Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek ze společenských věd

Soubor maturitních otázek ze společenských věd

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162, Kolín III

Charakteristika: Soubor nabízí 27 přehledně zpracovaných maturitních otázek ze základů společenských věd z oblasti psychologie, sociologie, etiky, práva a politologie. Přičemž každá z nich uvádí základní pojmy a přehled o dané problematice. Autor se zabývá tématy z psychologie a sociologie. Seznamuje se základy občanského, rodinného a pracovního práva. Dále charakterizuje podnikání a seznamuje se základními ekonomickými pojmy a ekonomickými systémy. Nechybí rovněž přehled politických ideologií a politických systémů. Práce objasňuje zrod řecké filozofie a prvních filozofických škol, postihuje filozofii středověku, filozofii období renesance a přechod od středověku k novověku, filozofii období osvícenství, německou filozofii od Kanta do Hegela a filozofii konce 19. století. Autor poskytuje základní informace o této problematice a seznamuje s hlavními představiteli daných období.

Obsah

1.
Psychologie, psychologické vědy a jejich třídění
1.1.
Psychologie
1.2.
Psychologické vědy
1.3.
Dějiny psychologie
1.4.
Psychika
1.5.
Vědomí a nevědomí
2.
Psychické procesy a stavy, učení
2.1.
Psychické procesy
2.2.
Učení
3.
Osobnost člověka a její utváření, struktura osobnosti
3.1.
Osobnost
3.2.
Psychická struktura osobnosti
3.3.
Etapy vývoje osobnosti
3.4.
Psychické jevy osobnosti
3.5.
Psychické vlastnosti osobnosti
3.6.
Vztahově-postojové vlastnosti
3.7.
Psychohygiena
4.
Sociologie, její vznik a vývoj
4.1.
Sociologie a její vývoj
4.2.
Společnost a příroda
4.3.
Socializace
5.
Sociální skupiny, komunikace, její druhy a typy
5.1.
Sociální skupiny
5.2.
Sociální role
5.3.
Komunikace a její typy
5.4.
Masová komunikace
6.
Sociální procesy, konflikt, sociální struktura
6.1.
Sociální struktura
6.2.
Společenský pohyb
6.3.
Instituce a organizace
6.4.
Konflikt a základní druhy konfliktů
6.5.
Sociální struktura
7.
Kultura, náboženství, základní principy světových náboženství
7.1.
Kultura a znaky kultury
7.2.
Základní prvky náboženství
7.3.
Křesťanství
7.4.
Judaismus
7.5.
Islám
7.6.
Hinduismus
7.7.
Buddhismus
7.8.
Nová náboženství
8.
Právo a jeho funkce ve společnosti, základní právní pojmy
8.1.
Právo a dějiny práva
8.2.
Právní norma a předpis
8.3.
Systém právních norem
8.4.
Právní řád České republiky
8.5.
Právní vztahy
8.6.
Soukromé právo
8.7.
Právní ochrana
9.
Občanské právo a trestní právo
9.1.
Občanské právo
9.2.
Občanskoprávní vztahy
9.3.
Právo dědické
9.4.
Právo závazkové
9.5.
Občanské soudní řízení
9.6.
Trestní právo
9.7.
Tresty
9.8.
Trestní sazby
9.9.
Procesní právo
10.
Rodinné právo, pracovní právo
10.1.
Rodinné právo
10.2.
Manželství
10.3.
Náhradní rodinná péče
10.4.
Pracovní právo
10.5.
Účastníci pracovněprávních vztahů
10.6.
Pracovní poměr
10.7.
Vznik pracovního poměru
10.8.
Pracovní poměr
10.9.
Pracovní doba
10.10.
Nezaměstnanost
11.
Stát, typy a formy státu, volby a volební systém
11.1.
Politologie
11.2.
Stát a jeho znaky
11.3.
Funkce státu
11.4.
Státní občanství
11.5.
Formy státu
11.6.
Politika
11.7.
Volby v České republice
11.8.
Politické strany
12.
Ústavní právo, ústava České republiky
12.1.
Ústavní pořádek
12.2.
Ústava České republiky
12.3.
Lidská práva
13.
Proces integrace, mezinárodní spolupráce a mezinárodní organizace
13.1.
Mezinárodní vztahy
13.2.
Mezinárodní organizace
13.3.
Mezinárodní trestní tribunály
13.4.
Mírové síly OSN
13.5.
Orgány Evropské unie
13.6.
Začlenění České republiky do Evropské unie
14.
Ekonomie, základní ekonomická otázka
14.1.
Ekonomie
14.2.
Historie ekonomických teorií
14.3.
Ekonomické statky
14.4.
Ekonomické systémy
14.5.
Ekonomické sektory a subjekty
15.
Zboží, vývoj hodnotových forem, peníze a jejich funkce
15.1.
Peníze a historie typů směn
15.2.
Finanční trh
15.3.
Bankovní soustava
15.4.
Mezinárodní měnový systém
15.5.
Cenné papíry
15.6.
Pojištění
16.
Makroekonomické ukazatelé - inflace, nezaměstnanost
16.1.
Národní hospodářství
16.2.
Makroekonomické ukazatele úrovně národního hospodářství
16.3.
Platební bilance
16.4.
Příčiny inflace
16.5.
Nezaměstnanost
16.6.
Trh práce
17.
Státní rozpočet, daně a mzda
17.1.
Státní rozpočet
17.2.
Hospodářská politika
17.3.
Daně
17.4.
Mzda
18.
Místo filozofie v systému vědeckého poznání světa, okruhy zájmu filozofického myšlení
18.1.
Historie
18.2.
Vznik teoretického postoje
18.3.
Metody filozofie
18.4.
Filozofické problémy
18.5.
Filozofické disciplíny
18.6.
Česká filozofie
18.7.
Současná česká filozofie
19.
Antická filozofie
20.
Vrcholné období řecké filozofie
20.1.
Sofisté
20.2.
Platón
20.3.
Helénismus
20.4.
Epikureismus
20.5.
Skepticismus
20.6.
Eklekticismus
20.7.
Novoplatonismus
21.
Středověká filozofie
21.1.
Patristika
21.2.
Sv. Augustin
21.3.
Scholastika
21.4.
Pierre Abélard
21.5.
Tomáš Akvinský
22.
Renesanční filozofie
22.1.
Znaky renesance a reformace
22.2.
Galileo Galilei
22.3.
Mikuláš Kusánský
22.4.
Martin Luther
22.5.
Niccolo Machiavelli
22.6.
Thomas Hobbes
22.7.
Francis Bacon
23.
Filozofie 16. a 17. století, racionalismus a empirismus
23.1.
Novověká filozofie
23.2.
Racionalismus
23.3.
Baruch Spinoza
23.4.
Gottfried Wilhelm Leibniz
24.
Filosofie v období osvícenství, Immanuel Kant
24.1.
Osvícenství
24.2.
Francouzské osvícenství
24.3.
Materialisté
24.4.
Německé osvícenství
25.
Německá klasická filozofie
25.1.
Německá klasická filozofie
26.
Filozofické systémy druhé poloviny 19. století
26.1.
Pozitivismus
26.2.
Marxismus
26.3.
Iracionalismus
27.
Filozofické systémy v 19. a 20. století
27.1.
Vitalismus
27.2.
Pragmatismus
27.3.
Fenomenologie
27.4.
Existencialismus
27.5.
Novopozitivismus
27.6.
Novotomismus

Úryvek

"3. Osobnost člověka a její utváření. Struktura osobnosti. Základy psychohygieny
Osobnost
- je souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů apod., které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka, soubor vrozeného a získaného
- každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti
- osobnost se tvoří zhruba od 3 let člověka
-etymologický problém chápání slova (osobnost X osoba)
- jáství = uvědomování si vlastního já
2 procesy:
• zrání- soubor vrozeného (vlohy), biologický, pokračuje i po narození, dozrávání
impripri= vtiskování, čas, kdy je vhodná doba pro učení něčeho nového
• proces učení- soubor získaného (i sociální učení)
-při rozvoji osobnosti je důležitá biologická (pudy) a sociální (kultura, vztahy mezi lidmi) determinace (viz. 1. otázka)

Psychická struktura osobnosti
- je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti

-Psychické vlastnosti osobnosti
- relativně trvalé charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje a které ovlivňují chování, prožívání či myšlení
- na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi člověk zachová, jak bude jednat
- Rysy osobnosti
- psychické vlastnosti člověka projevující se v jeho chování a jednání
- konkrétní projev v dané situaci
- jsou příznačné pro určitého jedince, odlišují ho od ostatních
- souhrn rysů tvoří relativně stálou charakteristiku – typ osobnosti
- Teorie osobnosti
- introgenní- osobnost jako stabilní jádro, kolem kterého se vrství jednotlivé vlastnosti, Freud (ID (pudy)- EGO (já)- SUPEREGO (tlak společnosti, svědomí))
- exogenní- osobnost dána vnějšími vlivy, zásadní význam má učení a sociální prostředí, behaviorismus + neobehaviorismus, sociologizující teorie (osobnost jako soubor sociálních rolí)
- Typ osobnosti
- vyjadřuje vlastnosti a rysy osobnosti, které spolu souvisejí
- vyjadřuje podstatnou, nikoli však vyčerpávající charakteristiku osobnosti

Etapy vývoje osobnosti
- vývoj osobnosti člověka ovlivňují etapy života, které mají svá biologická, sociální a psychologická specifika
- ve vývoji člověka se mění nejenom kvantitativní údaje (věk apod.), ale i kvalitativní (změny lidské osobnosti)
Období lidského života z hlediska věkového členění:
- prenatální období – období nitroděložního vývoje, nejdůležitější roli hraje psychohygiena těhotné ženy
- rané dětství
o novorozenec – první měsíc života
o kojenec – první rok života
o batole – druhý a třetí rok života
- předškolní věk (asi 3-6 let)
- mladší školní věk – dítě navštěvuje první stupeň základní školy (asi 6-11 let)
- střední a starší školní věk
o puberta (asi kolem 13-15 let)
o adolescence (asi do 20- 22 let)
- dospělost
o mladší dospělost (asi 20-30 let)
o střední dospělost (30-45 let)
o pozdní dospělost (asi do 60-65 let)
- stáří (po 60.-65. roce)

Psychické jevy osobnosti (struktura osobnosti)
- jsou navzájem spojeny a působí na sebe jako na celek, což se projevuje v osobnosti člověka
- v průběhu lidského života se mění a vyvíjejí
- svojí variabilitou způsobují rozdíly mezi lidmi, ale také rozdíly v jednotlivých etapách života jedince
Psychické jevy dělíme na:
→ psychické vlastnosti (dispozice) osobnosti
- temperament
- schopnosti
- charakter
- motivy a postoje
- volní vlastnosti

→ psychické procesy osobnosti
- poznávací (kognitivní) procesy – vnímání, fantazie, myšlení, řeč, představy
- procesy paměti (zapamatování, uchování, vybavení)
- motivační procesy (citové a volní)

→ psychické stavy osobnosti
- stavy pozornosti
- citové stavy

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI
- aktivačně- motivační- pudy
- výkonové- intelekt, vlohy, schopnosti, dovednosti
- vztahově- postojové- charakter
- dynamické- temperament
- seberegulační- sebepoznání, sebevýchova
1) Aktivačně- motivační vlastnosti
Motivy – pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb
- impulsy= vnitřní
- incentivy= vnější
o pud – vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání
o zájem – získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, kterého upoutávají po stránce poznávací nebo citové
o záliba
o potřeby:
o biologické – potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku apod.
o kulturní- vzdělávání
o psychické- vztahy s lidmi
o vyšší
o nižší- spojovány s biologickými
o aspirace (ambice) – snaha po sebeuplatnění, vyniknutí, označuje se také jako ctižádost, krytší vize do budoucna
o životní cíl – uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat
o ideály – jsou vzorové cíle, např. ideál životního partnera
o zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost
frustrace= překážky v plánovaném cílu"

Poznámka

V textu je objevují obrázky a grafy. Čistý text je cca 216 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně. Otázky se pohybují v rozsahu cca 5 až 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23785
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse