Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Římské právo v kostce

Římské právo v kostce

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve zabývá periodizací dějin a právního vývoje Říma. Poté charakterizuje jednotlivé zvláštnosti právních úprav během království, císařství a republiky. Následují definice týkající se dělení římského práva, osob, věcí, práv věcných a obligačních, práva dědického a průběhu civilního procesu.

Obsah

1.
Periodizace
2.
Království
3.
Republika
3.1
Státní úřady – magistratury
3.2
Nejvyšší úřady
3.2.1
Konsulát
3.2.2
Diktatura
3.2.3
Praetura
3.3
Nižší úřady
3.3.1
Questura (kvestura)
3.3.2
Aedilita
3.4
Právo za republiky
3.4.1
Zákon 12 desek (kodifikace práva)
4.
Císařství
4.1
Právo za principátu
4.2
Právo za dominátu
4.2.1
Censoři
4.2.2
426 n.l. Citační zákony (Theodosianus)
4.2.3
Corpus Iuris Civilis (CIC) = Justiniánské kodifikace (528 – 534 n.l.)
5.
Římské právo
5.1
Základní dělení (dle Ulpiana)
5.2
Základní právní pojmy
6.
Osoby
6.1
Svobodní občané římští
6.1.1
Občané římští
6.1.2
Status svobody (S. Libertin
6.1.3
Status příslušnosti k římské obci (S. civitatis)
6.1.4
Římská rodina
6.1.4.1
Pater familias
6.1.4.2
Moc otcovská (patria potestas)
6.1.4.3
Moc nad manželkou (manus)
6.1.4.4
Moc nad otroky (domicia potestas)
6.1.4.5
Poručenství nad ženami – tutela mulierum
6.1.4.6
Poručenství nad nedospělci – tutela impuberum
6.1.4.7
Opatrovnictví (cura)
6.2
Otroci (servi, mancipia)
6.3
Právnické osoby v Římě
6.3.1
Korporace
6.3.2
Nadace
7.
Věci
7.1
Věci movité a nemovité (Superficio solo cedit = povrch ustupuje půdě)
7.2
Věci dělitelné a nedělitelné
7.3
Věci genericky určené
7.4
Věci zuživatelné
7.5
Věci mancipační
7.6
Další moudra k věcem se vztahující
8.
Práva věcná
8.1
Právo vlastnické
8.2
Držba (possessio)
8.3
Detence
8.4
Věcná práva k věcem cizím – služebnosti
8.4.1
Pozemkové služebnosti
8.4.2
Osobní služebnosti (široké omezení)
9.
Práva obligační
9.1
Obecná část
9.1.1
Smlouva
9.1.2
Jakoby smlouva (quasismlouva)
9.1.3
Delikt
9.1.4
Jakoby delikt (quasidelikt)
9.1.5
Obligace jednostranné
9.1.6
Obligace dvoustranné
9.1.7
Smlouvy rovné
9.1.8
Smlouvy nerovné
9.2
Část zvláštní
9.2.1
Smlouvy – obligace ze smlouvy
9.2.1.1
Reálné kontrakty
9.2.1.2
Kontrakty konsensuální
9.2.2
Obligace jakoby ze smlouvy
9.2.3
Delikty – obligace z deliktu
9.2.4
Obligace jakoby z deliktu
10.
Právo dědické
10.1
Testament – posloupnost testamentární
10.1.1
Odkazy
10.2
Posloupnost zákonná – intestátní
11.
Římský proces civilní
11.1
Před soukromým úředníkem (nejčastěji praetorem) – řízení in iure
11.2
Před soukromým soudcem – judicium
11.3
Řízení legační – ve starších dobách
11.4
Formulový proces (Aebutiův zákon)

Úryvek

“OSOBY
2 základní právní kategorie
Svobodní (občané římští = cives romani a cizinci = peregrini)
Otroci
Propuštěnci (libertini)

A. Svobodní občané římští
Občané římští
Trojí status římského občana = status svobody + status příslušnosti k římské obci + status příslušnosti k některé z římských rodin
Status svobody (S. libertin) – narozením z řádného občana nebo propuštěním na svobodu, ztráta svobody = kapitisdeminuce velká = totální ztráta právní osobnosti (člověk přestal existovat, výjimka při vrácení ze zajetí – návrat do vztahů)
Status příslušnosti k římské obci (S. civitatis) – osoby z řádného manželství narozené, mohli získat i cizinci, otroci propuštěním na svobodu, ztráta příslušnosti = střední K., z občana se stal cizinec
Status příslušnosti k rodině (S. familiae) – postavení buď samostatné (pater familias) nebo podřízené

Římská rodina
Pater familias – neomezená moc nad dětmi, velká moc nad manželkou (ale nikdy ji nemohl bez důvodu zabít)
Římská rodina – rodina patriarchální, patrilineární neboli agnátskou (členek rodiny pouze žena, která se podrobila manželské moci svého muže a ti potomci, jejichž příbuzenství bylo zprostředkováno mužským příslušníkem familie, agnace = poměr mezi osobami, které spojuje táž moc rodinná nebo by je spojovala, kdyby její subjekt ještě žil.). Pokrevní příbuzenství (kognátské) nemělo právní význam (obvykle byla příbuzenství vjedno, někdy- např. syn propuštěný z moci otcovské přestával být agnátem, ale zůstal kognátem, manželka syna rodiny byla agnátkou, ne však kognátkou).
Kromě lidí obsahovala rodina i majetek. v čele rodiny pater familias, původně všechen majetek byl otce, postupně se měnilo, nejdříve u manželky, pak u synů,… - např. majetek syna, který nabyl ve válce, byl jeho, pak i majetek nabytý ve státních službách.
Pekulium – majetek, který pater vydělil pro syny či otroky
Moc otcovská (patria potestas) – původně bez hranic, postupně docházelo k omezením, vznik narozením z řádného manželství nebo adopcí, zánik smrtí otce či dítěte nebo propuštěním z moci otcovské.
Moc nad manželkou (manus) – ex. manželství přísná i volná (bez manželské moci)
Vznik přísného manželství – předepsaným obřadem nebo jakoby koupí (obřad) nebo vydržením (po dobu jednoho roku ji užíval)
Vznik volného manželství – žádná pevná forma, obvykle uvedením do domu za účasti svědků
Rozvody – původně bez problému (zapuzovaní list), postupně za křesťanských císařů problematičtější, rozvody pouze ze zákonem stanovených důvodů, např. impotence, nezvěstnost, zajetí,…)
Moc nad otroky (domicia potestas)
Noxální ručení – instituce známá již z 12 desek – umožňovala otci rodiny zbavit se odpovědnosti za škodu spáchanou jeho osobou podřízenou, a to tak, že pachatele vydal, ten se stal jakoby otrokem a v rodině poškozeného odpracoval dluh
Poručenství nad ženami – tutela mulierum
Ženy v Římě byly považovány za osoby lehkovážného ducha, proto musela vždy mít nějakou moc nad sebou
Poručník byl zřízen buď testamentem, nebo to byl ze zákona nejbližší mužský agnát, nebyl-li tento, pak se stanovil poručník z moci úřední – při jednáních, kterými mohlo být ztenčeno rodinné jmění, musel poručník vydávat souhlas
Poručenství nad nedospělci – tutela impuberum
Věk dospělosti – 14 let, ženy 12 let (osoba mladší měla má sice plnou způsobilost k právům, nikoli však způsobilost k právním úkonům), vznik tutely stejně jako u ženského poručníka, původně pouze muž nepodrobený moci druhého, později i matka n. babička
Úkoly tutora – pečovat o výchovu a výživu poručence + chránit jeho majetkové zájmy
Opatrovnictví (cura)
Opatrovník se zřizoval šílencům (způsobilost k právům ano, ne způsobilost k právnímu jednání), marnotratníkům (=osoba duševně nemocná, jen pokud se jedná o majetek, veškeré majetkoprávní jednání podléhá kontrole kurátora) a osobám mladším do 25 let (ochrana před vlastní lehkomyslností a nerozvážností).

B. Otroci (servi, mancipia)
Neměli právní subjektivitu, byli pouze objektem práv, nezpůsobilí k právům, leč jejich jednání měla právní důsledky, které zpravidla postihovaly pána
Vznik:
Válečným zajetím, narozením z otrokyně, z trestu (rozsudkem trestního soudu), n. zotročení pro dluhy (původně, postupně se ujalo, že člověk ručí za své dluhy jen do výše majetku)
Otrok = věc, nicméně v pozdějších dobách se objevovala i ustanovení, že se otroci nesmějí bezdůvodně zabíjet
Zánik:
Smrtí nebo propuštěním na svobodu (propuštění hůlkou, propuštění při censu – otrok byl se souhlasem pána zapsán do seznamu svobodných občanů při jejich soupisu, propuštění testamentem)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14071
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse