Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Slováci ve Vojvodině - bakalářská práce

Slováci ve Vojvodině - bakalářská práce

Kategorie: Antropologie, Etnologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá problematikou slovenského osídlení v srbské autonomní oblasti Vojvodina na severu země. Konkrétně se zaměřuje na její tři správní obvody - Bačku, Banátu a Sremu, v nichž je slovenská menšina přítomna. Důraz je kladen jak na historický vývoj této menšiny, tak na mechanismy etnické identifikace a současné socio-kulturní trendy. Rovněž je provedeno zhodnocení současného stavu, popsána je například situace ve školství, jazykové oblasti, či kulturním životě.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Všeobecná charakteristika regionu
2.
Dějiny slovenského osídlení ve Vojvodině
2.1
„Dolná zem“
2.2
Historické pozadí kolonizace Vojvodiny
2.3
Počátky osídlování
2.4
Tereziánská, josefínská a pozdější kolonizace Vojvodiny
2.5
Osídlování Vojvodiny neslovenským obyvatelstvem
3.
Demografický a geografický vývoj komunity
3.1
Maďarizace
3.2
Vystěhovalectví
3.3
Reemigrace
3.4
Kompaktní a roztroušená území obývaná Slováky
4.
Zhodnocení současného stavu
4.1
Jazyk
4.2
Slovenské menšinové školství
4.3
Spolky
4.4
Kulturní život
4.4.1
Divadlo
4.4.2
Výtvarné projevy
4.4.3
Folklór
4.5
Ekonomická charakteristika
4.6
Vnímání identity
4.7
Politické aktivity
4.8
Slovenská menšinová média
4.8.1
Tisk
4.8.2
Rozhlas
4.8.3
Televizní vysílání
4.9
Charakteristické znaky a projevy Slováků ve Vojvodině
4.9.1
Vyznání
4.9.2
Zádruha
4.9.3
Svatba
5.
Závěr
6.
Prameny
7.
Resumé
8.
Přílohy
8.1.
Etnické mapy zkoumané oblasti
8.2.
Změny státoprávního uspořádání Vojvodiny
8.3.
Demografický vývoj Slováků ve vybraných obcích
8.4.
Etnická skladba Srbska a Vojvodiny podle posledního sčítání lidu

Úryvek

"1.1 Všeobecná charakteristika regionu8
Autonomní oblast Vojvodina odpovídá svou rozlohou 21 506 km2 přibližně čtvrtině celkové rozlohy Republiky Srbsko a Černá hora. Geograficky se dělí do tří částí: na severozápadě Bačka (západní, severní a jižní), v západní části od severu až k jihu Banát (severní, střední, jižní) a na jihovýchodě Srem. Přirozenou hranici oddělující tato tři území tvoří tři významné vodní toky – Dunaj (oddělující Srem od Bačky a Banátu), Tisa (odděluje Bačku a Banát) a Sáva (dělí na jihu Srem od zbytku Srbska). Administrativně se dělí na sedm „okrugů“,9 jejichž regionálními centry jsou města Subotica, Zrenjanin,10 Kikinda, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica a Nový Sad (ekonomické a správní centrum celé Vojvodiny). Dále je zde 45 tzv. opštin, které zajišťují správu na místní úrovni. V Novém Sadu má také sídlo vojvodinský parlament, nejvyšší soud a další významné instituce. Vojvodina je převážně rovinatá krajina (vyjma sremské pohoří Fruška Gora a Jihovýchodní Banát s pohořím Vršački breg) s úrodnou půdou vhodnou pro zemědělství, které je také těžištěm vojvodinského hospodářství. Využívaná ornice pokrývá 84% celkové plochy oblasti. Bonita půdy je zvyšována zavlažovacím systémem, díky němuž je z celkových 1,78 mil. ha úrodné půdy cca 0,5 mil. ha trvale zavlažováno. Přibližně 70% z výnosů tvoří obiloviny, 20% průmyslové byliny a 10% ostatní plodiny. Část produkce jde na export, většina je zpracovávána v domácím potravinářském průmyslu, který je umístěn z větší části právě ve Vojvodině. Dále jsou zde zastoupeny jak těžký, tak i lehký, technologický průmysl. Vyrábí se stroje na zpracování kovu, elektrické stroje, stavební materiál, chemické produkty, elektrické motory, novinový papír, ale i zařízení pro dentisty, auta, farmaceutické produkty, porcelán a další. Část příjmů regionu zajišťuje i turismus v oblastech řek, jezer a termálních pramenů a také ve sremském pohoří Fruška Gora, typickým přítomností řady klášterů v Srbsko-Byzantském stylu postavených v období od 15. do 17. století. Díky své poloze je Vojvodina významná také z hlediska dopravy.
Od maďarských hranic vede dálnice přes Nový Sad a Bělehrad dále do Niše, kde se rozděluje na východ k bulharským hranicím, resp. na jih směr Skopje a Soluň. Oblastí Srem prochází další dálnice, která směřuje na západ do Chorvatska. Je zde též rozsáhlá síť místních silnic a železnic. Z etno-kulturní perspektivy je oblast AO Vojvodina velice pestrá a bez nadsázky ji lze označit za křižovatku kultur,12 vyznání a jazyků. Podle posledního oficiálního cenzu z roku 200213 měla Vojvodina 2 031 992 obyvatel (27,1% obyv. SČH), z čehož bylo:1 321 807 Srbů, 290 207 Maďarů, 56 637 Slováků (z toho v Bačce 29 274 = 51,7%, v Banátu14 18 013 = 31,8% a Sremu 9 350 = 16,5%),15 56 546 Chorvatů, 35 513 Černohorců, 30 419 Rumunů, 29 057 Rómů, 19 776 Bunjevců, 15 626 Rusínů, 11 785 Makedonců. Zbytek tvoří méně početné menšiny, jako Ukrajinci, Muslimové, Němci, Slovinci, Albánci, Bulhaři a další. Kromě těchto žije ve Vojvodině i nepočetná česká komunita. Kompaktněji se vyskytuje pouze v jižní, resp. jihovýchodní části „srbského“ Banátu. Centrem české enklávy je obec Bela Crkva (úředním jazykem je zde i čeština)16, kde rovněž sídlí Matice Česká coby zastřešující organizace krajanských spolků, tzv. Českých besed. Dále jsou to lokality Vršac, Kovin, Kruščica a Češko Selo. V r. 2002 bylo v AO Vojvodina úhrnem 1 648 osob deklarujících českou národnost (tedy přibližně tři čtvrtiny všech Čechů na území SČH).17 Až do první světové války bylo území celého Banátu součástí Uherského království. Poté se oblast rozdělila mezi Království SHS a Rumunsko. Dnešní vojvodinští Češi byli součástí kompaktnějšího českého osídlování Banátu v první půli 19. stol.18 Konfesí se jednalo převážně o katolické obyvatelstvo, což vysvětluje jeho částečnou germanizaci vlivem zdejší (rovněž katolické) německé menšiny.19 Zejména v jeho východní (dnes rumunské) části dodnes existuje několik „českých“ vesnic (Eibentál, Sv. Helena, Rovensko, Šumice, Bígr a Gerník)20 v župě Caraş-Severin. Celkem ve Vojvodině žijí příslušníci 26 etnických skupin. 49 881 obyvatel se při sčítání označilo za „Jugoslávce“.21 Ve Vojvodině jsou kromě srbského jazyka uzákoněny i další oficiální jazyky nejpočetnějších národních menšin. Konkrétně se jedná o maďarštinu, slovenštinu, rumunštinu a rusínštinu. Kromě jazyků se obyvatelé odlišují i náboženským vyznáním: Srbové, Černohorci, Rómové, Makedonci a Ukrajinci jsou téměř výhradně pravoslavní, Maďaři, Chorvati a Rusíni jsou katolíci, zatímco Slováci protestanti. Žijí zde také muslimové a další náboženské komunity."

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie, studijní program Humanitní studia, studijní obor Sociální a kulturní antropologie.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje několik map, rozsah čistého textu je 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22362
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse