Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Sigmund Freud: Totem a tabu

Sigmund Freud: Totem a tabuKategorie: Antropologie, Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výtah z knihy Sigmunda Freuda Totem a tabu, v níž jsou využity poznatky psychoanalýzy pro výklad povahy tabu, totemismu, ale také počátků lidské kultury a společenského zřízení. Text seznamuje podrobně s myšlenkami jednotlivých čtyř pojednání, která dílo tvoří.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bázeň před incestem
3.
Tabu a ambivalence citových hnutí
4.
Animismus, magie a všemohoucnost myšlenek
5.
Infantilní návrat totemismu

Úryvek

"Sigmund Freud: TOTEM A TABU

Ve čtyřech pojednáních, která tvoří knihu „Totem a tabu“ a která jsou prvním Freudovým pokusem o využití poznatkl psychoanalýzy na objasnění psychologie národů, autor podle svých slov vyložil, že bázeň před incestem je u primitivních národů vyvinutější než u národů kulturních a tato bázeň vyvolává zvláštní obranná opatření. (str 7) Snad prý proto, že tito primitivové mají k pokušení blíže. (sr.16)

Zatímco analýza tabu je usnadněna tím, že tabu mezi námi dosud existuje a podle Freuda není než negativně pojatým a jinak obsahově zaměřeným Kantovým kategorickým imperativem, totemismus je naprotitomu našemu dnešnímu cítění cizí náboženskosociální institucí, která byla díky pokroku zatlačena do pozadí. Freud odhaduje původní smysl totemismu z jeho infantilních stop.

I. Bázeň před incestem
Ke svému zkoumání Freud využívá příslušníky australských kmenů, které etnografové popsali jako nejzaostalejší a proto lze u nich ještě dnes sledovat mnoho archaismů, které jinde zanikly. V těchto dosud žijících primitivech Freud ropoznává dobře uchovaný přestupeň vývoje dnešního moderního člověka. Praobyvatelé Austrálie jsou považovíni za zvláštní rasu, která nejeví znaky příbuznosti s nejbližšími sousedy, nestavějí domy, neobdělávají půdu, neznají náčelníky, o společných věcech rozhoduje shromáždění dospělývh mužů a je dokonce sporné, zda jim lze přiznat náznaky náboženství v podobě uctívání vyšších bytostí. Přestože nelze těmto primitivům pričítat sexuální počestnost v našem smyslu slova, je možno u nich pozorovat silnou snahu zamezit incestním pohlavním vztahům, jako by veškerá společenská organizace sloužila tomuto účelu, nebo s ním souvisela.(str.11)
Místo náboženství a sociálních zřízení mají Austrálci soustavu totemismu. Kmeny se rozpaddají na menší rody, které jsou pojmenovány podle svého totemu. Tím je zpravidla zvíře, rostlina či přírodní síla se zvlásštním vztahem k celému rodu Totem je praotcem a pomocníkem rodu. Příslušníci totemu podléhají závazku, že svůj totem nezabijí. Totem je dědičný buď v otcovké ši mateřské linii a je základem všech společenských vztahů Austrálce, přesahujíce kmenovou příslušnost i pokrevní příbuzenství. Členové jednoho totemu bydlí odděleně a žijí mírumilovně s příslušníky jiných totemů. Pro Freuda je ale nejdůležitější, že příslušníci jednoho totemu nesmějí vstuoovat do vzájemných pohlavních vztahů.
Tak je tedy s totemem velmi silně spojená exogamie. Tuto sílu Freud dokládá například: překročení tohoto zákazu je stíháno na rozdíl od jiných celým společenstvím; stejně tvrdý trest stíhá i vztahy v nichž nebyly zplozeny děti; vše co je odvozováno od jednoho totemu je zdánlivě pokrevně příbuzné(pokrevní příbuznost je nahrazována příbuzností totemickou), což klade překážku sexuálnímu spojení.
Je rovněž zajímavé, že v jazyce Australců nepostihuje označení příbuznosti vztah dvou jedinců, nýbrž vztah jedince ke skupině. To znamená, že muž nenazývá otcem svého zploditele,ale všechny muže, kteří by si podle kmenových předpisů mohli vzít za ženu jeho matku. Tento jazykový úzus je pravděpodobně pozůstatkem oné manželské instituce, která byla L.Fisonem nazvána skupinovým manželstvím. Tedy stavem, kdy určitý počet mužů si klade nárik na určitý počet žen. Zde je pravděpodobně nutné hledat příšiny odporu vůči incestu.??? Totemická exogamie se tak jeví jako přiměřený prostřeek k zamezení skupinového incestu. ???
Většina kmenů je organizována tak, že se dělí do dvou sňatkových tříd, z nihž každá má ještě dvě podtřídy, které jsou všechny exogamické a zahrnují větší počet totemických rodů. Tím je poměrně dokonale omezena sňatková volba a sexuální svoboda. Zatímco totemická soustava je jak víme podkladem všech vztahů v kmeni a je možno v ní hledat určitou posvátnost, výzam sňatkových tříd je poze v praktické snaze uspořádat manelskou volbu tak, aby v době kdy již totem ztrácí na významu zabránily incestu. Na tomto místě Freud dodává, že v obavě z incestu zaváděly mnohé národy velké množství omezení, která zamezovala blízkým příbuzným v kontaktu.

Poznatky psychoanalýzy ukázaly, že strach z incestu je rysem infalntilním a nápadně ukazuje shodu s duševním životem neurotika

Členové klanu jsou bratři asestry, jsou povinni si navzájem pomáhat a ochrňovat se str75
dobá definic etotemismu na str73"

Poznámka

Práce obsahuje množství pravopisných chyb.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509d007a9b9e8.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Sigmund_Freud_Totem_a_tabu.doc (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse