Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek z dějepisu

Soubor maturitních otázek z dějepisu

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 30 maturitních otázek z dějepisu, které poměrně podrobně a výstižně popisují danou problematiku. Věnují se průřezově celými dějinami, od pravěku až po 20. století.

Obsah

1.
Pravěk
1.1
Starší paleolit
1.2
Doba laténská
1.3
Příchod Slovanů
2.
Starověký Orient
2.1
Sumerové
2.2
Egyptská střední říše
2.3
Chetité
2.4
Čína za dynastie Čou
2.5
Maurijská říše v Indii
2.6
Inkové
2.7
Blízký východ koncem starověku
3.
Starověké Řecko
3.1
Mínojská Kréta
3.2
Mykény
3.3
Temná staletí v Řecku
3.4
Svět helénismu
4.
Starověký Řím
4.1
Etruskové
4.2
Křesťanství
4.3
Vrchol a slábnutí moci Říma
4.4
Úpadek Říma
4.5
Křesťanský Řím
4.6
Zanikání ZŘŘ
5.
Středomoří a severozápadní Evropa v raném středověku
5.1
Itálie a Galie po zániku ZŘŘ
5.2
Počátky křesťanské církve
5.3
Počátky Arabské říše a islámu
5.4
Výboje a kultura Arabů
5.5
Franská říše za vlády Majordomů
5.6
Itálie a papežství v raném středověku
5.7
Anglie
5.8
Francie a Normané
5.9
Vytváření SŘŘ
5.10
Románská kultura
5.11
Rytíři a rytířství
6.
Vytváření slovanských států v raném středověku
6.1
Příchod Slovanů
6.2
Sámova říše
6.3
Velkomoravská říše
6.4
Počátky českého státu
6.5
Vytváření českého státu –
6.6
Čechy lénem SŘŘ
7.
Středověká kultura, vzdělanost a společnost
7.1
Počátky křesťanské církve
7.2
Románská kultura –
7.3
Rytíři a rytířství
7.4
Boj o investituru;
7.5
Židé ve středověké Evropě
7.6
Gotika
8.
Válečné konflikty vrcholného středověku
8.1
Počátky rekonqisty
8.2
Boj o investituru
8.3
Blízký východ v raném středověku
8.4
Anglie a Francie před stoletou válkou
8.5
Mongolské výboje
8.6
Polsko-Litevský stát
8.7
Řád Německých rytířů a Rusko
8.8
Konec křížových výprav do Palestiny
8.9
Počátky stoleté války
8.10
Polsko pod tlakem Německých rytířů
8.11
Zánik Byzance
8.12
Konec stoleté války
8.13
Vznik Španělska
9.
České království za Přemyslovců a Lucemburků
9.1
Český stát v době bojů o investituru
9.2
Český stát pod tlakem SŘŘ
9.3
Vznik Českého království
9.4
Poslední Přemyslovci
9.5
Počátky vlády Lucemburků v Čechách
9.6
Nástup Karla IV.
9.7
Čechy za Karla IV.
9.8
Papežství a císařství za vlády Lucemburků
9.9
Česká reformace
10.
Husitství
10.1
Česká reformace
10.2
Čechy po husitských válkách
10.3
Husitský král
10.4
Jagellonci v Čechách
11.
Zámořské objevy a evropský kolonialismus
11.1
Zámořské objevy I –
11.2
Výroba a obchod v 16. Století
11.3
Počátek kolonizace Asie a Afriky
11.4
Zámořské objevy 17. a 18. Století
12.
Renesance, humanismus a reformace a baroko a protireformace
12.1
Papežství a císařství za vlády Lucemburků
12.2
Česká reformace
12.3
Italská renesance
12.4
Humanistická věda a kultura
12.5
Počátky německé reformace
12.6
Český humanismus
12.7
Počátek protireformace
12.8
Baroko
12.9
Rekatolizace a Baroko v Čechách
13.
Evropské velmoci raného novověku
13.1
Vznik Španělska
13.2
Francie za Františka I.
13.3
Nástup Habsburků ve stř. Evropě
13.4
Sjednocení Ruska
13.5
1. stavovský protihabsburský odboj
13.6
Rudolf II.
14.
Evropa v době třicetileté války
14.1
Počátek protireformace
14.2
1. stavovský protihabsburský odboj
14.3
České stavovské povstání
14.4
Konec třicetileté války
14.5
Anglie za vlády Stuartovců
14.6
Slavná revoluce v Anglii
15.
Evropské absolutistické monarchie
15.1
Francie za Ludvíka XIV.
15.2
Ústup Turků z Evropy
15.3
Rusko za Petra Velikého
15.4
Osvícenství
15.5
Sedmiletá válka
15.6
Rusko za Kateřiny II.
16.
Americká a francouzská revoluce
16.1
Počátek americké revoluce
16.2
Francie v době konzulátu a císařství
16.3
Počátek napoleonských válek
16.4
Vídeňský kongres
17.
České národní obrození
17.1
Rekatolizace a baroko v Čechách
17.2
Počátek národního obrození
17.3
Vznik Rakouského císařství
17.4
1. fáze národního obrození
17.5
Rozvoj národního obrození
18.
Revoluční hnutí v 1. polovině 19. století
18.1
Boj za nezávislost v Latinské Americe
18.2
Británie v 1. pol. 19. stol.
18.3
Čechy v době předbřeznové
18.4
Potlačení revoluce v Rakousku a Uhrách
19.
Průmyslová revoluce
19.1
Rozvoj vědy a techniky v 18. stol.
19.2
Průmyslová revoluce v Anglii
19.3
Průmyslová revoluce v Evropě
19.4
Počátek průmyslové revoluce v Čechách
19.5
Věda a kultura v pol.19.stol.
19.6
Změny za 2. průmyslové revoluce
19.7
Česká kultura ve 2. pol. 19. stol.
19.8
Společnost na kon. 19. stol.
19.9
Evropská kultura na přelomu 19. a 20. stol.
19.10
Česká věda a kultura na přelomu 19. a 20. stol.
20.
Proměny a vztahy velmocí ve 2. polovině 19. Století
20.1
Rakousko a Čechy do nástupu Bachova absolutismu
20.2
Krymská válka
20.3
Francie za druhého císařství
20.4
Sjednocení Itálie
20.5
Vznik Rakousko – Uherska
20.6
Viktoriánská Anglie
20.7
Sjednocené Německo a Balkánský poloostrov
21.
Česká politika ve 2. polovině 19. století
21.1
Pád Bachova absolutismu
21.2
Pokus o česko - rakouské vyrovnání
21.3
Završení průmyslové revoluce v Čechách
21.4
Konec aktivní politiky
21.5
Česká politika na kon. 19. stol.
21.6
Česká kultura na přelomu 19. a 20. stol.
22.
První světová válka
22.1
Vzestup USA
22.2
První ruská revoluce
22.3
Vytváření Dohody
22.4
Československý zahraniční odboj za 1. světové války
23.
Vznik Československa
23.1
Domácí odboj za 1. světové války
23.2
Vznik Československa
24.
Totalitní a diktátorské režimy v meziválečném období
24.1
Druhá ruská revoluce
24.2
Rusko po říjnové revoluci
24.3
Mezinárodní vztahy po 1. světové válce
24.4
Asie po 1. světové válce
24.5
Stalinismus v SSSR
24.6
Nástup v nacismu v Německu
24.7
Fašizace Evropy ve 30. letech
24.8
Asie ve 30. letech
25.
První Československá republika
25.1
Dobudování Československa
25.2
Československo v 1. pol. 20. l.
25.3
Československo před hospodářskou krizí
25.4
Československo za hospodářské krize
25.5
Československo po hospodářské krizi
25.6
Československo v ohrožení Německem
25.7
Česká meziválečná kultura
26.
Druhá světová válka
26.1
Československo v ohrožení Německem
26.2
Druhá republika
26.3
Přípravy 2. svět. vál.
26.4
Postupimská konference
27.
Svět v období studené války
27.1
Svět po 2. světové válce
27.2
Postupimská konference
27.3
SSSR a USA po skončení 2. světové války
27.4
Počátek studené války
27.5
Rozdělení Německa po 2. světové válce
27.6
Vytváření sovětského bloku
27.7
USA na počátku studené války
27.8
Z Evropa v 1. pol. 50. l.
27.9
První krize sovětského bloku
27.10
Z Evropa na přelomu 50. a 60. l.
27.11
SSSR a USA na přelomu 50. a 60. l.
27.12
Třetí průmyslová revoluce
27.13
SSSR a USA na přelomu 60. a 70. l.
27.14
Z Evropy kon.60.l.
27.15
Evropa v 1. pol. 70. l.
28.
Československo po druhé světové válce
28.1
Obnovení ČSR po 2. svět. vál.
28.2
ČSR po 2. svět. vál.
28.3
Česká kultura ve 40. l.
28.4
Československo po únoru 1948
28.5
Proměny československého hospodářství na přelomu 40. a 50. let
28.6
Československo za 1. krize
28.7
Československá kultura v 50. l.
28.8
Československo na přelomu 50. a 60. let
28.9
Československá kultura v 60. l.
28.10
Počátek normalizace v Československu
28.11
Československo v závěru normalizace
28.12
Československá kultura v době normalizace
29.
Asie, Afrika a Amerika ve 20. Století
29.1
Probuzení Asie
29.2
Tichomoří a polární oblasti kon. 19. stol.
29.3
Asie po 1. svět. vál.
29.4
Asie ve 30. letech
29.5
Asie po 2. svět. vál.
29.6
Latinská Amerika po 2. svět. vál.
29.7
V Asie na přel. 50. a 60. Let
29.8
Proměny Číny v 50. a 60. letech
29.9
Spojování a problémy rozvojových zemí
29.10
JV Asie v 60. a 70. letech
29.11
Dekolonizace Tichomoří
30.
Svět, Evropa a Česko na přelomu 2. a 3. tisíciletí
30.1
USA a SSSR v 80. letech
30.2
Svět na přelomu tisíciletí

Úryvek

"Na J/1991 začal rozpad Jugoslávie, když Slovinsko a Chorvatsko oznámily odchod z federace × zásah jugoslávské armády a na straně Srbů jsou i ES × některé ze států ES => tyto státy uznávají vnitřní jugoslávské hranice za státní × Srbové v Chorvatsku a v Bosně chtějí zůstat v Jugoslávii a Albánci v Kosovu se zase chtějí odtrhnout od Srbska => vzájemné etnické násilí, jež přerůstá v občanskou válku, kterou podporují autoritativní vládci Miloševič v Srbsku a Tudžman v Chorvatsku.
|
V 1.pol.90.l.20.stol. se dotvořila EU a r.1995 se rozšířila o Rakousko, Švédsko a Finsko (Německo vstup opět odmítlo). V r.1996 byla uzavřena Schengenská smlouva odstraňující pohraniční kontroly mezi většinou zemí EU a od 1.1.1999 začíná bezhotovostně a od 1.1.2002 všeobecně platit společná měna EU Euro. 1.5.2004 byla EU rozšířena o Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Českou rep., Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Maltu a Kypr a 1.1.2007 o Rumunsko a Bulharsko.

Po rozpadu SS bloku je pro rozvojové země nevýhodná prosovětská orientace; mnoho zemí se přeorientovává na Západ, ale USA také zmírňuje podporu diktátorských režimů v Latinské Americe.
V r.1991 byla uzavřena mírová smlouva v Kambodži - hlavou státu se opět stal Norodon Syhanuk a premiérem provietnamský Hun Sen × rudí khmérové ještě několik let bojují v džungli u thajských hranic.
V 8/1990 byl Kuvajt napaden a anektován Irákem => sankce a ultimáta OSN × irácký diktátor Saddám Husajn nereaguje => v 1/1991 je zahájena operace pouštní bouře (mezinárodní koalice za osvobození Kuvajtu) -> Irák reaguje ekologickou válkou (zapalování ropných vrtů, vypouštění ropy do moře) × kon.2/1991 je Irák nucen kapitulovat a stáhnout se z Kuvajtu, čož však nemělo větší vliv na moc S. Husajna.
Od pol.90.l.20.stol. komplikuje poměry ve světě fakt, že USA nezvládly roli jediné supervelmoci a vnucují své názory i v zemích s jinou kulturou => nárůst protiamerických nálad hlavně v islámských zemích => 11.9.2001 došlo k leteckému útoku na Světové obchodní centrum v USA a hlavní hrozbou se stal terorismus zneužívající islám => USA vše podřizují boji proti terorismu bez ohledu na mezinárodní právo => r.2001 operace proti Tálibánu v Afghánistánu, kde se skrýval Usáma bin Ládin stavší za leteckými útoky na WTC. R.2003 dobyly USA Irák a sesadily Saddáma Husajna, protože prý skrýval zbraně hromadného ničení (tyto se nenašly) × Irák zachvátil terorismus.
Celosvětovým problémem se také na přelomu tisíciletí stala hrozba globálních klimatických změn, ale státy světa se nejsou schpny shodnout na společném řešení, čož nejvíce komplikují právě USA."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15752
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse