Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Rodinné právo - zkouškové otázky

Rodinné právo - zkouškové otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně a jasně shrnuje nejdůležitější poznatky z rodinného práva, které jsou nutné ke složení zkoušky. Rozsah jednotlivých okruhů je 1 až 3 strany.

Obsah

1.
Pojem, předmět a prameny rodinného práva
1.1
Pojem
1.2
Předmět
1.3
Principy rodinného práva
1.4
Prameny
2.
Manželství
2.1
Pojem (§1)
2.2
Účel (§2)
2.3
Principy
2.4
Sňatek
2.5
Neplatné manželství
2.6
Zdánlivé manželství (neexistence)
3.
Vztahy mezi manželi
3.1
Charakteristika
3.2
Osobní práva a povinnosti manželů
4.
Zánik manželství rozvodem
4.1
Zánik manželství
4.2
Rozvod
4.3
Nezletilé děti po rozvodu
4.5
Právní následky zániku manželství
5.
Rodičovská zodpovědnost
5.1
Charateristika
5.2
Péče o nezletilé dítě
5.3
Zastupování dítěte
5.4
Správa jmění dítěte
5.5
Omezení, pozastavení a zbavení rodičovské zodpovědnosti
6.
Sociálně právní ochrana dětí
6.1
Účel
6.2
Realizace
6.3
Orgány
6.4
Opatření orgánů spod(§43 odst.1)
6.5
Opatření soudu (§44)
6.6
Zařízení sociálně-právní ochrany
7.
Určování a popírání otcovství
7.1
Určení mateřství
7.2
Určení a popření otcovství
8.
Formy náhradní výchovy
8.1
Charakteristika
8.2
Formy
8.3
Osvojení
8.4
Pěstounská péče (§45a - 45d)
8.5
Svěření dítěte do výchovy jiného občana (§45)
8.6
Poručenství: viz dále
8.7
Opatrovnictví: viz dále
8.8
Ústavní výchova
9.
Poručenství a opatrovnictví
9.1
Poručenství
9.2
Opatrovnictví
10.
Vzájemná vyživovací povinnost obecně, druhy
10.1
Pojem
10.2
Charakteristika
10.3
Druhy vyživovací povinnosti
10.4
Rozsah vyživovací povinnosti
10.5
Rozsah u jednotlivých druhů
10.6
Promlčení
11.
Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
11.1
Vyživovací povinnost rodičů k dětem
11.2
Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům
12.
Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
12.1
Charakteristika
12.2
Předpoklady vzniku
12.3
Zánik
13.
Vyživovací povinnost mezi manželi
13.1
Účel
13.2
Zásady
13.3
Předpoklady vzniku
13.4
Rozsah
13.5
Zánik
14.
Výživné rozvedeného manžela
14.1
Účel
14.2
Předpoklady vzniku
14.3
Rozsah
14.4
Zánik
15.
Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
15.1
Účel
15.2
Rozsah
15.3
Nároky neprovdané matce
15.4
Promlčení
15.5
Nároky těhotné ženy

Úryvek

"
MANŽELSTVÍ
I. POJEM (§1):
- manželství = trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným
způsobem
II. ÚČEL (§2):
- hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí (splnění tohoto účelu ovšem není podmínkou)

III. PRINCIPY:
• vzniká jen zákonem předepsaným způsobem, před příslušným orgánem
• vzniká jen mezi mužem a ženou
• princip monogamie
• rovnoprávnost vztahu
• svobodný, dobrovolně uzavřený vztah
• vzniká a zaniká jen zákonem předepsaným způsobem


IV. SŇATEK:
- manželství se zakládá před obecním úřadem pověřeným vést matriky (nebo před církevním orgánem) - na základě souhlasného prohlášení muže a ženy. Prohlášení je veřejné, slavnostní, za přítomnosti dvou svědků
1. Občanský sňatek (§4):
- před starostou nebo pověřeným členem obecního zastupitelstva
matričního úřadu, v jehož obvodu má jeden ze snoubenců trvalý pobyt, a
to za přítomnosti matrikáře. ( V případě ohrožení života snoubence lze
uzavřít před kterýmkoli obecným úřadem)
2. Církevní sňatek (§4a):
- před příslušným orgánem církve
- platí stejné podmínky jako pro sňatek občanský. Oddávajícímu musí být
předloženo osvědčení matričního úřadu, že jsou splněny podmínky pro
uzavření manželství.
- církevní orgán musí doručit matričnímu úřadu protokol o uzavření
manželství
3. Konzulární sňatek:
- v cizině možno uzavřít před zastupitelským úřadem ČR
4. Sňatek v zastoupení:
- musí být povolen okresním úřadem, nutná plná moc
- snoubenci jsou povinni předložit stanovené doklady:
• rodný list
• občanský průkaz (popř. doklad o státním občanství a potvrzení o místě trvalého pobytu)
• potvrzení o rodinném stavu
• popř. úmrtní list zemřelého manžela či rozhodnutí o prohlášení za mrtvého a prohlásit (§6):
• že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství
• navzájem znají svůj zdravotní stav
• zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání bydlení a hmotného zajištění rodiny po uzavření manželství
• jaké příjmení budou užívat (společné, za společným uváděno vlastní, ponechání vlastního), popř. jaké příjmení budou mít společné děti
- současná úprava rozlišuje neplatné manželství (matrimonium nullum) a zdánlivé manželství (non matrimonium)

V. NEPLATNÉ MANŽELSTVÍ:
= vzniklo, má pr. následky, a to až do doby, než ho soud prohlásí za neplatné. Pak se na něj pohlíží jako na neuzavřené.
- v těchto případech:
1. uzavření manželství ženatým mužem či vdanou ženou:
- princip monogamie
- neplatnost se vysloví i bez návrhu tj. z úřadní povinnosti
2. příbuzenství:
- mezi předky, potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá"

Poznámka

Práce je stručná, ale přehledná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7395
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse