Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití


Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje silným a slabým stránkám podniku, jejich hodnocení a využití. Definuje marketéry. Zabývá se SWOT analýzou. Charakterizuje její vlivy. Na základě těchto poznatků pak popisuje tvorbu podnikové strategie, situační analýzu pro její tvorbu, analýzu podniku, trhu, i okolí. Závěr patří technice scénářů a okolnostem, které ovlivňují úspěch a neúspěch strategie. Zde naleznete předchozí díl Metody managementu podle jednotlivých managerských aktivit nebo následující část práce - Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům.

Obsah

1.
Marketéři
2.
SWOT analýza
2.1
Vnitřní vlivy
2.2
Vnější vlivy
3.
Určení podnikové strategie metodou SWOT
3.1
Ofenzivní strategie
3.2
Mírně ofenzivní strategie
3.3
Defenzivní strategie
3.4
Zůstatková strategie
4.
Situační analýza pro tvorbu strategie
5.
Analýza podniku, analýza trhu
6.
Analýza okolí
7.
Technika scénářů a její okruhy
8.
Na čem závisí úspěch nebo neúspěch plánu a strategie

Úryvek

“Určení podnikové strategie metodou SWOT:
SO ofenzívní strategie vychází z průbojného marketingu, ochoty nést vyšší riziko a umožňuje dosahovat vyšších cen (strategie silného výrobku) - (SONY, Toshiba)
ST mírně ofenzívní strategie využívá necenové konkurence, diferenciace a diverzifikace výrobků (rozšiřování sortimentu) a prodejních technik, nalézání specifického trhu či jeho části.
WO defenzívní strategie se vyznačuje opatrností, snahou udržet si konkurenční pozici nebo ji posílit nižšími cenami a náklady, hromadnou výrobou, spolupráce se spolehlivým tuzemským nebo zahraničním partnerem.
WT zůstatková strategie znamená zaplňovat prázdná místa na trhu (doplňkové výrobky), hledat kompromisy, ustupovat z trhu, omezovat podnikatelské záměry, fúze s jinými podniky.
Při podrobnější analýze věnujeme pozornost konkurenci, vlastnímu podniku, trhu a okolí. Na získávání a zhodnocení informací se zaměřujeme se zřetelem k účelu jejich použití při tvorbě strategie.

Situační analýza pro tvorbu strategie
INFORMACE ÚČEL INFORMACÍ
Analýza konkurence
Stanovení cíle a způsobu postupů konk. vlastní možnosti, hrozící nebezpečí
Strategické možnosti konk. možnosti přizpůsobení
Slabé stránky konk. možnosti vyvarovat se nebezpečí
Silné stránky konk. východiska pro vlastní strategii
Analýza podniku
Vlastní silné a slabé stránky východisko strategie, strateg.klíčové problémy
Podnikový potenciál skutečný využitelnost v nových činnostech
Analýza obratu, zákazníků, služeb, zisku úspěšnost současných strategií
Analýza trhu
Posouzení možností trhu možnosti změn výkonů, služeb
Poznání závislostí trhu zpracování nových trhů, nutnost přizpůsobení
Změny ve struktuře trhu, změny potřeb výhodnost změny dodavatele
Specifika dodavatelů a odběratelů působení na odběratele
Analýza okolí
Společenský a politický vývoj nutnost dlouhodobého přizpůsobení
Hospodářský vývoj, míra inflace nové potřeby a postoje, vznik nových nebo
Podmínky úvěru zánik dosavadních trhů
Míra nezaměstnanosti v podnik. profesí zaměření náboru zaměstnanců
Státní politika podmínky dotační politiky, grantů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0015.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_podniku.DOC (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse