Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rodinné právo - vypracované přednášky

Rodinné právo - vypracované přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně a výstižně věnuje níže uvedeným okruhům rodinného práva. Rozsah jednoho okruhu je zhruba 1,5 strany až 4 strany.

Obsah

1.
Obecná charakteristika rodinného práva
1.1
Pojem a předmět rodinného práva, místo rodinného práva v systému práva
1.2
Principy rodinného práva
1.3
Historický vývoj rodinného práva n našem území
2.
Rodině právní vztahy
2.1
Pojem, podstata a kritéria klasifikace rodinně právních vztahů
2.2
Prvky rodinně právních vztahů
3.Pojem manželství
4.
Zasnoubení
5.
Vznik manželství
5.1
Prohlášení snoubenců
5.2
Předoddavkové řízení
5.3
Občanský sňatek
5.4
Církevní sňatek
5.5
Uzavření manželství zástupcem
5.6
Manželství uzavírané v cizině
6.
Neplatnost a neexistence manželství
6.1
Neplatné manželství
6.1.1
Konvalidace neplatného manželství
6.1.2
Právní následky prohlášení manželství za neplatné
7.
Vztahy mezi manželi
7.1
Obecné úvahy
7.2
Osobní práva a povinnosti manželů
7.2.1
Základní práva a povinnosti
7.2.2
Další práva a povinnosti manželů
7.2.3
Výkon povolání a pracovní uplatnění jednoho z manželů
7.2.4
Zákonné zastupování mezi manžely
7.2.5
Solidární závazky manželů
7.3
Manželské majetkové právo
7.3.1
Společné jmění manželů
7.3.1.1
Předmět společného jmění manželů
7.3.1.2
Možnosti smluvních modifikací předmětu společného jmění manželů
7.3.1.3
Vznik společného jmění manželů
7.3.1.4
Závazky manželů
7.3.1.5
Manželé a podnikání
7.3.1.6
Zánik společného jmění manželů
7.3.2
Společné bydlení manželů
7.3.3
Vyživovací povinnost mezi manžely
7.3.3.1
Obecné úvahy
7.3.3.2
Vznik vyživovací povinnosti mezi manžely
7.3.3.3
Rozsah vyživovací povinnosti mezi manžely
7.3.3.4
Řízení o určení vyživovací povinnosti
7.3.3.5
Zánik vyživovací povinnosti
8.Zánik manželství
8.1
Zrušení manželství rozvodem
8.1.1
Obecné úvahy
8.1.2
Základní úprava rozvodu manželství (sporný rozvod)
8.1.3
Rozvod s tvrdostní klauzulí, ztížený rozvod
8.1.4
Tzv. nesporný rozvod
8.1.5
Rozvod manželství s nezletilými dětmi
8.1.6
Řízení o rozvodu manželství
8.2
Právní následky zániku manželství
8.2.1
Vznik vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely
8.2.2
Rozsah vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely
8.2.3
Řízení o určení výživného rozvedeného manžela
9
Nesezdané soužití
9.1
Dědické nároky druha a družky
9.1.1
Dědění ze zákona
9.1.2
Dědění ze závěti
9.2
Bydlení druh a družky
10
Pojem příbuzenství, švagrovství
11
Určení rodičovství
11.1
Určení mateřství
11.2
Určední otcovství
11.2.1
První domněnka otcovství
11.2.2
Třetí domněnka otcovství
11.3
Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem
13
Určení jména a příjmení
13.1
Určení jména
13.2
Určení příjmení
13.3
Změna jména a příjmení
14
Rodičovská zodpovědnost
14.1
Obecné úvahy
14.2
Právní úprava výchovy dítěte
14.3
Zastupování dítěte
14.4
Správa jmění dítěte
14.4.1
Správa jmění rodičů
14.4.2
Opatrovník pro správu jmění
14.5
Výkon rodičovské zodpovědnosti
14.5.1
Výkon rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k dítěti
14.5.2
Vzájemný vztah rodičů při výkonu jejich rodičovské zodpovědnosti
14.5.3
Výkon rodičovských práv ve vztahu ke třetím osobám

Úryvek

"1. Obecná charakteristika rodinného práva

Obecně jde charakterizovat rodinu jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny manželskými nebo příbuzenskými vztahy a společným způsobem života.
Charakter součastné rodiny ovlivnila koncepce rodinné politiky formovaní od konce 50.let. Její podstatné zásady byly:
a) Osvobození ženy – plné politické, sociální a ekonomické zrovnoprávnění.Pro ženy to, ale přineslo i nové problémy.
b) Osvobození manželství – rozvod se stal akceptovatelnou alternativou řešení sporů. Dřív se brali extrémně brzo 20-21.
c) Osvobození domácnosti – snaha zbavit ženu starostí o domácnost, péči a výchovu dětí, možnost plně se realizovat v práci.
d) Institucionalizace péče o děti – rozvoj institucí zajišťující péči o děti už od nejútlejšího věku, (jesle,školka,…)
e) Nuklearizace rodiny – vymanění rodiny ze sítě příbuzných a přesunutí do malého bytu.
f) Plánované rodičovství – žena má právo rozhodnout se kdy bude mít děti a kolik jich bude.
Po roce 1990 nastalo rapidní zvyšování průměrného sňatečného věku, a výrazně poklesla porodnost. Podstatně se zvýšil počet dětí narozených mimo manželství.

1.2 Pojem a předmět rodinného práva, místo rodinného práva v systému práva

Rodinné právo lze v objektivním smyslu vymezit jako souhrn právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy.
Rodina nemá legální definici, a ani není subjektem práva, tím jsou pouze její jednotlivý členové. Za členy jsou považováni osoby, které spolu žijí ve společné domácnosti (osoby blízké § 116 ObčZ).
Manželství definováno je a to jako právní svazek mezi mužem a ženou, který vzniká za splnění zákonných podmínek, předepsanou formou, má zákonem stanovený obsah, a zaniká jen na základě zákonem stanovených důvodů.
Manželství a rodina nejsou synonymy – manželství je základem z něhož rodina vzniká.(není podmínkou rodina může být i matka samoživitelka s dítětem).

Předmětem rodinného práva jsou 3 základní druhy právních vztahů:
1) Vztahy mezi manželi – vznikají dobrovolným a svobodným vznikem manželství. Zákon může těžko upravit vztahy osobního charakteru, kdežto majetkové vztahy může upravit jako jakékoliv jiné vztahy majetkového charakteru.
2) Vztahy mezi rodiči a dětmi – těžiště právní úpravy rodinného práva. ZOR upravuje určení rodičovství. Vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí. Právní vztah mezi sourozenci je omezen pouze na zákaz uzavření sňatku mezi nimi.
3) Vztahy náhradní péče – upravuje podmínky za nichž může být nezletilé dítě svěřeno do výchovy jiných fyzických osob.
Předmět rodinného práva je souhrn právních norem upravujících společenské vztahy vznikající mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými, jakož i vztahy, které nahrazují výkon některých rodičovských práv.
1.3 Principy rodinného práva
- soubor obecných právních kategorií, které lze formulovat na základě teoretického zobecnění těch charakteristik společných vztahů, které jsou pro právní regulaci těchto vztahů významné.
1) Princip blaha dítěte – ve vztahu rodič(náhradní rodič)-dítě. Vytváření prostředí přátelského dětem.(více České rodinné právo s. 19 až 21).
2) Princip rovnosti subjektů rodinného práva – mezi manželi je bezproblémová, avšak vztah rodič dítě není zas až tak rovný(kompenzováno intervencí na ochranu slabší strany ze strany státu).
3) Princip vzájemné pomoci – princip odlišující rodinněprávní vztah od občanskoprávních. Je plněna v rámci možností a schopností subjektů RP.( v ZOR je např. dána vyživovací povinnost mezi manželi, vzájemná pomoc § 18…)
Dalším principem je Princip ochrany manželství a rodičovství (ochrany mateřství) – je už v ústavě.

1.4 Historický vývoj rodinného práva n našem území

Po vzniku ČSR byl převzat ABGB z roku 1918. Rodinné právo bylo pod vlivem kanonického práva (do 16 stol. měla církev v rukou veškerou rodinně právní úpravu).Rozlučnost manželství byla připuštěna jen v nekatolických manželstvích.
Manželská novela (zák.č. 320/1919 Sb.) upravovala nově vznik manželství(zaveden fakultativní civilní sňatek vedle církevního), zavedla rovněž možnost rozluky manželství jako právního zániku-možnost rozvodu s jeho právními následky.Nemohlo to nastat bez souhlasu toho nevinného. Pokud se dohodli vina se nedokazovala. Zrušen institut moci otcovské→ moc rodičovská.
Zákon o uzavírání manželství s cizinci č.59/1952 Sb. – vyžadován souhlas ministerstva vnitra nebo jím pověřeného orgánu. Zrušen v roce 1964.
Novela zákona o rodině č. 61/1955 o změně předpisů o rozvodu.(nešlo rozvézt bez souhlasu nevinného a to vedlo k mnoha mrtvím manželstvím→upraveno-pokud bylo manželství trvale rozvráceno, tak šlo rozvést bez souhlasu nevinného).

Sociálně právní ochrana
Rozvoj koncem 19 stol 1868 zákon o chudinství – obec se má starat o své sirotky
Zákon č. 256/1921 Sb. O ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských – první ochrana dětí. 1927 Zákon o dětech cikánských.
Zákon č.50/1973 o pěstounské péči – včleněn institut pěstounské péče jako státem řízené, kontrolované a finančně zabezpečené náhradní rodinné výchovy."

Poznámka

Práce je velmi přehledná a dobře se v ní orientuje.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7394
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse