Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Rodina jako sociální neformální skupina a její vliv na vzdělávání dětí

Rodina jako sociální neformální skupina a její vliv na vzdělávání dětíKategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledná práce podává vymezení rodiny a shrnuje její znaky a funkce. Dále charakterizuje typy rodin a zamýšlí se nad vlivem rodinného prostředí na vzdělávání dětí.

Obsah

1.
Vymezení rodiny
2.
Znaky rodiny
3.
Funkce rodiny
4.
Typy rodin
5.
Vliv rodinného prostředí na vzdělávání dětí

Úryvek

"Rodina je základní společenská jednotka. Z hlediska klasifikace sociálních skupin je rodina skupina malá, primární, formální i neformální, členská, referenční, vlastní skupina.

Rodina je nejvýznamnější forma organizace soukromého života. Historicky se podoba rodiny mění. Základ je společný: rodina je přirozené společenství osob, které vychází ze 2 druhů (rovin) vztahů:
- vztahy partnerské: tj. vztahy mezi mužem a ženou
- vztahy příbuzenské: rodičovský vztah, sourozenecký vztah a další příbuzenské vztahy (podle toho, kdo všechno žije v rodině, tj. v jedné obytné jednotce, v bytě)

Definice rodiny: rodina je institucionalizovaná biopsychosociální skupina, tvořená přinejmenším ze dvou členů opačného pohlaví, mezi nimiž neexistují pokrevní pouta, a z jejich dětí.

Specifičnost této malé sociální skupiny spočívá v tom, že především pro dítě je rodina nezastupitelnou primární sociální skupinou, která má největší význam pro zprostředkování všech společenských vlivů v jeho psychice.

Znaky rodiny:
• silná, trvalá citová vazba
• spolupráce a vzájemná propojenost rolí (vzájemná nahraditelnost rolí)
• společné vedení domácnosti
• projevování vzájemné úcty

Funkce rodiny
a) Biologickoreprodukční funkce rodiny má význam jak pro společnost jako celek, tak také pro jedince, kteří rodinu tvoří.

b) Sociálně - ekonomická funkce rodiny zahrnuje řadu aspektů. Rodina je chápána jako významný prvek v rozvoji ekonomického systému společnosti. Její členové se zapojují do výrobní i nevýrobní sféry v rámci výkonu určitého povolání a současně se rodina sama stává významným spotřebitelem, na němž je značně závislý trh.

c) Funkce ochranná (zaopatřovací, pečovatelská), která spočívá v zajišťování životních potřeb (biologických, hygienických, zdravotních) nejen dětí, ale všech členů rodiny.

d) Rodina je též první sociální skupinou, která učí dítě přizpůsobovat se životu, osvojovat si základní návyky a způsoby chování běžné ve společnosti. Hovoříme tedy o socializačně -výchovné funkci rodiny."

Poznámka

Důležití informace jsou značeny tučně nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512549bd253a6.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Rodina_vliv_na_vzdelavani_deti.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse