Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie: modernizace a postmoderna, sociologické poznání, práce a organizace, socializace, feminismus - přednášky

Sociologie: modernizace a postmoderna, sociologické poznání, práce a organizace, socializace, feminismus - přednášky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek v základech osvětlují vybrané oblasti zájmu sociologie. Úvod má podobu krátkého seznámení s počátky sociologie v 19. století a nastínění koncepce sebenaplňujících se proroctví a jejích souvislostí. Další část rozebírá znaky modernizačního procesu a poukazuje na rozdíly mezi tradiční a moderní společností. Následují vybraná pojetí postmoderny, přiblížení povahy sociologického poznání a výklad problematiky práce a organizace. Zápisky si dále všímají tématu socializace či feminismu.

Obsah

1.
Sociologie a její kořeny
1.1.
Počátky sociologie
1.2.
Poznání ve společenských vědách
1.3.
Karl Popper
1.4.
Sebenaplňující se proroctví
1.5.
Kontrafaktuál
2.
Teorie modernizace společnosti
2.1.
Vývojové typy společností
2.1.1.
Archaická
2.1.2.
Tradiční
2.1.3.
Moderní
2.1.4.
Postmoderní
2.2.
Teorie modernizace
2.3.
Diachronní model modernizace
2.3.1.
Alfabetizace
2.3.2.
Náboženská pluralizace
2.3.3.
Industrializace
2.3.4.
Komercializace
2.3.5.
Urbanizace
2.3.6.
Znaky moderní společnosti
2.3.7.
Demokratizace
2.4.
Srovnání tradiční a moderní společnosti
3.
Postmoderna
3.1.
Ulrich Beck
3.2.
Zykmunt Bauman
3.3.
Anthony Giddens
3.4.
Znaky dnešní společnosti
3.4.1.
Rozklad evolucionismu
3.4.2.
Ústup teleologie dějin
3.4.3.
Uznání reflexivity vědění
3.4.4.
Ústup privilegované pozice Západu
4.
Sociální vědy
4.1.
Paradigma
4.2.
Vztah teorie a empirie
4.3.
Okolnosti sociálního poznání
4.4.
Dilema mezi konsensem a konfliktem
4.5.
Paradigmatický zvrat v sociologii
4.6.
Rozdíl mezi klasiky a moderními sociology
4.7.
Max Weber
5.
Práce a organizace
5.1.
Práce
5.2.
Organizace
5.2.1.
Max Weber
5.2.1.1.
Instrumentální a hodnotová racionalita
5.2.2.
Vývoj byrokracie
5.2.3.
Fordismus a postfordismus
6.
Sociální interakce a socializace
6.1.
Funkce sociologie
6.2.
Socializace
6.2.1.
Primární a sekundární socializace
6.2.2.
Sigmund Freud
6.2.3.
G. H. Mead, J. Piaget
7.
Feminismus
7.1.
Počátky
7.2.
Česká republika
7.3.
Carole Pateman
7.4.
Vlastnosti žen a mužů
7.5.
Feministky
7.6.
Feminismus ve 20. století
7.7.
Směry
7.8.
Sandra Harding
8.
Teorie modernizace podle Giddense
8.1.
Institucionální shluky
8.2.
Rizika
8.3.
Žádoucí varianty

Úryvek

"Teorie modernizace

- přechod od tradiční k moderní spol.
- kulturní revoluce vede k přechodu do moderní společnosti - renesance (hodnota jednotlivce, humanismus), reformace (ukáznění jednotlivce, impuls k morální inovaci), osvícenství

Diachronní model modernizace

Alfabetizace
- knihtisk – Guttenberg - 1. mechanická rukodělná práce = typografie
- písmo se stalo masmédiem (reprodukce informací a vědění)
- středověká kniha byla jedinečná a cenná
- byl kladen důraz na linearitu > vznik národních jazyků (centralizací shora > uniformita v gramatice, výslovnosti, ...)
- ovlivnilo to i politiku

Náboženská pluralizace
- zpochybnění církevních dogmat
- církev si sama ublížila viz trojpapežství, odpustky
- ochladnutí náboženství díky 30leté válce = pohroma pro Evropu - po 30leté válce začal být kladen důraz na nábož.toleranci
- = sekularizace = zesvětčení
- vyznání se stalo soukromou věcí, nábož. nemá co dělat s legitimizací pol.moci oproti tradiční spol., kde je pol.moc legitimizována Bohem či tradicí
- spol. není konstituována něčím transcendentím (to, co přesahuje naše vědomí)
- věci jsou dnes konstituovány dohodou
- sekularizace akceleruje alfabetizaci (každý si sám může číst Bibli) > překlad Bible do národních jazyků

Industrializace
- = prům.revoluce
- zavádění promyšlených způsobů hospodaření (nejprve do zemědělství, pak do výroby; "vytváření umělého prostředí")
- pojem - časoprostorové rozpojení (komprese) = konkrétní kde není svázáno s konkrétním kdy, to souvisí s masovým rozšířením hodinek koncem 18.st. a vede k rozšíření komunikací
vyvazující mechanismy:
expertní systémy
- pokročilé, vědecké systémy, jsme nezávislí na prostoru, jsme z něj vyvázáni (např. v roce X trvala cesta z Prahy do Vídně 6 dní, díky rozvoji dopravy trvala o 20 let později jen 2 dny)
- používáme věci, kterým nerozumíme a neumíme je opravit např. auto
- jsme na expertních systémech a expertech závislí; musím přístroji či technologii věřit, jinak ji nepoužívám, vývoj se tímpádem zastaví a jde jinou cestou
symbolické znaky
- jsou něčím, co nás činí nezávislými na bezprostředním kontextu
- např. peníze, jazyk

- rozvoj peněz v Evropě - nejsem již závislý na svých věcech, které mohu směnit, mohu peníze kumulovat oproti tradičním spol., které jsou samozásobitelské, nejsou to peněžní ekonomiky
- jazyky - sdílení společné identity, forma integrace, forma legitimizace pol.moci (výzkum veřejného mínění)

Komercializace
- = generalizace trhu
- moderní spol. jsou plně komercializovány (výrobky podléhají tržní směně)
- očekáváme od směny zisk
- vztah mezi poptávkou a nabídkou již není zřejmý (vyjádří to cena)
- × tradiční - většinou jsou zde samoživitelské jednotky = domácnosti, většina zboží leží mimo směnu; zisk je brán jako něco nemorálního; vztah mezi poptávkou a nabídkou je jasně viditelný
- zrušení nevolnictví - za Josefa II., rušení poddanství
- předmětem tržní směny se stává člověk a půda
- zavádí se pojmy mzda, renta
- kolonizace, masivní přísun nových surovin > tlak na masovou výrobu, nové nákladné technologie byly zaváděny do výroby > tlak na masovou spotřebu
- dochází k rozvoji individualismu
- reformace hrála také velkou roli - kulturní program, zaměřený na člověka
- Adam Smith - ekonomický růst je nezamýšlený důsledek (tím, že sleduji svůj zájem, pracuji na blahu svém, tak pracuji na blahu celku)
- ekonomie = sféra kauzálních vztahů, poznáváme jednotlivé zákonitosti
- pojem laisser faire = nech plynout a pojem neviditelná ruka trhu"

Poznámka

Zpracováno ve formě odrážek. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením. V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy a věcné nepřesnosti (záměna jména Zygmunt Bauman za Zikmund Bauman, Anthony Giddens za Tony Giddens, Carole Pateman za Carol Paitman).
Práce zahrnuje 2 tabulky a schéma, rozsah čistého textu činí cca 17,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22419
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse