Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie - vypracované otázky

Sociologie - vypracované otázky


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky na zkoušku ze Sociologie informují, formou souvislého textu, o hlavních sociologických teoriích a směrech, i historické podmíněnosti. Definují sociologický výzkum a metody, včetně typů organizací. Text se dále věnuje nejen socializaci člověka, sociologickému pojetí kariéry a konfliktům v organizaci, ale také sociální komunikaci.

Obsah

1.
Sociologie jako speciální pohled na svět
1.1.
Předmět a objekt zkoumání sociologie
1.2.
Sociologická paradigmata
1.3.
Každodenní pohledy na společenské dění, sociologie jako speciální pohled na svět
1.4.
Funkce sociologické vědy
1.5.
Hraniční vědy příbuzné discipliny, oborové sociologie
1.6.
Vysvětlete rozdíly v přístupu sociologie, ekonomie a psychologie ke společenským jevům
2.
Hlavní sociologické teorie a směry a školy v 19. a 20. století
2.1.
Teorie a směry
2.1.1.
Etapa velkých empirických výzkumů
2.1.2.
Další rozvoj teoretické sociologie (konec 40. let a 50. léta)
2.1.3.
Přechod k interpretativnímu paradigmatu, ke každodennosti (70. – 80. léta)
2.1.4.
Pokusy o syntézu
2.2.
Základní sociologické školy
2.2.1.
Konsensuální sociologie
2.2.2.
Strukturální funkcionalismus
2.2.3.
Teorie sociální směny
2.2.4.
Teorie konfliktu
2.2.5.
Interpretativní sociologie
3.
Vysvětlete proč se sociologie zformovala jako samostatná disciplina
3.1.
Vznik sociologie – historická podmíněnost
3.1.1.
Politická revoluce
3.1.2.
Průmyslová revoluce a definitivní přechod od tradiční společnosti k moderní
3.2.
V čem vidíte přínos sociologického pohledu ve srovnání s každodenní zkušeností?
3.2.1.
Rozdíly mezi sociologií a zdravým rozumem
4.
Sociologický výzkum a jeho podstata, cíle a struktura výzkumného projektu
4.1.
Sociologický výzkum a jeho podstata
4.1.1.
Základní druhy výzkumu
4.1.2.
Základní pojmy
4.2.
Cíle a struktura výzkumného projektu
4.2.1.
Rozhodování v sociologickém výzkumu
5.
Objasněte hlavní sociologické výzkumné metody a možnosti jejich využití v praxi
5.1.
Výzkumné metody
6.
Sociální organizace: definice, typologie sociálních organizací
6.1.
Co jsou to sociální organizace
6.2.
Dva způsoby spolupráce v organizaci
6.3.
Typologie
7.
Vymezte pojem organizace
7.1.
Definice organizace
7.2.
Organizace X instituce
8.
Byrokratická organizace a její charakteristika
8.1.
Weberův model byrokracie
8.2.
Typologie byrokracie (Marx)
8.3.
Organizační kultura: podstata, znaky, prvky, typologie organizační kultury
8.3.1.
Firemní kultura (kultura organizace)
8.3.2.
Výrazné znaky organizační kultury
8.3.3.
Charakteristiky firemní kultury - hlavní prvky kultury organizace
8.3.4.
Typologie
8.4.
Systém sociálních vztahů v organizaci, formální a neformální struktura
9.
Sociální diferenciace. Příslušnost ke skupině
9.1.
Sociální diferenciace
9.1.1.
Funkce sociální diferenciace
9.1.2.
Vlastní faktory vertikální diferenciace
9.1.3.
Příslušnost ke skupině
9.1.4.
Typy sociálních skupin
9.1.5.
Skupinový konformismus
9.2.
Sociální stratifikace a sociální struktura
9.2.1.
Teorie sociální stratifikace
9.2.2.
Sociální struktura
9.3.
Sociální rozvrstvení: třída, vrstva kasta, stav, skupina
10.
Stratifikační teorie v moderní společnosti
10.1.
Max Weber
10.2.
Status a strana
11.
Stratifikační charakteristiky a znaky
12.
Rovnost a nerovnost ve společnosti
12.1.
Sociální nerovnost
12.2.
Chudoba
13.
Sociální mobilita -horizontální a vertikální, intragenerační a intergenerační
13.1.
Sociální mobilita a struktura
13.2.
Sociální distance
13.3.
Mobilita vertikální a laterální
13.4.
Mobilita inter- a intragenerační
14.
Sociální pozice, role, status a norma a jejich změny
14.1.
Sociální pozice,role, status a norma
14.2.
Sociální instituce, sociální normy
14.3.
Jaké jsou vazby mezi sociální pozicí, sociální rolí a sociálním statusem
15.
Socializace člověka – podstata, subjekty, etapy
15.1.
Socializace člověka
15.1.1.
Proces socializace
15.2.
Pracovní a sociální adaptace
15.2.1.
Základní roviny adaptace – pracovní a sociální adaptace
15.2.2.
Řízení adaptačního procesu
15.2.3.
Subjekty řízení adaptačního procesu
16.
Typologie stylů řízení a typů vedoucích pracovníků
16.1.
Manažerské funkce při vedení lidí
16.2.
Model Vrooma a Yettona
16.3.
Styly rozhodování
16.4.
Typologie typů vedoucích pracovníků
16.4.1.
Styl vedení – způsob chování vedoucího k podřízeným
17.
Sociologické pojetí kariéry a jejího průběhu
17.1.
Rozvoj kariéry
17.2.
Kariérový pohyb
17.3.
Kariérové typy
17.4.
Typy potřeb
17.5.
Typy profesionálních osobností
17.6.
Kariérové kotvy
17.7.
Individuální kariérové plány zaměstnanců a jejich zpracovávání
17.8.
Profese
18.
Konflikty v organizaci
18.1.
Podstata a typy konfliktů
18.2.
Rozdělení konfliktů
18.3.
Fáze vývoje konfliktů
18.4.
Pozitivní a negativní důsledky konfliktů pro řízení týmů
18.5.
Řešení konfliktů. Moderace konfliktů
18.5.1.
Specifická role nadřízeného jako regulátora konfliktu
18.5.2.
Analýza konkrétního konfliktu
18.5.3.
Strategie zmírnění a vyřešení konfliktů
19.
Sociální komunikace jako faktor socializace člověka
19.1.
Komunikace a její místo ve společnosti
19.2.
Komunikace jako součást interakce a její obecný model a struktura
19.3.
Schéma komunikačního spojení
19.4.
Komunikace v organizaci: podstata, základní komunikační schémata
19.5.
Komunikační vztahy mezi skupinami v organizaci
19.6.
Formy komunikace
19.7.
Revize komunikace v organizaci

Úryvek

"B. Fáze vývoje konfliktů.
Hlavní fáze I:
Obě strany spolu ještě hovoří:

Stupeň 1: zatvrzení
První hlavní fáze začíná třenicemi a rozdílnými obsahovými názory, které vypadají neškodně. Krystalizují však kolem různých stanovisek.

Stupeň 2: debata
Stále dogmatičtěji předkládané argumenty (černobílé úvahy) vedou k debatám, při kterých se kontrahenti již nesnaží navzájem se v dialogu přesvědčovat. Především jde o plakativní prezentaci vlastního postoje.

Stupeň 3: musí nastat činy!
Slovy zdánlivě již nelze ničeho dosáhnout. Proto se nasadí první strategické prostředky za účelem překvapivého útoku na protivníka, který je stále více pokládán za konkurenta. Řečeno jinými slovy: protistrana je postavena před hotovou věc. Druhá strana konfliktu s demonstrativní sebejistotou své úmysly prostě realizuje. Soudržnost ve vlastním táboře se tím sice zvýší, avšak současně vzniká nepřátelský obraz druhé strany. V důsledku demonstrativních akcí jedné – či obou – stran se všeobecně rozšíří obecný rámec konfliktu. Nyní byly do konfliktu zahrnuty i osoby stojící mimo původní rámec konfliktu.

Hlavní fáze II:
„Vítězové“ nebo „poražení“

Stupeň 4: image a koalice
Nyní se již vytvořily pevné tábory. Strany konfliktu se soustředí na svůj vnější vzhled. Veškerá námaha se věnuje udržení a zlepšení vlastního image. Ústřední roli přitom hraje získání co největšího počtu koaličních partnerů.

Stupeň 5: otevřený útok a ztráta tváře
Kontrahent je nyní definitivně označen za „hnusného“ protivníka, je předmětem pomluv a jeho hodnota značně upadá. Protistrana ztrácí tvář nebo je vyprovokována tak šikovně, že se demaskuje sama. Důsledkem je další zostření vztahu, které se projeví vzájemnou stigmatizací.

Stupeň 6: převládá strategie výhrůžek
Pokračující stigmatizace vyprovokuje obě konfliktní strany k výhružkám a protivýhružkám. V důsledku ultimat a protiultimat stále vzrůstá časový tlak, což pro obě zúčastněné strany v konfliktu opět zvyšuje stres. Koneckonců výhrůžky, jenž vždy potřebují publikum, vedou k dalšímu rozšíření arény, která ztrácí na přehlednosti.

Hlavní fáze III:
Stupeň 7: údery omezeného ničení
Na konci 2. hlavní fáze se pouze hrozí ničivým úderem, ale neuskuteční se. Nyní padají poslední zábrany. Kontrahenti si začínají vážně škodit, což téměř znemožňuje zastavit eskalaci. Nejdříve se poškození protivníka ještě omezuje na sankce, při kterých hrají zvláštní roli výhrůžky. Specifikem takových akcí je efekt překvapení, který vždy zvýší ochotu k odplatě. Ale ani takové strategie však nemohou protivníky donutit ke vzájemné dohodě."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 82 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: www.multiweb.cz/kruh1/socio.doc; http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=104&lst=115; fei1.vsb.cz/www/files/Studijni_opora_sociologie_2.r.komb.pdf; http://prouzitek.webgarden.cz/sociologie-i-rocnik-2-semestr-i/sociologie.html; http://mechatronik.blog.cz/0802/2-strucny-vyvoj-sociologickeho-mysleni; http://www.unium.cz/materialy/mu/esf/distancni-studijni-opora-m7675-p1.html?ref=nedosel_email; http://www.tf.jcu.cz/getfile/57935b970a7def6f.; http://antropologie.zcu.cz/media//studijni_materialy/mtv1.doc.; http://www.schacco.savana.cz/vlastni_web/admin_knih75/
stahnout_ebook.php?id=518.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19335
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse