Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Řízení multinacionálních firem

Řízení multinacionálních firemKategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z předmětu Řízení multinacionálních firem.

Obsah

1.
Management
1.1.
Úrovně
1.2.
Funkce managementu
1.2.1.
Plánování
1.2.2.
Organizování
1.2.3.
Personalistika
1.2.4.
Vedení
1.2.5.
Kontrolování
2.
Vstup na zahraniční trhy
2.1.
Zahraniční obchod a jeho funkce
2.2.
Export, import, reexport
2.3.
Protiobchody
2.4.
Absolutní výhoda, komparativní výhoda
2.5.
Přímý a nepřímý export
3.
Mezinárodní pohyb know-how
3.1.
Licenční smlouva
3.2.
Franšíza
3.3.
Smlouva o zřízení
3.4.
Přímé zahraniční investice
3.5.
Zahraničně-obchodní politika
4.
Strategický management
4.1.
Klasický, evoluční, behaviorální, systémový proud
4.2.
Strategie, strategická analýza
4.3.
Metody
4.3.1.
SWOT, portfolio analýza
4.3.2.
Model BCG
4.3.3.
Model GE
4.3.4.
PIMS model
4.3.5.
Porterova analýza tržních sil
4.3.6.
Benchmarking
5.
Organizace mezinárodních podniků
5.1.
Založení zahraniční dceřiné společnosti
5.2.
Mezinárodní divize
5.3.
Globální organizace
5.4.
Charakteristiky GSBU
6.
Globální organizace a současné podmínky obchodního podnikání
6.1.
Globalizace
6.2.
Obchodní spor Sever-Jih: zemědělství a průmysl nároční na lidskou práci
6.3.
Fair trade – spravedlivý obchod
7.
Mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance
7.1.
Podnikové sítě
7.2.
Strategické aliance
7.3.
SAP
7.3.1.
Submoduly controllingu
7.3.2.
Plánování
7.3.3.
Skutečné účtování
7.3.4.
Vyhodnocení
8.
Logistika v mezinárodním obchodě
8.1.
Význam logistiky
8.2.
Význam logistiky v podmínkách ČR
8.3.
Smluvní zajištění přepravních operací
8.4.
Letecká doprava
9.
Organizace práce a pracovní vztahy
10.
Retail management – řízení obchodního provozu
10.1.
Obchodní provoz jako systém
10.2.
Technologické skupiny zboží
10.3.
Category management, obchodně provozní operace
10.4.
Model velkoobchodních provozních operací

Úryvek

"Management
je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládaní její činnosti.
Management lze rozdělit na tři části
 Nejnižší stupeň – Management prvního stupně řeší vztahy přímo mezi zaměstnanci. Manažeři na tomto stupni dohlížejí na plnění práce, jsou jimi například mistři v dílnách.
 Střední stupeň – Do managementu druhého stupně patří rozličná skupina vedoucích pracovníků. Ti jsou z mnoha velmi různorodých odvětví (například z personalistiky).
 Nejvyšší stupeň – Management z nejvyššího stupně managementu podniku usměrňuje chod celého systému, manažeři částečně přebírají odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké vazby.
Funkce managementu
1) plánování
 Smyslem je stavění mostů mezi tím, kde jsme a tím, kam se chceme dostat. Je nejdůležitější manažerskou funkcí, protože je východiskem pro všechny ostatní
Hlavní charakteristiky
 prostředek volby záměrů a cílů, jejich dosažení
 priorita plánování v systému manažerských funkcí
 využití plánování všemi manažerskými funkcemi
 prostředek efektivní realizace všech činností
 Plánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských funkcí protože zahrnuje stanovení cílů.
Plánovací proces:
 Uvědomění si příležitosti a hrozeb (šance) z hlediska vnějšího a oborového okolí a silných a slabých stránek organizace
 Stanovení cílů – k čemu chceme směřovat, jak a kdy si toho přejeme dosáhnout
 Zvažování plánovacích předpokladů – v jakém prostředí vnějším, oborovém a vnitřním budou naše plány realizovány
 Stanovení alternativ – jaké jsou reálné alternativy pro dosažení našich cílů
 Porovnání alternativ a cílů – které alternativy se jeví jako nejefektivnější
 Výběr alternativ – volba postupu činností, které budeme prosazovat
 Formulování pomocných plánů – investic, náboru…
 Numerické vyjádření plánů pomocí rozpočtu – zpracování
 Tomuto postupu se říká SWOT analýza.

2)organizování: musíme zajistit
 bylo jasné, kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky
 byly odstraňovány organizační překážky při uskutečňování plánovaných činností
 existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení očekávaných problémů
 Podstata organizování spočívá v budování prováděcí organizační struktury, která vytvoří vhodné prostředí pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování stanovených cílů.
3) personalistika
 Personalistika je proces získávání potřebných a schopných pracovníků, jejich adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici.
Hlavní úkoly personálního managementu:
 nábor a výběr pracovníků
 adaptace pracovníků v novém prostředí
 rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků
 hodnocení podle výsledků práce i chování
 stabilizace (udržení) pracovníků"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51bc930408e42.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_multinacionalnich_firem.doc (226 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse