Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Silniční doprava a přeprava v rámci Evropské unie - slovensky

Silniční doprava a přeprava v rámci Evropské unie - slovensky

Kategorie: Evropská unie, Logistika, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek doplněné množstvím obrazového materiálu se zabývají právní úpravou silniční dopravy a přepravy v rámci Evropské unie a speciální pozornost věnují celní problematice. Krátce se také zmiňují o možnostech modelování dopravního a přepravního procesu a nakonec uvádějí požadavky na přepravu potravin.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Rozšíření dopravního a přepravního trhu EU
3.
Právní úprava silniční dopravy na Slovensku a v EU
4.
Sociální předpisy v dopravě
5.
Přepravní právo a související předpisy
6.
Modelování dopravního a přepravního procesu s využitím technicko-hospodářských ukazatelů
7.
Celní problematika
8.
Přeprava potravin

Úryvek

"LEGISLATÍVA EÚ
1. Legislatíva EU:
• Primárna legislatíva – zmluvy
• Sekundárna legislatíva č 1.249 Zmluvy
a) Nariadenia- má všeob platnosť, je to záväzné ako celok vo všetkých častiach a priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch
b) Smernice- záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva národným orgánom
c) Rozhodnutia- je záväzné ako celok vo všetkých častiach pre toho komu je určené. Rozhodnutie prijíma najmä komisia EU. Európska komisia je vláda EU
d) Odporúčania a stanoviská- nie sú záväzné
Táto legislatíva je zverejnená na portáli EU. Väčšina týchto slovenských zákonov sa len odvoláva na nariadenia a nepreberá ich do svojich článkov
Úradný vestník EU
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=sk
Hľadanie dokumentov EÚ:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
Aká je záväznosť STN alebo EN?
Normy sú odporúčané !
Stávajú sa záväznými až sa na ne odvoláva legislatíva EÚ alebo SR.

Legislatívne požiadavky a identifikácia dopravnej organizácie
Tu je potrebné plniť zákonné podmienky z hľadiska identifikácie firmy ide najmä o:
o platnosť koncesnej listiny a na aký druh cestnej dopravy bola vystavená (niektoré koncesné listiny boli vystavené na dobu určitú a len na vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu),
o platnosť rozhodnutia na podnikanie v medzinárodnej cestnej doprave
o Platnosť povolenia spoločenstva

Legislatívne požiadavky na dopravné firmy
o plnenie všeobecných povinností dopravcu podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov:
o vykonávať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu,
o označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom,
o zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad,
o zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať,
o zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch alebo na vymedzených stanovištiach v obci, ak obec zriadila na takéto účely vymedzené priestory,
o byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
Ďalšie legislatívne požiadavky na dopravné firmy
o plnenie ďalších právnych noriem , ktoré najmä od roku 1996 prešli podstatnými zmenami napríklad je možno uviesť:
o zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách,
o vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
o zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 podľa zákona o CD, ktorým sa upravuje podnikanie cestnej nákladnej doprave, taxislužbe, autobusovej doprave, celý rad medzinárodných zmlúv platí aj pre vnútroštátnu dopravu
 zákon o cestnej doprave sa týka aj dopravy pre vlastné ale len pri preprave nebezpečných vecí, skazitelných potravín, prepravy rozmerných a nadrozmerných prepráv
 zákon 315 sa týka všetkých účastníkov cestnej premávky
 zákon o pozemných komunikáciách(cestný zákon) 135/1961 týka sa nadmernej a nadrozmernej prepravy, poplatkov za komunikácie
 CD upravuje aj celý rad iných predpisov
o Bezpečnosť práce a technických zariadení: vyhláška 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a technických zariadení
o Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o požiarnej ochrana, Zákonník práce
o Povinné poistenie: povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie zodpovednosti dopravcu, poistenie liečebných N
Legislatívne požiadavky v medzinárodnej cestnej doprave
 Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - vyhláška č. 11/1975 Zb.,- nadväznosť na prepravný poriadok
 Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) - vyhláška č. 108/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 82/1984. Zb., - dodržanie dodacích lehôt
 Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) - vyhláška č. 64/1987 Zb., - platí aj pre vnútroštátnu dopravu
 Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) - vyhláška č. 61/1983 Zb., - platnosť pre vnútroštátnu dopravu,
 Colný dohovor o medzinárodných prepravách tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) – vyhláška č. 144/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 132/1999 Z. z.
Niektoré odporúčania:
è v dopravných firmách je potrebné rešpektovať požiadavky zákazníka, ktorým sú však nadradené požiadavky legislatívne - tie sú obmedzujúce a limitujúce,
è www.zbierka.sk
è www.jaspi.justice.gov.sk (úplné znenia zákonov a vyhlášok...) v platnom znení (nie sú tam už prijaté zmeny, ktoré ešte začnú platiť) !!!
Prepravný poriadok
upravuje podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej doprave
Legislatívna úprava
Vyhláška MDPT SR č. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v CD. Dopravca je povinný vydať prepravný poriadok ktorý musí dodržať vyhlášky ministerstva dopravy o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v CD
V prepravnom poriadku sa uvedie, najmä:
 za akých podmienok možno s dopravcom uzavrieť zmluvu o preprave osôb alebo zmluvu o preprave vecí,
 Rozsah prepravnej povinnosti- uvádza ktoré povinnosti nevykonáva
 rozsah práv a povinností cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí pri preprave,
 podmienky prepravy detí, telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, príručnej a cestovnej batožiny a domácich zvierat,
 rozsah zodpovednosti dopravcu pri nedodržaní podmienok prepravy a z toho vyplývajúce nároky cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí, najmä náhrada škody, vrátenie cestovného a zľavy na cestovnom,
 požiadavky na odosielateľov vecí (zásielok).
Prepravný poriadok obsahuje
 všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie zmluvy o preprave osôb v autobusovej doprave a taxislužbe a zmluvy o preprave nákladu (vecí), ak podniká v cestnej nákladnej doprave.
 Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy.
 Prepravný poriadok neupravuje veci patriace podľa zákona o cestnej doprave do cestovného poriadku alebo do tarify
Druhy prepravných poriadkov
• Pre cestnú nákladnú dopravu,
• Pre autobusovú dopravu,
• Pre taxislužbu."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou mapy, schémata, fotografie, kopie dokumentů nebo tabulky o rozsahu cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26374
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse