Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 2/2

Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 2/2

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor maturitních otázek z českého jazyka představuje 15 témat. Autor zpracovává otázky z následujících oborů: syntaxe, slovotvorby, morfologie a stylistiky. Dále se věnuje jazyku z obecného hlediska a zachycuje vývojové změny českého jazyka. Zde naleznete předchozí díl práce: Soubor maturitních otázek z českého jazyka - 1/2.

Obsah

1.Umělecké vypravování, umělecký styl – jeho prostředky
1.1
Umělecký styl
1.2
Hlavní snahy
1.3
Řeč
1.4
Větná stavba
1.5
Cíl
1.6
Kompozice
1.7
Slohové postupy
1.8
Vyprávěcí postup
1.9
Popisný postup
1.10
Charakterizační postup
1.11
Výkladový postup
2.
Souvětí souřadné a podřadné
2.1
Souvětí
2.2
Poměry vět hlavních
2.2.1
Slučovací
2.2.2
Stupňovací
2.2.3
Odporovací
2.2.4
Vylučovací
2.2.5
Důvodové
2.2.6
Důsledkové
2.2.7
Vysvětlovací
2.3.
Druhy vedlejších vět
2.3.1
Podmětná
2.3.2
Přísudková
2.3.3
Přívlastková
2.3.4
Předmětná
2.3.5
Příslovečná
3.
Tvoření slov v češtině, individuální slovní zásoba
3.1
Slovotvorba
3.2
Odvozování
3.3
Skládání
3.4
Přejímání
3.5
Zkracování
3.6
Univerbizace
3.7
Multiverbizace
3.8
Posunutí významu
3.9
Tvoření sousloví
3.10
Slova příbuzná
3.11
Slovní zásoba
4.
Stylistika jako obor jazykovědy
4.1
Jazykověda = lingvistika
4.2
Stylistika
5.
Jazykové funkční styly, jazykové prostředky stylu uměleckého
5.1
Styl prostě sdělovací
5.2
Styl odborný
5.3
Styl administrativní
5.4
Styl publicistický
5.5
Styl umělecký
6.
Charakteristika, její prostředky, využití v uměleckých textech
6.1
Útvar slohového postupu charakterizačního
6.2
Kompozice
6.3
Jazyk
7.
Jazykové vrstvy národního jazyka a jejich využití
7.1
Spisovná čeština - hovorová čeština
7.2
Nespisovná čeština
7.2.1
Nářečí
7.2.2
Nadnářeční útvary
7.2.3
Sociální diferenciace češtiny
8.
Jazyková a obsahová stránka projevu; útvary stylu řečnického
8.1
Společné rysy
8.2
Řečnické umění = rétorika
8.3
Útvary stylu řečnického – projev, proslov, přednáška
8.4
Zvuková stránka řečnických projevů
9.
Vývoj českého jazyka jako jednoho ze slovanských jazyků
9.1
Nápadné shody ve slovanských jazycích
9.2
Hláskoslovné změny
9.3
Tvaroslovné změny
10.
Zásady českého pravopisu, jejich praktické využití
10.1
Písmo
10.2
Ortografie
10.3
Pravidla měkkého a tvrdého i/y v kořenech slov
10.4
Psaní i / y v předponách a příponách
10.5
Psaní i / y v koncovkách
10.6
Skupiny bě, vě, mě - bje, vje, mně, pě
10.7
Psaní ú - ů - u
10.8
Předložky z/ze, s/se
10.9
Předpony s-, z-, vz-
10.10
Psaní souhlásek ve skupinách
10.11
Psaní velkých písmen
10.12
Hranice slov v písmu
10.13
Zkratka a značky
10.14
Psaní slov přejatých
10.15
Členící znaménko čárka
11.
Publicistický styl, útvary a jeho užití
11.1
Požadavky
11.2
Kompozice
11.3
Stálé prvky novin
11.3.1
Záhlaví a slogan, 1.řádek pod záhlavím
11.3.2
Rubriky a tiráž
11.3.3
Obrazový materiál a inzerce
11.4
Jazyk
11.5
Útvary publicistického stylu
11.5.1
Zpravodajství, úvodník, článek
11.5.2
Komentář, sloupek, causerie
11.5.3
Referát, reportáž, fejeton
11.5.4
Interview, odborná diskuse
11.5.5
Inzerce, reklama
12.
Zvláštnosti jazyka v dramatu, slova citově zabarvená; řeč přímá, polopřímá, nepřímá
12.1
Jazyk v dramatu
12.2
Slova citově zabarvená
12.2.1
Familiární, dětská, hypokoristika, vulgární,
12.2.2
Eufemismy, zveličená, zhrubělá, dysfemismy
12.3
Řeč přímá
12.4
Řeč nepřímá
12.5
Nevlastní přímá řeč
12.6
Polopřímá řeč
13.
Prostěsdělovací styl, postupy, útvary a jejich využití; administrativní styl
13.1
Útvary oznamovací
13.1.1
Oznámení, zpráva
13.1.2
Hlášení, pozvánka
13.1.3
Inzerát, dopis
13.2
Útvary heslové
13.2.1
Tiskopisy, dotazník
13.2.2
Anketa, testy, jízdní řády
13.3
Ústní komunikace
13.3.1
Telefonní styk, přivítání
13.3.2
Představování, omluvy
13.3.3
Odmítnutí, vyjadřování soustrasti
13.3.4
Referát, diskuse, polemika
13.4
Útvary dokumentární
13.4.1
Usnesení, zápis z jednání, protokol
13.5
Administrativní styl, jeho znaky a jazyk
13.5.1
Úřední dopis
13.5.2
Životopis
13.5.3
Paměti, biografie, deník, vzpomínky
13.5.4
Posudek
14.
Specifické jazykové a stylistické prostředky umělecké literatury
14.1
Umělecké projevy
14.2
Lexikální prostředky
14.3
Syntaktické prostředky
15.
Současná spisovná čeština, jazyková norma a kodifikace, jazyková kultura
15.1
Vývoj
15.2
Demokratizace
15.3
Intelektualizace
15.4
Terminologizace
15.5
Determinologizace
15.6
Integrace (sjednocování)
15.7
Stylové posuny v současné češtině
15.8
Přejímání slov
15.8
Norma a kodifikace – norma, jazyk, jazyková norma, kodifikace
15.9
Jazyková kultura - požadavky

Úryvek

"11. Publicistický styl, útvary a jeho užití

= styl sdělovacích prostředků
zázemí pro společenský kontakt, pomáhají při rozhodování, přinášejí zábavu
- v denním periodickém tisku a útvarech řečnického stylu

požadavky: aktuálnost, působivost a obecná přístupnost, přesvědčivost

kompozice: logická výstavba - systém obrácené pyramidy
- v čele nejdůležitější informace, pak doplňující fakta
podtržený úvod
chronologický postup
různý úhel pohledu

stálé prvky novin:
záhlaví - název novin, ustálená grafická podoba
slogan - doprovází záhlaví
1.řádek pod záhlavím - datum, den, číslo, ročník
rubriky - ustálené typy článků (pro ženy, věda, kultura)
tiráž - technické a vydavatelské údaje na konci novin
obrazový materiál
inzerce

jazyk: nepřehánět užívání adjektiv a příslovcí
aktualizace - jazyk působí novostí, neobvyklostí, upoutá pozornost
titulky - živé, konkrétní, graficky odlišené
popisky - stručné, výstižné

útvary publicistického stylu
- zpravodajství: zdroj informací
- nevelký rozsah, bez citového zabarvení
- jednoduché jazykové prostředky, tendence k standardním obratům
- přitažlivé titulky

- úvodník: nejdůležitější aktuální informace, hlavní téma
- oficiální, klidný ráz, vyjadřuje oficiální stanovisko
- na čelní straně novin
- mírné využití jazykových prostředků

- článek: podstatou je zpráva nebo komentář
- má nejen informovat, ale i vzbudit pozornost, zájem, přesvědčit

- komentář: autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k problému
- čtenář si poté udělá vlastní názor
- osobní styl novináře, umění nesouhlasu, argumentace
- styl pestrý, citově zabarvený, působivé a účinné jazykové prostředky

- sloupek: vtipná úvaha v jednom sloupci
- vytříbený styl, na první straně novin

- causerie /kózrí/: vtipná novinářská úvaha o problému
- lehčí tón, duchaplnost, aktuálnost, zábavnost, někdy forma rozmluvy

- referát: průběh jednání, akce, sportovní akce
- věcnost, hodnocení, ustálená slovní spojení, i citové zabarvení

- reportáž: informuje o zajímavých místech, provozech na základě přímého styku s nimi
- podmínka - očité svědectví autora
- názorná představa prostředí, události = přímý přenos
- živé a zajímavé vylíčení skutečné události
- popisný postup
- fejeton: drobná zajímavá aktuální témata všedního denního života v novém světle, pohledu
- zábavný, ironický nebo humorný tón
- vtipné, duchaplné s cílem kritizovat + vyvolat okamžitou reakci a odezvu
- má vyvrcholení = pointu"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Práce zpracovává jen otázky z gramatiky a slohu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20101
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse