Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální psychologie, psychologie práce a řízení

Sociální psychologie, psychologie práce a řízeníKategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky sestávají ze dvou částí, z nichž jedna se věnuje některým tématům sociální psychologie a druhá problematice psychologie práce a řízení.

Obsah

1.
Sociální psychologie
1.1.
Předmět a obsah sociální psychologie
1.2.
Sociální percepce
1.3.
Malá sociální skupina
1.4.
Dyadická interakce
1.5.
Sociální komunikace
1.6.
Prosociální chování
2.
Psychologie práce
2.1.
Psychologie práce
2.2.
Psychologie řízení

Úryvek

"1. Předmět a obsah sociální psychologie

 Sociální psychologie vzniká v průběhu 19. století, jako samostatná disciplína se vyčlenila začátkem 20. století
 je to hraniční disciplína, jejím předmětem je studium subjektivních aspektů vzájemného působení jednotlivých lidí na sebe
 zkoumá a vysvětluje, jak se mění chování, cítění a myšlení jednotlivců pod vlivem vlastního řízení, působení jiných lidí a jejich osobnostních vlastností
 zkoumá tu část prožívání a chování, která nastává v důsledku interakce jednotlivce s jinými lidmi

Sociální psychologie vychází z poznatků:
 sociologie (malé, velké skupiny, společenské systémy)
 kulturní antropologie (závislost lid. psychiky na kult. prostředí)
 obecné psychologie

 začíná se rozvíjet zejména po nástupu kapitalismu – zájem o sociální chování a sociální vztahy mezi lidmi
 pojem sociální psychologie poprvé použil J. M. Baldwin (1897)


Taylor (USA)
 Výběr pracovníků na konkrétní místo, individuální odměňování (vychází z předpokladu, že lidé jsou od své podstaty líní)
 Stanovené normy
 Pracovní psychologie

Elton G. Mayo
 V letech 1927–1939 realizoval Mayo tzv. „Hawthornské studie (experimenty)“, v nichž se zjistilo, že pozitivní změny v produktivitě práce závisí mj. na sociálních faktorech (zejména na interpersonálních vztazích v pracovní skupině a mezi nadřízenými a podřízenými), Mayo položil základy „human relations“ neboli školy lidských vztahů a posunul tak sociální psychologii k řešení praktických problémů ve výrobní sféře
 Zkoumání menších pracovních skupin – spokojenosti jednotlivých pracovníků, přístup řídících pracovníků, spokojenost v práci a s prací, vztahy, odměňování
 Motivace – ne jen mzda, pokuty, tresty, dozor (taylorizmus) – ale i soc. vztahy mezi pracovníky, postoje k organizaci, chování nadřízenýchMetody sociální psychologie:

 Metoda = vědecká cesta získávání a vyhodnocování dat, z nichž věda vyvozuje své teorie

• POZOROVÁNÍ
 Základní metoda SP
 Pozorování sebe sama – introspekce – neujalo se
 Pozorování jiných – extrospekce – účelové, plánovité, systematické, soustředěné, aktivní, výběrové sledování SP jevů
 Zúčastněné pozorování – pozorovatel je účastníkem skupiny, kterou pozoruje, ostatní o tom obvykle nevědí

• EXPERIMENT
 Rozšířená metoda
 Vyvolání psychického jevu, nebo jeho změna v kontrolovaných podmínkách

 experiment přirozený
 experiment laboratorní – jev se zkoumá v umělých podmínkách (zásah do přirozenosti situace, + lepší plánování i vyhodnocování)

• OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ
 Dokument – hmotně fixovaný výsledek psychické činnosti člověka
 Analýza formy (např. písmo) a analýza obsahu (tendence, motivy ...)

• POSUZOVÁNÍ
 Navazuje na pozorování (zde a nyní) – ale může být prováděno s časovým i prostorovým odstupem
 Používá různé stupnice vyznačující míru vlastností, intenzitu postoje... zkoumaných jevů

• PSYCHOLOGICKÉ TESTY, ANKETY A DOTAZNÍKY
 Spočívá v kladení otázek (písemné, telefonické, osobní)
 Metoda pro odborníky, vyžaduje přípravu, uspořádání, stanovené cíle, náročné vyhodnocování"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52074a33aaa20.zip (85 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_psychologie_psychologie_prace_rizeni.doc (253 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse