Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení lidských zdrojů - otázky ke zkoušce

Řízení lidských zdrojů - otázky ke zkoušce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracované otázky ke zkoušce z personalistiky, které se věnují vysvětlení základních pojmů a principů funogvání personalistiky, opominuta není ani legislativní úprava pracovních vztahů a další potřebné informace z této oblasti.

Obsah

1.
Význam řízení lidských zdrojů (historie, vývoj, vlivy)
2.
Řízení lidských zdrojů v ČR (příklady organ.s místní a rep. působností)
3.
Teorie a principy strategického řízení lidských zdrojů
4.
Problematika strategického řízení lidských zdrojů (akvizice, fúze, společné podnikání)
5.
Význam lidského potenciálu
6.
Prvky firemní kultury (představy, přístupy, hodnoty)
7.
Determinanty kultury firmy (vnější a vnitřní vlivy)
8.
Organizační kultura a její změny (přímé a nepřímé nástroje)
9.
Definujte účel a hlavní úkoly personálního plánování
10.
Definujte oblasti personálního plánování
11.
Popište plánování personálních činností
12.
Definujte vnější a vnitřní formování pracovní síly
13.
Personální marketing (účel, realizace)
14.
Diskutujte optimalizaci a nadbytečnost pracovníků s řízením snižování jeho stavu
15.
Řešte slovně orientaci, adaptaci, stabilizaci a přemisťování zaměstnanců
16.
Definujte pojetí a postavení vzdělávání a rozvoje v systému personální práce
17.
Popište systém a systematické vzdělávání pracovníků v organizaci
18.
Uveďte důvody, proč je vzdělávání pracovníků zabezpečované organizaci v současnosti důležité
19.
Diskutujte cíle v oblasti rozvoje manažerů
20.
Definujte vazbu mezi strategii podniku a strategii odměňování
21.
Popište metody a formy odměňování
22.
Navrhněte formy odměňování pro vámi stanovené konkrétní činnosti
23.
Diskutujte zaměstnanecké výhody v systému odměňování
24.
Popište nepeněžní formy a celkový soubor odměňování
25.
Jaké jsou cíle a strategie v oblasti zaměstnaneckých vztahů
26.
Co sleduje problematika ochrany a bezpečnosti zdraví při práci
27.
Jaké znáte orgány dozoru nad bezpečnosti práce; legislativní opodstatnění
28.
Definujte některé povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce
29.
Vymezte problematiku pracovních vztahů
30.
Popište strany pracovního vztahu
31.
Co je kolektivní vyjednávání, kdo jsou jeho aktéři, co je výsledkem vyjednávání
32.
Organizace a jednotlivec v pracovním procesu (pracovní poměr – vznik, uplatnění způsobů)
33.
Princip a úkoly etiky
34.
Definujte obsah podnikatelské etiky
35.
Popište strukturu a působení etiky v ekonomice
36.
Popište faktory ovlivňující etické rozhodování subjektu
37.
Co je a co řeší etický kodex firmy
38.
Diskutujte regionální politiku lidských zdrojů
39.
Uveďte příklad strategie rozvoje lidských zdrojů ve vašem regionu
40.
Pokuste se definovat územní a odvětvové aspekty rozvoje lidských zdrojů vašeho regionu

Úryvek

"12. Definujte vnější a vnitřní formování pracovní síly:

Formování pracovní síly je proces řízení příchodů zaměstnanců do organizace jejich pohybu mezi jednotlivými pracovními místy uvnitř organizace řízení jejich odchodů z organizace.

Účel formování pracovní síly - vytvořit takovou strukturu LZ z hlediska množství a kvality, která by odpovídala potřebám organizace.

Vnější formování pracovní síly se uskutečňuje pohybem pracovní síly do organizace a z organizace. Realizuje se různými formami přijímání a propouštění zaměstnanců.

Vnitřní formování pracovní síly je uskutečňováno pohybem zaměstnanců mezi pracovními místy uvnitř organizace.

V N Ě J Š Í F O R M O V Á N Í P R A C O V N Í S Í L Y

Trendy v oblasti získávání a výběrů pracovníků – současný pohled

Strategická povaha procesu získávání a výběru pracovníků
Jedinci mohou být organizací vybíráni nejen na základě své kvalifikace a schopnosti vykonávat danou práci, ale také protože má organizace pocit, že mají náležité postoje a názory potřebné k úspěšnému vykonávání práce. Jsou „vhodní“.

Přijatí pracovníci, kteří přicházejí do organizace sice se správnými postoji, ale s nedostatečnou kvalifikací, bude třeba vzdělávat a rozvíjet tak, aby byli schopni žádoucího výkonu v co nejkratším čase.

Důkazy o existenci strategického přístupu v praxi
Praxe přináší důkazy o měnícím se přístupu k získávání a výběru pracovníků. Účelem této změny je vyrovnat se s měnícími se požadavky trhu a zákazníků Podniky jsou nuceny k tomu, aby inovovaly svoji strategii získávání pracovníků a aby zvažovaly i jiné zdroje pracovních sil, než jaké byly až dosud využívány. Např:(leasing, sdílení pracovního místa, různé flexibilní pracovní smlouvy a pracovní režimy. Vzrostlo také používání psychologických metod, především některých typů testů, aby bylo možné rozpoznat a vzdělávat lidi, kteří sice nemají požadovanou kvalifikaci, ale mají potenciální schopnosti vykonávat tento druh práce.

Trh práce - charakteristiky a faktory:
Mezi nejdůležitější změny, ke kterým došlo na trhu práce, patří:
→ stárnutí obyvatelstva
→ přesun pracovních sil z výrobních odvětví do služeb
→ rostoucí ekonomická aktivita žen
→ vzrůstající nezaměstnanost
→ rostoucí úroveň vzdělání
→ nedostatek kvalifikovaných podniků

Plánování LZ
Plánování lidských zdrojů je činnost, která předchází získávání a výběru pracovníků. Aby byly plány a politika lidských zdrojů efektivní, je třeba vzít v úvahu organizaci a její vzájemný vztah s vnějším prostředím.

Proces získávání a výběru pracovníků

Personální marketing, úvahy o procesu získávání pracovníků

Hlavní cíle procesu získávání pracovníků:
• Upoutat pozornost vhodných uchazečů na konkrétní volné pracovní místo a podnítit jejich zájem do té míry, že informují o tomto zájmu organizaci, tj. ucházejí se o práci.
• Rozšiřovat pozitivní obraz organizace mezi uchazeči a potenciálními uchazeči o zaměstnání. To usnadní organizaci přístup k nejlepšímu možnému souboru uchazečů pro případ potřeby obsazení volného pracovního míst.

Hlavní důvody vedoucí k získávání pracovníků:
Počátkem procesu získávání a výběru pracovníků je rozpoznání potřeby vzniklé:
• Odchody z organizace
• Rozšíření činnosti organizace
• Jiná činnost nebo nové pracovní postupy
• Organizační změny.
- Alternativy k získávání pracovníků.

Vnitřní a vnější zdroje pracovních sil:
Největší vliv na rozhodnutí o tom, zda budeme získávat pracovníky z vnitřních nebo vnějších zdrojů, mají znalosti a dovednosti požadované pracovním místem a také podniková politika. Orientace na vnitřní zdroje souvisí se snahou hospodařit s vlastní pracovní silou, hledat rezervy a zabezpečovat svým zaměstnancům žádoucí personální rozvoj.

Získávání pracovníka z vnitřních zdrojů:
Tam, kde se dává vnitropodnikovému trhu práce přednost před vnějším, se metody získávání pracovníků zaměřují na informování zaměstnanců o pracovních příležitostech. Uchazeči jsou prověřování a posuzování způsobem, který je přiměřený povaze obsazovaného pracovního místa.(nic nepřinese)

Získávání pracovníků z vnějších zdrojů:
Při získávání pracovníků z vnějších zdrojů používá organizace řadu dalších metod a sleduje specifický cíl. Tímto cílem je přilákat z vnějšího trhu práce dostatečný počet přiměřeně kvalifikovaných uchazečů, a to s přijatelnými náklady a včas.
Hlavní výhodou získávání pracovníků z vnějších zdrojů je, že do organizace přicházejí nové myšlenky, dovednosti a zkušenosti. Škála schopností a talentů, které je možné nalézt na vnějším trhu práce, je zpravidla širší, než jakou je možné nalézt uvnitř organizace. Nevýhodou jsou vyšší náklady.

Hlavní způsoby získávání pracovníků
→ ústní sdělení
→ inzerování
• interní
• externí

co tvoří efektivní pracovní inzerát:
• informace týkající se organizace
• místo vykonávání práce
• významné změny, které mohou mít dopad na pracovní místo
• představení pracovního místa
• požadované vzdělání a praxe (kvalifikace)
• informace o odměňování a zaměstnaneckých výhodách
• pokyny pro uchazeče

Způsoby, jak minimalizovat rozsah nadbytečnosti
• Přirozené ztráty
• Zastavení nebo pozastavení získávání pracovníků z vnějších zdrojů
• Redukce přesčasové práce
• Prověření potřeby krátkodobě zaměstnaných pracovníků
• Zavedení kratší pracovní doby (při pásové výrobě)
• Převedení pracovníků na jinou práci či do jiné organizační jednotky
doprovázené v případě potřeby rekvalifikace."

Poznámka

Pasné formou poznámek. Otázka č. 23 není vypracovaná s odkazem na osobní zkušenost.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9522
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse