Sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Předmět bádání, metody bádání. Neverbální komunikace, její znalosti mohou pomoci: působit na druhé příznivějším dojmem, prodat úspěšně své schopnosti, přesvědčit lidi, aby přijali vaše stanovisko, cítit se lépe ve společenských situacích, sdělovat své myšlenky a nápady přesvědčivěji, sjednávat dohody jistěji a účinněji, nebýt ovládán druhými, vědět, co si druzí opravdu myslí. Určení převahy (obrany) ve společnosti - podání ruky, pohled, posazení (kam a jak), narušení osobní zóny,ovládání času. Výzkumné akce - šetření, pilotáž, sonda, anketa, průzkum, výzkum. Výzkumné záležitosti - sociální jev, sociologický jev, (vědecký výzkum, sociální výzkum, sociologický výzkum). Projekt sociologického výzkumu - teoretická část (úvodní studie, podrobné rozpracování cílů, zdůvodnění nutnosti, literatura, přehled pracovních hypotéz (hlavní a pracovní), stručné shrnutí výsledků předvýzkumu), metodická část, stanovení objektů zkoumání, technika sběru empirických údajů, způsob zpracování empirických dat, stanovení způsobů interpretace, vypracování závěrečné zprávy
Metoda studia písemných pramenů. fáze výzkumu - dokumenty - primární, sekundární (historické dokumenty, úřední dokumenty (statistiky, usnesení,...), osobní dokumenty (dopisy, deníky,...)). Biorytmy - 23 denní rytmy, 28 denní rytmy, 33 denní rytmy. Druhy sociologických výzkumů - podle cíle (teoretický, aplikovaný), podle obsahu zkoumání (monografický, statistický), podle časového hlediska (předběžný, vlastní, dodatečný). Hypotéza v soc. výzkumu - funkce hypotézy (shrnuje stupeň dosavadního poznání problému, fe návodem k pokračování výzkumu, usměrňuje použití výzkumných metod a vymezuje obor jejich použití, je nástrojem spojení teoretické a empirické složky poznání, operacionalizace je nedílnou součástí výzkumného procesu), druhy (východiskové, pracovní, statistické). Druhy otázek - alternativní, otevřené, filtrující, trikové, testovací, projekční, úvodní, zahřívací, specifické, identifikační. Pravidla pro použití otázek - používat jednoduchý jazyk, používat známý slovník, vyloučit dlouhé otázky, dotaz musí být co nejvíce specifický, vyloučit víceznačná slova, vyloučit nepříjemné otázky. Základní kroky zpracování empirických údajů při použití statistické metody - kontrola úplnosti a hodnověrnosti dat, příprava dat pro zpracování, třídění dat, jejich analýza, výpočet základních charakteristik, měření souvislostí, testování hypotézy, zobecňování, interpretace. Typologická procedura. Experimentální procedura - prostředí existence jevu, které má být konstantní, nezávisle proměnnou, závisle proměnnou. Monografická procedura. Pozorování - přímé pozorování, nepřímé pozorování, zúčastněné pozorování, nezúčastněné pozorování. Další výzkumné techniky - škálování - metoda měření vlastností sociálních objektů, nejčastější použití při měření postojů lidí, zpravidla jde o měření kvalitativních vlastností. Třídění dat - kroky, stupně. Normy - společenské, chrakteristika normy (zákony a jiné úřední předpisy, pravidla spisovného jazyka, obvyklé technologické postupy, rodinné zvyklosti, národní tradice, umělecké žánry, další, užší a širší pojetí), jejich chápání (to co je navyklé a osvědčené, to co je přípustné, to co je správné a žádoucí (ideály)). Deviace - primární, sekundární. E. Durkheim - biologicko-psychický typ, funkcionální rebel, sociální deviant. Delikvence. Kriminalita. Vandalismus - hrabivý, taktický, ideologický, mstivý, hravý, zlostný. Alkoholismus. Ostatní sociální deviace: krádeže, podvody, dopravní přestupky, nevěra, užívání drog. Skupiny lidí porušující normy. Proč se lidé sdružují ve skupinách a porušují normy. Systém sociální kontroly. Rodina. Obyvatelstvo - znaky: biologické, ekonomické, kulturní a etnické, věk (předproduktivní, produktivní, postproduktivní). Věková pyramida - progresivní typ, stacionární, regresivní typ, úhrnná porodnost žen (v Itálii, Španělsku a u nás), živě narozeni, přirozený přírůstek obyvatelstva, časová demografická přímka, demografické stárnutí nebo demografické mládnutí populace, přirozená reprodukce, stav obyvatel k 1. 12. 2001, snatkovost, rozvodovost, potratovost. Populační vývoj v letech 1996 až 2001. Mezinárodní konference o populaci a rozvoji. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., 132/1982 Sb. Hranice mezi socializací a adaptací. Pyramida potřeb - estetické potřeby, potřeby poznání a porozumění, potřeby seberealizace a sebeaktualizace, potřeby sebeúcty a sebevědomí, uznání, potřeby lásky, někam patřit, potřeby jistoty, bezpečí, fyziologické potřeby. Anketa. Rozhovor - zahájení, průběh, závěr, základní podmínky pro úspěšný rozhovor, standardizovaná, nestandardizovaná a polostandardizovaná technika. Dotazník - uspořádání, základní fáze výzkumu pomocí dotazníku, přímý výzkum, nepřímý výzkum, uspořádání otázek v dotazníku, druhy otázek (alternativní, otevřené, filtrující, kontrolní, trikové, testovací, projekční). Změny v systému sociálních norem. Přístup k sociálním hodnotám. Sociometrie, snímkování, testování, práce s filmem a videem. Sociologie volného času - vázaný čas, volný čas, pracovní čas, produkční čas, reprodukční čas, vlastní volný čas, pedagogické členění (pracovní, mimopracovní, polovolný čas, volný čas). Proces komunikace - komunikátor, komunikant, komuniké, komunikací vyvolaný účinek, obsah komunikace, formy mezilidské komunikace. Konflikty - vnitřní (intrapersonální), vnější (interpersonální), řešení konfliktů. Věkové složení obyvatelstva - v roce 1950, v roce 2000, demografické složení, z hlediska (profesního, vzdělanostního), pracovní podmínky žen, diferenciace vzdělanosti mládeže, pracovníci předdůchodového věku, pracovníci se změněnou pracovní schopností, participace v pracovním procesu. Vztah sociologie a marketingu. Demografická, profesní a kvalifikační struktura - strategie rozvoje soc. systému podniku. Dimenze kariérového cyklu podle Scheina.

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3939
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse