Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozhodování v managementu

Rozhodování v managementuKategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky jsou zaměřeny na proces rozhodování v managementu. Sledují rozhodovací procesy a rizika. Dále představují druhy vedení lidí. Uvádí, jak funguje týmová práce, koordinace a v neposlední řadě i komunikace mezi lidmi.

Obsah

1.
Rozhodování
1.1.
Meritorní stránka
1.2.
Stránka formálně logická
1.3.
Rozhodovací procesy a rozhodovací problémy
1.4.
Typy rozhodovacích procesů
1.5.
Rozhodování za rizika a nejistoty
1.6.
Racionálně ekonomický model rozhodování
1.7.
Administrativní model rozhodování
2.
Vedení
2.1.
Vedení lidí
2.2.
Princip vůdcovství
2.3.
Prvky vůdcovství
3.
Vedení sdílenou vizí
4.
Koučování
5.
Zmocňování
6.
Týmová práce
6.1.
Pracovní koalice
6.2.
Autonomní pracovní skupiny
6.3.
Tvůrčí tým
7.
Koordinace
8.
Komunikace
8.1.
Obecné zásady úspěšné komunikace
8.1.1.
Sdělování
8.1.2.
Naslouchání
8.2.
Formy komunikace
8.2.1.
Ústní komunikace
8.2.2.
Písemná komunikace
8.2.3.
Elektronická komunikace
8.3.
Komunikace organizace jako celku
8.3.1.
Komunikace uvnitř organizace
8.3.2.
Komunikace s vnějším prostředím

Úryvek

"1.2 Prvky vůdcovství
Vůdcovství má pro řízení značný význam, hlavně v aspektu následování vůdce – lídra. Lidé se snaží následovat toho, komu věří, že splní jejich očekávání.
Vůdcovství se skládá ze čtyř prvků:
Moc
je schopnost ovládat dění a běh událostí. Ke skutečně legitimní moci jsou potřeba schopnosti a prostředky k realizaci, tj. ke sdělování příkazů, resp. zadávání úkolů, kontrole a k sankcím za nesplnění úkolu.Moc také může vycházet z odbornosti jednotlivce nebo skupiny:
• moc znalostní – lékaři, právníci, univerzitní profesoři
• moc z důvěry – umožňuje lidem, kterým ostatní důvěřují, prosazovat své myšlenky – náboženství, herecké hvězdy, váleční hrdinové
• moc z možností poskytovat odměny – jedinečnost dodavatele – dodá, nedodá, firma funguje či nefunguje,
• moc donucovací – spočívá v možnosti trestat.
Schopnost rozumět motivaci lidí
Pochopení proměnlivosti motivace vyžaduje psychologickou znalost konkrétních lidí a situací, ve kterých se ocitají.
Schopnost inspirovat následovatele
Někteří manažeři mají výjimečné osobní kouzlo a přitažlivost. Využívají jej pro dosažení věrnosti a oddanosti následovatelů, kteří se snaží podporovat to, co si manažer přeje.Oddanost nemusí být vždy zcela nezištná. Jde o to, komu v okamžiku nebezpečí lidé nejvíce důvěřují.
Schopnost vytvářet celkové motivující klima
Psychologické studie mezilidských vztahů. Hlavním úkolem manažera je vytvářet a udržovat prostředí příznivé pro výkonnost.Jednotlivce je možné motivovat dokonalým pracovním prostředím a chválením jeho výkonnosti. Postihy špatné práce mají negativní důsledky.
Základní princip vůdcovství zní:
„lidé mají snahu následovat toho, kdo je podle jejich názoru schopen uspokojovat jejich osobní cíle“
mnozí manažeři pochopili, co jejich podřízené motivuje a jak motivace funguje. Čím efektivněji ji aplikují, tím je větší pravděpodobnost, že se stanou lídry.
Vedení lidí je prvkem sociálních vztahů skupin v pracovním procesu.
• má být sdíleno (shared) členy pracovních skupin.
• manažer potřebuje ty, kteří ho budou následovat (followers), a
• skupiny potřebují své vedoucí (leaders).
Klíčovými aspekty vedení lidí jsou
• řídící hodnoty,
• povaha úkolů,
• charakter vedeného týmu a
• organizační schéma.
Vést znamená dělat správné věci, zatímco řídit znamená dělat věci správně.
Dnešní organizace jsou v mnoha případech až příliš řízené, ale nedostatečně vedení. Lidé „nahoře“ se lépe vyznají ve vytyčování principů, praktik a procedur než v tvorbě strhující a všeobsažné vize. Jsou to manažeři. Zajímají se o to, jak dosáhnout lepší výkonnosti a jak efektivněji řídit své systémy a struktury.

2. Vedení sdílenou vizí
Vize je vnímána jako obraz budoucnosti, zaměření změn, směr usilování řízených pracovníků. Vize při řízení pracovních kolektivů plní řadu úloh:
• je to forma stanovení cílů, vize ukazuje směr, cestu;
• představuje motivační nástroj chování pracovníků, alternativu k příkazům;
• je nástrojem koordinace jednání více lidí (podřízených).
Znaky dobré vize lez spatřovat v následujících momentech:
• smysluplnost a přitažlivost = pro koncipování vize je třeba respektovat, že je určena podřízeným pracovníkům, které musí zaujmout;
• z jejího zadání musí být zřejmá i její naléhavost;
• přitažlivost = vize by měla být v zájmu pracovníků, zákazníků i vlastníků;
• srozumitelnost, snadná zapamatovatelnost = vize musí být jasně a jednoduše formulována;
• vyšší míra obecnosti = umožňuje volit vlastní cesty jejího dosažení, je flexibilní s ohledem na drobné výkyvy, odchylky, změny."

Poznámka

Přednáška č. 8 je totožná s obsahem práce Formy komunikace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d40d9d203c9.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Management_rozhodovani.doc (181 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse