Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rodinné právo

Rodinné právoKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje rodinné právo: pojem, zásady a prameny RP, vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiče a děti, náhradní výchova, vyživovací povinnosti.

Obsah

1.
Pojem
2.
Zásady a prameny
3.
Vznik a zánik manželství - vztahy mezi manžely
4.
Rodiče a děti
5.
Náhradní výchova
6.
Vyživovací povinnosti

Úryvek

"POJEM, ZÁSADY A PRAMENY RODINNÉHO PRÁVA
- právní normy, upravující manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými,
mezi dalšími příbuznými, vztahy při náhradní výchově dětí a při jejich sociálně-právní ochraně
→ účelem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmu děti
- právním základem rodinného života je zásada solidarity, podle které jsou členové rodinny povinni
vzájemně si pomáhat a podle svých schopností i možností usilovat o zvyšování hmotné a kulturní úrovně rodiny

- hlavní prameny • Zákon o rodině
• Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

VZNIK A ZÁNIK MANŽELSTVÍ

Manželství
= trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem a zapsané do matriky

Uzavření - veřejný slavností obřad, který se uskutečňuje za přítomnosti dvou svědků, a to buď před
• státním orgánem → občanský sňatek, uzavřený na úřadě obce
• orgánem státem registrované cirkve nebo náboženské společnosti → církevní sňatek

- manželství nelze uzavřít v případě překážky • bigamie (už vdaní/ženatí)
• nezletilosti (18 let)
• nezpůsobilosti (osoba zbavená způsobilsoti)
• duševní choroby (postižení)
• příbuzenství (mimo bratrance a setřenice)

- soud prohlásí uzavřené manželství za neplatné už od jeho počátku, odpadne-li však překážka ještě
před rozhodnutím soudu, manželství se stane platným a nastane jeho konvalidace (zhojení ran)

Záník • smrtí jednoho z manželů
• soudním rozhodnutím o prohlášení jednoho z nich za mrtvého
• soudním rozhodnutím o rozvodu manželství

VZTAHY MEZI MANŽELY
Manželství • Svobodné: osoba nemusí setrvávat v manžleství pokud nechce - rozvod
• Rovnoprávné: manželé mají stejná práva a povinnosti: věrnost, vzájemná pomoc,
společná peče o děti a vytváření zdravého rodinného prostředí
• Dobrovolné: sňatěk nelze uzavřít donucením → neplatný

RODIČE A DĚTI
Rodina: v právním pojetí jsou to manželé a děti, kdy rodiče mají stejná prává a povinnosti k dětem,
v případě rozvodu o nich však rouhoduje soud
Příbuzenství • přímá linie: pochází jeden ze druhého, kdy stupeň je dán počtem porodů
• pobočná linie: osoby mající společného předka (sourozenci)

- příbuzenské vztahy vznikají také nemanželským zrozením

VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI
- o výživném rozhoduje soud na návrh oprávněné osoby, které musí být v souladu s právními
normami a také morálními zásadami
- vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá od jeho narození do doby, kdy je dítě schopno samo
se živit → naopak je-li dítě schopno výživné poskytovat, má vyživovací povinnosti vůči rodičům
NÁHRADNÍ VÝCHOVA
- rozhodnutím soudu rodičovskou péči nahrazuje do zletilosti dítěte:
1) Osvojení - přijetí cizího dítěte za vlastní a to za splnění zákonem stanovených podmínkek
- rozlišuje se • zrušitelné: soudní rozhodnutí na návrh osvojence nebo osvojitele
• nezrušitelné: manžely (ojediněle jedinec) a to dítě starší 1 rok
2) Poručenství
- nahrazuje rodičovskou péči, jestliže rodiče zemřeli nebo nemohou vykonávat svoji zodpovědnost
- poručíkem je zpravidla blízký příbuzný, který nezletilého vychovává a spravuje jeho majetek

3) Pěstounská péče - poskytována dětem, jejichž výchova u rodičů není zajištěna
- pěstoun dostává na úhradu potřeb dítěte a odměnu za výkon pěstounské péče"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53614b6475958.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_pravo_1.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse