Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 1/2

Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 1/2

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor maturitních otázek z českého jazyka zpracovává 15 témat. Zabývá se slovy přejatými, slovní zásobou, indoevropskými jazyky a vznikem českého jazyka či kategorizací slovesa. Dále se zaměřuje na odborný styl, řeší vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka, věnuje se typům slovníků, spisovné i nespisovné češtině, slohovému popisu a úvaze. Pozornost soustředí také na slovo, jeho složky a význam. V závěrečných kapitolách přináší informace o jednotlivých slovních druzích, rozebírá větu, zvláštnosti větné stavby a funkci jazyka a jazykových projevů v kolektivním jednání. Zde naleznete následující díl práce: Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 2/2.

Obsah

1.
Slova přejatá, jejich užití a zařazení, třídění a skloňování substantiv, problematika překladu
1.1
Výslovnost
1.2
Skloňování
1.3
Problematika překladu
2.
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
2.1
Slovní zásoba
2.2
Individuální slovní zásoba
2.3
Stylově neutrální slova
2.4
Stylově zabarvená slova
2.5
Slova spisovná
2.6
Slova nespisovná
2.7
Dobové zabarvení
2.8
Citové zabarvení
3.
Jazyky indoevropské a vznik českého jazyka
3.1
Jazykové skupiny
3.2
Indoevropské jazyky
3.3
Slovanské jazyky
3.4
Původ a vznik českého jazyka
4.
Vývoj češtiny a pravopisu – Husova reforma
4.1
Počátek vývoje češtiny
4.2
Spřežkový pravopis
4.3
Mistr Jan Hus - pravopis diakritický
4.4
Pražský lingvistický kroužek
4.5
Ústav pro jazyk český, Česká akademie věd
4.6
Čeština mezi světovými válkami
5.
Kategorie českého slovesa
5.1
Slovesa
5.2
Osoba
5.3
Číslo
5.4
Čas
5.5
Způsob
5.6
Rod
5.7
Vid
5.8
Slovesné třídy
6.
Odborný styl a jeho znaky; Jazykovědné disciplíny
6.1
Odborný styl
6.2
Požadavek
6.3
Slovní zásoba
6.4
Syntax odborného stylu
6.5
Slohové útvary
7.
Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka
7.1
Jazykověda
7.2
Hláskosloví
7.3
Gramatika
7.4
Jazykověda
7.5
Zvuková stránka jazyka
7.6
Grafická stránka jazyka
7.7
Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka
7.8
Fonologický pravopis - odchylky od fonologického principu
8.
Typy slovníků; zásady spisovné výslovnosti
8.1
Slovníky překladové
8.2
Slovníky výkladové
8.3
Slovníky speciální
8.4
Hlavní zásady spisovné výslovnosti
8.5
Výslovnostní styly
8.6
Výslovnost samohlásek
8.7
Výslovnost souhlásek
8.8
Výslovnost cizích slov
8.9
Slovní přízvuk
9.
Jazyk spisovný a útvary nespisovné, slohové rozvrstvení jazykových prostředků
9.1
Spisovná čeština
9.2
Nespisovná čeština
9.3
Stylistické hledisko
10.
Popis, popisný slohový postup a jeho využití; adjektiva jako prostředek popisu
10.1
Předmět popisu
10.2
Druhy popisu
10.3
Cíl
10.4
Slovník
10.5
Popis
11.
Význam slova, jeho složky, významové a formální vztahy ve skladebních dvojicích, posun významu
11.1
Slovo
11.2
Stavba slova
11.3
Význam slova
11.4
Složky významu slova
11.5
Změny slovního významu
11.6
Významové vztahy - v syntaktické dvojici, v syntaktické skupině
11.7
Formální vztahy - v syntaktické dvojici, v syntaktických skupinách
12.
Slovní druhy, principy jejich třídění
12.1
Třídění podle 3 principů
12.2
Slovní druhy
12.2.1
Substantiva
12.2.2
Adjektiva
12.2.3
Zájmena
12.2.4
Číslovky
12.2.5
Slovesa
12.2.6
Příslovce
12.2.7
Předložky
12.2.8
Spojky
12.2.9
Částice
12.2.10
Citoslovce
13.
Úvaha, úvahový postup, esej jako zvláštní typ úvahy
13.1
Úvaha
13.2
Výskyt
13.3
Kompozice
13.4
Osnova
13.5
Jazykové prostředky
13.6
Větná stavba
13.7
Útvary založené na úvahovém postupu
14.
Věta jako jednotka komunikace; slovní a větný přízvuk, větná melodie, zvláštnosti větné stavby
14.1
Věta
14.2
Výpověď
14.3
Slovní přízvuk
14.4
Větný přízvuk
14.5
Zvláštnosti větné stavby
14.6
Syntakticky správně
14.7
Syntaktické chyby
15.
Funkce jazyka a jazykových projevů v kolektivním jednání; asertivní komunikace
15.1
Jazyk má funkci komunikační
15.2
Dialog mála osob
15.3
Diskuse, beseda
15.4
Pravidla asertivity

Úryvek

"13. Úvaha, úvahový postup, esej jako zvláštní typ úvahy

úvaha: slohový útvar, který osvětluje nebo hodnotí nějaký problém
- objevuje se ve všech funkčních stylech s výjimkou administrativního
- vychází ze zkušenosti autora, ze všeobecných poznatků
- vždy směřuje k obecnému závěru
- myšlenkové procesy jsou dokládány konkrétními příklady
- práce s fakty - přemýšlí a hodnotí je, ale nepoučuje

výskyt:
umělecká díla: součást řeči vypravěče - zdůvodňuje děj, jednání postav
součást řeči postav - jak se chovat, rozhodování, hodnocení jiných
publicistika: úvodník, komentář
vědecké dílo: začátek nebo závěr, posuzování problému, hlediska, různé názory, …

kompozice:
3 možnosti: - od obecných přes konkrétní příklady až opět k obecnému
- od obecného ke konkrétním příkladům
- od jednotlivých příkladů k obecným závěrům

osnova: úvod - stručné vytyčení cíle úvahy
vlastní úvaha
závěr - shrnutí nejdůležitějších myšlenek

jazykové prostředky: adjektiva (naznačují hodnoty), adverbia
- výrazy širokého významu - vztah, cíl, východisko, …
- výrazy emociální, metafory, jazyková pestrost

větná stavba: spojování otázek a odpovědí, řečnické otázky, věty zvolací, žádací
- vtahy důvodové, důsledkové, stupňovací, odporovací, …
- vedlejší věty příčinné, podmínkové, přípustkové, důsledkové

útvary založené na úvahovém postupu
- kritika: úvaha hodnotící (klady, zápory)

- recenze: blízký kritice, hodnotí vědecká díla, převažuje informativní charakter nad kritickým

- aforismus: krátký úvahový projev, často jen jediná věta
- vtip, humor, satirický tón

- esej: úvaha na odborné téma - snaží se řešit nějaký problém
- na rozhraní odborného a uměleckého stylu
- spojuje odbornost a uměleckost, citově zabarvená slova
- ne příliš rozsáhlý útvar
- užívá stylistické a jazykové prostředky uměleckého stylu
- zpracování živé, obrazný způsob vyjadřování s pomocí expresivních uměleckých prostředků
- řečnické otázky, metafory, básnické přívlastky, gradace, kontrast
- vtipné vyhrocení, lehký humorný nebo i kritický tón
- neplatí přísná pravidla výstavby textu - na rozdíl od výkladu"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Rozsah jednotlivých kapitol je 0,5 a 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20100
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse