Rodinné právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přehledně a podrobně zpracovává tyto okruhy otázek:

Obsah

1.
Pojem a předmět rodinného práva, postavení v systému práva.
2.
Prameny rodinného práva.
3.
Charakteristické rysy rodinněprávních vztahů.
4.
Principy rodinného práva.
5.
Pojem manželství a jeho právní následky.
6.
Nesezdané soužití (vztah druha a družky) a jeho právní následky.
7.
Občanský sňatek.
8.
Církevní sňatek.
9.
Prohlášení snoubenců při vstupu do manželství.
10.
Neplatné manželství.
11.
Konvalidace neplatného manželství.
12.
Zdánlivé manželství.
13.
Práva a povinnosti manželů.
14.
Způsoby zániku manželství.
15.
Rozvod manželství.
16.
Právní následky rozvodu.
17.
Určování mateřství.
18.
I. domněnka otcovství.
19.
II. domněnka otcovství.
20.
III. domněnka otcovství.
21.
Popírání otcovství nejvyšším státním zástupcem
22.
Vztahy mezi rodiči a dětmi, obecná charakteristika.
23.
Určení jména a příjmení dítěte.
24.
Rodičovská zodpovědnost, pojem, obsah, výkon.
25.
Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, její omezení a zbavení.
26.
Právní úprava výchovy dítěte.
27.
Zastupování dítěte a správa jmění dítěte.
28.
Vztahy dítěte a třetích osob.
29.
Pojem sociálně právní ochrany.
30.
Opatrovnictví nad nezletilými.
31.
Poručenství.
32.
Ústavní a ochranná výchova.
33.
Výchovná opatření.
34.
Formy náhradní rodinné výchovy, význam, přehled.
35.
Osvojení, pojem, předpoklady vzniku.
36.
Právní následky osvojení, zánik osvojení.
37.
Nezrušitelné osvojení.
38.
Souhlas rodiče osvojovaného dítěte.
39.
Pojem pěstounské péče, předpoklady vzniku, místo pěstounské péče v systému náhradní rodinné výchovy.
40.
Obsah pěstounské péče, hmotné zabezpečení.
41.
Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby.
42.
Jednotlivé druhy vyživovací povinnosti, pojem, předpoklady, rozsah.
43.
Splatnost, započtení, promlčení výživného, úhrada výživného poskytnutého za jiného.
44.
Kritéria pro stanovení výše výživného.
45.
Vyživovací povinnost rodičů k dětem.
46.
Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům.
47.
Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými.
48.
Vyživovací povinnost mezi manžely.
49.
Výživné rozvedeného manžela.
50.
Úhrada výživného a nákladů neprovdané matky.

Úryvek

"1, Pojem a předmět rodinného práva,postavení v systému práva
Pojem RP = souhrn PN, kt. regulují manželské a rodinné vztahy
Předmět RP = 3 druhy vztahů: 1,vztahy mezi manžely (osobní a majetkové)
2,vztahy mezi rodiči a dětmi (určení rodičovství, vzájemná P&Po,institut rodičovské zodpovědnosti), + vztahy prarodiče-děti a mezi sourozenci, možnost zásahu státu,neplní-li rodiče svá P&Po (veřejnoprávní charakter)
3, vztahy náhradní rodinné výchovy
Postavení = RP se vydělilo z občanského práva, díky ingerenci státu na hranici soukr. a veřej. práva , tvoří relativně samostatný subsystém (odvětví) soukr. pr.

2, Prameny RP
LZPS – ústavní ochrana rodiny a rodičovství, dětí a mladistvých,těhotných žen, rovnoprávnost nemanželských dětí
Úmluva o právech dítěte (1989) – přednost před ZOR
94/1963 – zákon o rodině (opuštěn princip viny na rozvodu, vypuštěna úprava majetkových vztahů manželů)
Novely ZOR: 132/1982 (jen kosmetické úpravy)
234/1992 (zakotvení fakultativního církevního sňatku)
nález ÚS č. 72/1995 (zrušena možnost správního orgánu rozhodnout o předběžném odebrání dítěte z rodiny)
91/1998 (změny u rozvodu, zvýšení ochrany nezletilých dětí)
360/1999 (přijat zákon o sociálně-právní ochraně dětí, související ustanovení vypuštěna ze ZOR)
301/2000 (o matrikách, jménu a příjmení)
Občanský zákoník – ve vztahu k ZOR jako lex generalis, OZ upravuje majetkové vztahy mezi manžely, někdy úprava v ZOR základem pro úpravu v OZ
Občanský soudní řád – ot. soud. řízení ve věcech rodinněprávních
Předpisy dalších pr. odvětví: z. o matrikách, jménu a příjmení, z. o sociálně-právní ochraně dětí, z. o mezinárodním právu soukromém a procesním
Mnohostranné mezin. smlouvy: např. Úmluva o vymáhání výživného v cizině, Evr. úmluva o osvojení dětí, Evr. úmluva o výkonu práv dětí atd.

3, Charakteristické rysy rodinněprávních vztahů (RV)
RV = osobní a s nimi spojené majetkové vztahy zvláštního charakteru, které vznikají z manželství a sounáležitosti k rodině
Specifické rysy RV:1, osobní, emocionální prvek v RV (subjekty v RV navzájem spojeny emocionální vazbou, uzavírání manželství z citových důvodů)
2, uplatnění morálních norem při realizaci RV (řada ustanovení v RP má morální charakter, i když někdy není stanovena sankce za porušení, např. povinnost být si věrni)
3, fakticita těchto vztahů (PN regulují rodinné vztahy již vzniklé)
4, dlouhodobost RV (vztah rodiče-děti zaniká ve všech důsledcích až smrtí)
5, imperativnost norem + rozhodování soudu v oblasti RV podle zvláštních procesních pravidel)
[Pozn.: prvky RV= subjekty+předmět+obsah, subjekty (pouze fyz. osoby, popř. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, otázka způsobilosti k P&Po a k PÚ – totéž co v občanském právu, ot. tzv. sňateční způsobilosti – zletilost 18let nebo 16let a povolení soudu péče o nezletilé za splnění zákonem stanovených podmínek, okamžikem uzavření manželství nabývá nezletilý občanskoprávní způsobilost-zletilost ), předmět (přímý=chování subjektů, nepřímý=to čeho se chování týká), obsah (subjektivní P&Po, jejich nezcizitelnost, vzájemná korespondence, řada P je zárověň Po) ]"

Poznámka

Vypracovanné otázky ke zkoušce z Rodinného práva.
Velmi přehledné a komplexní.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse