Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální učení jako prostředek utváření sociálních dovedností

Sociální učení jako prostředek utváření sociálních dovedností


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Zápočtová práce vypracovaná do předmětu Metody rozvíjení sociálních dovedností ve svém úvodu v základních momentech charakterizuje proces sociálního učení u dětí a poté blíže specifikuje jednotlivé formy sociálního učení. Druhá část práce se věnuje socializaci, jejím předpokladům a fázím.

Obsah

1.
Sociální učení
1.1.
Formy sociálního učení
1.1.1.
Učení sociálním posilování
1.1.2.
Sociální učení napodobováním a ztotožňováním
1.1.3.
Sociální učení observační
1.1.4.
Učení sociální anticipací
1.1.5.
Sociální učení identifikací
2.
Socializace
2.1.
Předpoklady socializačních dějů
2.1.1.
Adaptace (přizpůsobování se organismu prostředí)
2.1.2.
Adjustace
2.2.
Fáze socializace
2.2.1.
Fáze bazální důvěry (počáteční období života dítěte)
2.2.2.
Fáze rodící se autonomie (6 měsíců až 3 roky)
2.2.3.
Fáze převahy iniciativy (přelom 2./3. roku až 6 let = předškolní věk)
2.2.4.
Fáze převahy pracovité snaživosti (6 až 11 let)
2.2.5.
Fáze převahy osobní identity (puberta a adolescence)
3.
Závěr

Úryvek

"SOCIÁLNÍ UČENÍ

Při sociálním učení si jedinec ve styku s druhými lidmi osvojuje dovednosti, návyky a postoje potřebné ke společenskému styku, přejímá za své sociální role, morální, estetické a jiné normy společnosti. Sociální život dítěte začíná doma. První sociální vztah dítěte je vztah k matce - toto rané sociální sepětí mezi dítětem a matkou (hlavní pečující osobou) se obvykle nazývá připoutání (attachment). Připoutání je prvním krokem v sociálním učení dítěte. Rané dětství je kritickým obdobím pro sociální učení. Nedostane-li se dítěti během období připoutání nezbytné míry přiměřené péče a lásky, bude pro ně později pravděpodobně nesnadné milovat druhé a pečovat o ně. Již ve dvou letech začínají děti vykazovat hru rozlišenou podle pohlaví, ve třetím roce s nástupem sebeuvědomění narůstá význam pohlavní identity. Podle pohlaví jsou jim také předkládány různé vzory sociálních rolí: dívkám závislost, společenská konformita, citová otevřenost; chlapcům výbojnost a samostatnost, studijní výkonnost, fyzická síla, psych. odolnost a „tvrdost“. Teorie sociálního učení tvrdí, že za odlišování dětí podle pohlaví jsou především zodpovědny odměny a tresty, které děti dostávají za chování svému pohlaví přiměřené a nepřiměřené, spolu s pozorováním chování dospělých. Všechny děti jsou podněcovány k tomu, aby hleděly na svět optikou svého pohlaví. Učitel má předávat dětem poučení o tom, jak si správně počínat ve vztazích k druhým, a to jak ve formální výuce (slovním poučením), tak osobním příkladem (a to především). Například formální výklad o zdvořilosti bude nakonec naprosto promarněn, jestliže po jeho skončení děti vidí, jak učitel jedná s někým nezdvořile. Výzkumy ukazují, že nastane-li konflikt mezi tím, co dospělí říkají a co dělají, mladší děti budou napodobovat spíše jejich činy než jejich slova. Dítě má vrozený sklon napodobovat chování druhých, zvláště těch lidí, kteří se těší vysoké prestiži. Taková nápodoba je často nevědomá v tom smyslu, že dítě napodobuje příslušný vzor neúmyslně. Prvními vzory pro děti jsou rodiče, postupně i učitelé, kamarádi, známé osobnosti.

1.1 FORMY SOCIÁLNÍHO UČENÍ
1.1.1 Učení sociálním POSILOVÁNÍM (ZPEVŇOVÁNÍM)
Je založeno na užití odměn a trestů. Rodiče odměňují nebo chválí dítě za chování, které odpovídá normám, za takové chování, které normám neodpovídá pak dítě trestají. Posílení tedy pochází od druhé osoby, popř. od soc. skupiny. Odměny a tresty vedou ke tvarování chování. Je-li každá požadovaná reakce vždy odměněna, naučí se jedinec takto reagovat velice rychle. Zpevňování působí vždy v určitých souvislostech. Vychovatel, dříve než přistoupí ke zpevňování, by si měl předem zajistit jeho náležité socializační souvislosti, tj. zajistit okolnosti a podmínky k tomu, aby trest či odměna měly jednoznačné výchovné působení. Jestliže např. pokárá pubescenta před skupinou jeho vrstevníků, může to mít přesně opačný účinek. Pubescent pak bude vyhledávat takové situace, aby byl kárán, a tím se pak stal ve skupině populárním. Výchovná tradice přeceňuje odměny a tresty, výzkumy však dokazují, že již v průběhu předškolního věku (mezi 3 - 6 rokem) napodobování získává převahu nad sociálním posilováním (dítě se chová spíše podle toho, jak se fakticky chová jeho matka než podle toho, co a jak matka odměňuje a trestá. Morální zpevňování aktivizuje takové procesy, jako jsou např. výčitky svědomí po přestupku, čestné zavázání se k určitému činu atd. Značný význam zde má kvalitativně vyšší, ale také náročnější forma zpevňování - hodnocení. To zahrnuje hlubší náhled na osobnost a jednání dítěte.

1.1.2 Sociální učení NAPODOBOVÁNÍM A ZTOTOŽŇOVÁNÍM
Má značný význam při osvojování senzomotorických dovedností a při osvojování si způsobů chování ve vztahu k druhým lidem. Nezbytnou podmínkou je přítomnost druhých osob - modelů či vzorů, jejichž jednání dítě napodobuje.
a) Regresívní napodobování:
Dítě napodobuje svého mladšího sourozence, protože chce, aby se mu rodiče věnovali stejně, jako se věnují tomu mladšímu - tj. někdo vyspělejší napodobuje někoho méně vyspělého, aby tím nabyl výhod, které se mu s nevyspělostí, omezeností a bezmocí spojují (asociují).
b) Závislé napodobování:
Napodobování někoho staršího, samostatnějšího, vyspělejšího. Dítě se nesnaží vyvinout své vlastní způsoby řešení životních situací, ale napodobuje osvědčené chování a vystupování někoho zkušenějšího.
c) Odreagovávající napodobování:
Jestliže dítě strádá (nesmí si hrát atd.) a má možnost pozorovat v situaci strádání (frustrace) jinou osobu (např. v televizi), která je agresivní, je pravděpodobné, že se tato agresivní osoba stane dítěti modelem. Převzetím agresivního chování strádající dítě odreagovává své napětí vyvolané neuspokojenou touhou. U dětí, které strádání vystaveny nebyly se agresivní sklony neprojeví v takové míře.
d) Kompenzační napodobování:
Dítě má zvýšenou potřebu vnímat jako model a napodobovat osoby, které vynikají v oblasti, ve které dítě samo zaostává, ale chtělo by vyniknout. Sklon napodobovat (chováním, oblečením) osobu sebevědomou, když dítě trpí pocitem méněcennosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25134
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse