Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Relativní majetková práva

Relativní majetková práva


Kategorie: Právo, Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá relativními majetkovými právy, neboli závazky. Popisuje, co musí být obsahem závazku, jak závazky vznikají, kdo a v jaké míře má odpovědnost za vady, jak jsou závazky zajištění a jak závazky zanikají. Nakonec se detailně zabývá všemi závazky z právních jednání a z deliktů (např. nájem, výpůjčka, pacht, výměnek atd.).

Obsah

1.
Obsah závazku
2.
Vznik závazku
3.
Odpovědnost za vady
4.
Změny závazku
5.
Zajištění závazku
6.
Zánik závazku
7.
Závazky z právních jednání
8.
Závazky z deliktů

Úryvek

"Obsah závazku
- obsahem závazku je určení plnění, které má být poskytnuto
- dlužník je povinen věřiteli něco:
 dát (kupní)
 vykonat (smlouva o dílo)
 strpět nebo se něčeho zdržet
 nekonat

Vznik závazku
a) ze smluv
b) z protiprávního činu
c) z jiné právní skutečnosti

smlouva = souhlasný projev vůle účastníků o tom, že má vzniknout závazek

postup při uzavírání smluv - jeden účastník předloží návrh smlouvy (= nabídku, ofertu), jestliže druhý účastník přijme, je smlouva uzavřena
- smlouva je uzavřena, je-li dohodnut její obsah (podstatné náležitosti obsahu, předmět smlouvy + cena)
- od smlouvy je možné odstoupit, jestliže:
 to OZ výslovně stanovuje
 účastníci se tak dohodli

Odpovědnost za vady
- postihuje jen plnění věcná (= přenechání věci jinému) a úplatná
1. faktické vady (= vady na věci)
 věc je nepoužitelná (= není funkční)
2. právní vady (= netýkají se věci samé)
 na věci váznou dluhy
 zcizitel nebyl oprávněn přenechat věc za úplatu

věc
Zcizitel = převodce nabyvatel

- převádí věc do cizích rukou (= zcizuje)
- převodce je odpovědný nabyvateli za to, že přenechaná věc má v době plnění vymíněné (= výslovně zakotveny ve smlouvě) nebo obvyklé vlastnosti
- převodce je odpovědný za vady faktické i právní
- případy, kdy nelze uplatnit odpovědnost za vady (= převodce neodpovídá za vady):
 vada je zjevná (= lze ji bez zvláštního úsilí rozpoznat běžnou prohlídkou)
 vada je zjistitelná z evidence nemovitostí

- pokud nelze vadu odstranit a věc nelze pro tuto vadu užívat, má nabyvatel právo na zrušení smlouvy
 jinak se může domáhat slevy z ceny nebo opravy nebo doplnění toho, co chybí

Změny závazku
a) změny účastníků
1. změna v osobě věřitele = postoupení pohledávky - smlouvou mezi původním věřitelem a věřitelem, který nastupuje na jeho místo (není nutný souhlas dlužníka)
2. změna v osobě dlužníka = převzetí dluhu - smlouvou mezi dlužníky (nutný souhlas věřitele
b) změny v obsahu závazků
1. novace = dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým
2. narovnání = dohoda, při které se dosavadní závazek nahradí novým tak, že si strany upraví práva a povinnosti dosud sporné nebo pochybné

Zajištění závazku
- závazky zajišťuje stát
- je jednodušší zvolit jiné formy zajištění, aby nemusely zasahovat státní orgány
- zajišťovací právní prostředky:
1. zástavní právo
2. zadržovací právo
3. smluvní pokuta = postih dlužníka při nesplnění závazku
 zajišťovací funkci plní preventivně - pohrůžka touto sankcí vede dlužníka k tomu, aby řádně a včas splnil smluvní povinnost
 písemné, musí být stanovena její výše
4. ručení = obvykle vyžadují banky při poskytování úvěrů
 předpokládá 2 právní úkony
I. dohodu účastníků o tom, že pohledávka bude zjištěna ručením
II. písemné prohlášení ručitele vůči věřiteli o převzetí povinnosti uspokojit jeho pohledávku, jestliže ji nesplní dlužník
 pokud splní dluh ručitel, může od dlužníka požadovat náhradu
5. dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů (písemná
 věřitel nabývá práva na výplatu srážek po předložení plátci"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53cd435f39b18.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Relativni_majetkova_prava.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse