Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Římské právo - vypracované otázky

Římské právo - vypracované otázky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje vypracované otázky z římského práva. Většinou souvislým textem, pouze místy heslovitě, informují o vývoji římské říše a době královské. Představují zákon dvanácti desek a ostatní základní zákony, včetně Ústavy Říma. Popisují nejen období římské republiky, sociální situaci společnosti a vládu Ceasara a Augusta, ale také dominát. Zabývají s právními kodexy a jednotlivými právy: právem trestním, občanským, rodinným, závazkovým a věcným. Charakterizují soudnictví v Římě, včetně soudního procesu v právu.

Obsah

1.
Vývoj římské společnosti
1.1.
Založení Říma
1.1.1.
Římská republika (510 - 31 př.n.l.)
1.1.2.
Období císařství
1.1.3.
Rozdělení říše na východní a západní část
2.
Doba královská
3.
Zákon dvanácti desek
4.
Přijetí základních zákonů římské říše a Ústava Říma
4.1.
Zákon dvanácti desek/tabulí (Lex duodecim tabularum)
4.2.
Pontifikální interpretace
4.3.
Komiciální legislativa – zákony lidového shromáždění
4.4.
Republikánské zákony
5.
Období římské republiky
6.
Sociální situace římské společnosti
6.1.
Základ
6.2.
Krize hodnot
6.3.
Zánik
7.
Období vlády G.J. Cesara a Augusta a jejich reformy
7.1.
Princeps
7.2.
Principovi úředníci
8.
Dominát
9.
Dioklecián a Konstantin Veliký
10.
Velké právní kodexy konce císařství
10.1.
Klasická jurisprudence
10.2.
Fragmenta Vaticana
10.3.
Citační zákony
10.4.
Codex Theodesianus
10.5.
Leges Romanae barbarorum
10.6.
Kodifikace východořímského císaře Justiniána
10.7.
Justiniánské novelly
11.
Právo trestní
11.1.
Crimen
11.2.
Delictum
11.3.
Trestní žaloby
11.4.
Trestní zásady
11.5.
Objektivní a subjektivní stránka deliktu
11.6.
Typy deliktů
12.
Právo občanské
12.1.
Subjekty práv
12.2.
Osoby fyzické (přirozené)
12.3.
Otroci
12.4.
Propuštěnci – Libertini
12.5.
Osoby v mancipiu (personae in mancipio)
12.6.
Kolonové
12.7.
Právní postavení osob svobodných
12.8.
Capitis deminutio, tzv.kapitisdeminuce
12.9.
Status controversiae (spory o právní postavení osob)
12.10.
Příbuzenství pokrevní (kognátské)
12.11.
Příbuzenství agnátské
12.12.
Omezení způsobilosti k právnímu jednání
12.13.
Omezení způsobilosti k právním jednání
12.14.
Zdravotní stav / tělesné vady
12.15.
Osoby právnické
13.
Právo rodinné
14.
Právo dědické
15.
Právo závazkové
15.1.
Prameny obligací (fontes)
15.2.
Contractus (kontrakt - dovolený čin)
15.3.
Zápůjčka (mutuum)
15.4.
Fiducia (důvěra, spolehlivost)
15.5.
Depositum (úschova)
15.6.
Commodatum (půjčka)
15.7.
Pignus (zástava)
15.8.
Contracta innominati (nepojmenované kontrakty)
15.9.
Neformální úmluvy
15.10.
Kontrakty konsensuální (obligationes contractae consensu)
15.11.
Emptio venditio (koupě prodej, trhová smlouva)
15.12.
Locatio conductio (pronájem nájem, nájemní smlouva)
15.13.
Societas (společenská smlouva, společnost)
15.14.
Mandatum (příkazní smlouva)
15.15.
Pactum - neformální úmluva
16.
Právo věcné
16.1.
Vlastnické právo k půdě
16.2.
Výjimky z absolutního vlastnictví
17.
Soudnictví v Římě
18.
Právní normy a věda v Římě
19.
Vývoj soudního procesu v římském právu
19.1.
Řízení legislační
19.2.
Proces formulový
19.3.
Litiskontestace (litiscontestatio)
19.4.
Rozsudek
19.5.
Řízení kogniční (extraordinaria cognitio)

Úryvek

"4) přijetí základních zákonů římské říše a Ústava Říma

Ius civile
obyčejová pravidla
- před vznikem státu nepsané normy, sakrální charakter (hl.sankce)
- nejtěsnější spojení s náboženskými představami – považovali se za pravidla bohy daná
 prvními právními znalci kněží – pontifikové

královské zákony (leges regiae)
- zprávy o nich jen legendy  přenášení republikánské legislativní zkušenosti do minulých dob

Zákon dvanácti desek/tabulí (Lex duodecim tabularum)
sepsáno v polovině 5.st. př.n.l.

vznik jako kompromis mezi patriciji a plebeji, kteří se dožadovali písemné fixace obyčejových norem (obrana proti svévolnému výkladu)

desetičlenná komise decemvirů – zvolena lidovým shromážděním na rok, soustředily politickou moc ve státě
 předloženo ke schválení deset tabulí zkodifikovaných obyčejových norem
 kvůli některým chybějícím ustanovením sepsány dvě tabule s doplňky

celá kodifikace vystavena na foru – až do r.390 př.n.l. (zničeny při vpádu Gallů)

známa jen jednotlivá ustanovení díky častým citacím

pokusy o rekonstrukci původní podoby – nejznámější Schöllova rekonstrukce z r.1866

primitivní kodifikace římského obyčejového práva

nezapisována všechna pravidla  jen sporná, nejasná nebo nová

právo procesní, i právo rodinné, sousedské a dědické, trestní, správní (pohřby ve městech, stavební režim)

málo – obligační (málo rozvinuté)

nerozlišuje patricije a plebeje, ale někde na konci stál zákaz jejich vzájemných sňatků

právo agrární společnosti, otroctví zatím nerozvinuté – v patriarchální formě

formulace příkazů a zákazů kazuistické (ale zná i některé zobecnění)

od vydání Zákona 12 desek (asi na dvě století)  hlavní prameny římského práva:

pontifikální interpretace
původně znalci práva jen kněží – pontifikové  od počátku 3.st. začínají mezi ně pronikat i laikové

po vydání Zákona 12 desek  podnět k intenzivní interpretační činnosti
- četná ustanovení jen rámcový charakter  cílem interpretace hlavně rozvedení a upřesnění norem
- časem i tvořivá interpretace  spojením a kombinováním tvorba nových institucí
(např. emancipace syna z moci otcovské, instituce vydržení (usucapio))

komiciální legislativa – zákony lidového shromáždění
comitia centuriata, comitia tributa i plebejská shromáždění"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: juristic.zcu.cz/plzen/sw/kpd/1rpsem.doc; http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1497
http://dejepis.info/?t=44; http://www.volny.cz/sponh/CLANKY/zanik%20civilizace.htm; http://vendea.blog.cz/0706/nastup-dominatu-cisar-dioklecian-a-konstantin-a-jeho-nabozensky-obrat; juristic.zcu.cz/plzen/sw/kpd/2rppre.doc; http://www.seminarky.cz/-1719; www.referaty10.com/referat/Ostatni/7/tema-7-1-Ostatni.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18689
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse