Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rodinné právo - přednášky

Rodinné právo - přednášky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Zápisky z přednášek rodinného práva jsou určené především pro studenty sociálních oborů. Jsou zde vyloženy nejdůležitější pojmy a právní postupy z oblasti manželství, vztahů mezi rodiči a dětmi, výživného a také je stručně objasněna problematika náhradní rodinné výchovy. Text je doplněn o odpovědi na otázky, které byly pokládány během výuky.

Obsah

1.
Vznik a zánik manželství
1.
1 Druhy
1.2
Doklady
1.3
Povinná prohlášení před uzavřením manželství
1.4
Okolnosti vylučující manželství
1.4.1
Jiné manželství
1.4.2
Uzavření manželství úřadem bez příslušné pravomoci
1.4.3
Příbuzenství
1.4.4
Nezletilost
1.4.5
Duševní choroba
1.5
Neexistující manželství
1.6
Neplatné manželství
1.7
Zánik manželství
1.7.1
Rozvod
2.
Vztah mezi rodiči a dětmi
2.1
Rodičovská zodpovědnost
2.2
Práva a povinnosti
2.2.1
Právo
2.2.2
Povinná školní docházka
2.2.3
Právo dítěte zastupovat
2.2.4
Právo rodičů zřeknout se dítěte
2.2.5
Právo užít přiměřených výchovných prostředků na dítě
2.3
Určení rodičovství
2.4
Právní domněnky otcovství
3.
Problematika výživného
3.1
Stanovení výživného
3.2
Obživnutí vyživovací povinnosti (VP)
3.3
VP dětí vůči rodičům
3.4
VP mezi ostatními příbuznými
3.5
VP mezi manželi
3.6
VP mezi rozvedenými manželi
4.
Náhradní rodinná výchova
4.1
Formy náhradní rodinné výchovy
4.2
Pěstounská péče
4.2.1
Povinnosti pěstouna
4.3
Poručnictví
4.3.1
Povinnosti poručníka
4.4
Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osobě než rodiči
4.5
Ústavní výchova
4.6
Ochranná výchova
4.7
Osvojení
4.7.1
Důsledky osvojení
4.8
Incidenční řízení
4.9
Zrušení osvojení, nepravé osvojení
4.10
Vlastní řízení o osvojení
4.11
Řízení o osvojení

Úryvek

"Okolnosti vylučující manželství:
• Jiné manželství – manželství *
• soud to nezjistí = nic se neděje
• soud to zjistí = zahájí trestní stíhání, prohlásí manželství za neplatné (soud toto neučiní, pokud zanikne 1. manželství)

• Uzavření manželství před úřadem, který k tomu nemá pravomoci – pracovní úřad, živnostenský úřad…

• Příbuzenství- a) přímá linie = potomci a předci
• pobočná linie = bratr x sestra, ostatní příbuzní se mohou brát.
• Pokud se vezme BRATR x SESTRA
1. nezjistí se to = manželství funguje dál, vadu nelze zhojit
2. zjistí se to = soud prohlásí manželství za neplatné a dá se rozvést

• Nezletilost – nezletilá je osoba do 18 let, po dovršení 18. roku je plně způsobilá k právním úkonům
• Mladiství = osoba ve věku 15-18 let TP, lze ji uložit jen některé tresty
• Osoba mladší 18 let musí mít povolení soudu k uzavření manželství (gravidita), pokud jsou oba snoubenci mladší 18 let musí mít povolení oba, okamžikem prohlášení ano se stávají zletilými
• Soud zplnoletí pouze osobu starou 16.let a výše – pokud nemá osoba povolení nebo zfalšuje doklady a matrika na to
A) nepřijde = manželství *, ale je neplatné, chyba se nezjistí, zanikne přirozeně
B) přijde = * soudní řízení a soud prohlásí manželství za neplatné a
považuje ho za neuzavřené

Vada se zhojí když partnerka otěhotní a nebo se partner stane zletilým

• Duševní choroba- nesmí zpronevěřit majetek
a) zjistí se omezení nebo zbavení právní způsobilosti = manželství je neplatné
zbavení způsobilosti= člověk nesmí činit právní úkony
omezení způsobilosti = člověk nesmí do určité míry vykonávat právní úkony (manželství lze uzavřít
jen s povolením soudu)
V okamžiku kdy je člověk nemocný duševní chorobou nesmí uzavřít manželství

• bezpráví, výhružka, omyl týkající se totožnosti snoubence, v žertu
• Př. Jestli si mne nevezmeš, tak řeknu …- manželství *, ale je neplatné
• Za nevěstu jde někdo jiný než partnerka – neplatné manželství
• Hlavní role ve filmu – později se dozví, že to bylo reálné – neplatné manželství.
Tyto námitky lze reklamovat ve lhůtě 1 roku, ostatní námitky kdykoliv

Otázka: Lze se rozvést s bratrem, který je mým manželem? Ano, manželství *
Otázka: Kolik lidí musí seskočit padákem, aby manželství mohlo být uzavřeno? Nejméně 6 – snoubenci, svědci, oddávající, matrikářka. O důstojnosti sňatku rozhodne oddávající, ten musí takový obřad povolit.

NEEXISTUJÍCÍ manželství:
• Uzavře ho osoba mladší 16. let
• Uzavře ho pod fyzickým násilím (nátlakem)
• Neuzavře ho před matričním úřadem ani státem registrovanou církví"

Poznámka

Univerzita Hradce Králové, Pedagogická fakulta.
Práce je psaná částečně formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e4d4a4c767f7.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_pravo_prednasky.doc (118 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse