Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek ze společenských věd – část 2/4

Soubor maturitních otázek ze společenských věd – část 2/4

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá část maturitních otázek ze společenských věd zpracovává dalších 6 otázek. Autor se zabývá problematikou občanského, rodinného a pracovního práva. Dále charakterizuje podnikání a seznamuje se základními ekonomickými pojmy a ekonomickými systémy. Závěrečné dvě otázky se týkají politiky a politických ideologií. Zde naleznete odkaz na předchozí díl práce - Soubor maturitních otázek ze společenských věd - část 1/4, nebo následující díl Soubor maturitních otázek ze společenských věd - část 3/4.

Obsah

1.
Občanské, rodinné a pracovní právo
1.1
Občanské právo
1.1.1
Občanskoprávní vztahy
1.1.2
Majetkové vztahy
1.2
Věcné, vlastnické právo
1.3
Druhy majetku
1.4
Závazkové právo
1.5
Rodinné právo
1.6
Manželství
1.7
Rodinně právní vztahy
1.7.1
Vyživovací povinnosti
1.7.2
Péče o děti
1.8
Náhradní péče o dítě
1.9
Pracovní právo
1.10
Okamžité zrušení pracovního poměru: od zaměstnavatele, od zaměstnance
1.10.1
Podmínky pro zaměstnání mladistvých
1.11
Povinnosti zaměstnavatele
1.12
Povinnosti zaměstnance
2.
Podnikání, jeho formy a cíle
2.1
Podnikání
2.2
Živnost
2.2.1
Rozdělení živností
2.3
Obchodní společnosti
2.3.1
Veřejná obchodní společnost
2.3.2
Komanditní společnost
2.3.3
Společnost s ručením omezeným
2.3.4
Akciová společnost
2.4
Družstva
2.5
Marketingový mix
3.
Základní ekonomické pojmy
3.1
Ekonomie
3.1.1
Makroekonomie
3.1.2
Mikroekonomie
3.2
Ekonomika
3.2.1
Významy ekonomiky
3.2.2
Ekonomické sektory
3.3
Peníze
3.3.1
Vývoj peněz
3.3.2
Funkce peněz
3.3.3
Formy peněz
3.4
Bankovní soustava
3.4.1
Banky jako peněžní ústavy
3.4.2
Centrální banka
3.4.3
Komerční (obchodní) banky
3.4.4
Specializované finanční instituce
3.5
Cenné papíry
3.6
Daně a daňový systém
3.6.1
Druhy daní
3.7
Mezinárodní obchod
3.7.1
Clo
3.7.2
Všeobecná dohoda o clech a obchodů - GATT
3.7.3
Světová obchodní organizace - WTO
4.
Ekonomické systémy
4.1
Zvyková ekonomika
4.2
Příkazová (centrálně řízená) ekonomika
4.3
Tržní ekonomika
4.4
Smíšený systém
4.4.1
Uzavřený ekonomický systém
4.4.2
Otevřený ekonomický systém
4.5
Podmínky přechodu na tržní ekonomiku
4.6
Tržní ekonomika
4.6.1
Trh
4.7
Makroekonomické pojmy
4.7.1
Hrubý domácí produkt - HDP (GDP)
4.7.2
Míra nezaměstnanosti
4.7.3
Míra inflace
5.
Politologie, politický život a úloha politických stran a hnutí
5.1
Vznik politologie
5.2
Česká politologie
5.3
Oblasti politologie
5.4
Metody politologie
5.5
Názorové proudy a školy
5.5.1
Starověk
5.5.1.1
Sokrates, Platón, Aristoteles
5.5.2
Středověk - Sv. Augustin
5.5.3
Novověk
5.5.3.1
Niccolo Macchiaveli, Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes
5.5.3.2
John Locke, Charles L. Montesquieu, Immanuel Kant, Georg Friedrich Hegel
5.5.4
19. století
5.5.4.1
Karel Marx, John Stuart Mill, August Comte, Max Weber
5.5.4.2
Vilfredo Pareto, Roberto Michels, Artur Bentley
5.6
Politika jako objekt zkoumání
5.6.1
Politický systém
5.6.2
Politické strany a hnutí
5.6.3
Funkce politických stran
6.
Politické doktríny a ideologie
6.1
Ideologie
6.2
Filozofie
6.3
Doktrína
6.4
Historie základní politické ideologie
6.5
Základní funkce ideologií
6.6
Liberalismus a jeho proudy
6.7
Konzervatismus
6.8
Římskokatolické encykliky
6.9
Socialismus
6.10
Komunismus
6.11
Fašismus, nacismus
6.11.1
Nacismus - nacionální socialismus
6.12
Rasismus
6.13
Nacionalismus
6.14
Anarchismus
6.15
Feminismus
6.16
Environmentalismus

Úryvek

"2. Podnikání, jeho formy a cíle

Podnikání = soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

- právní úprava:
Obchodní zákoník - upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy(smlouvy), definuje obch. spol. a družstva
Živnostenský zákon – podmínky pro živnosti, rozdělení živností

Aby činnost byla živností musí splňovat 5 znaků:
a) samostatnost – není podřízena jiné osobě
b) soustavnost – pravidelnost, opakování
c) vlastním jménem – pod registrací
d) za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne výsledek
e) na vlastní odpovědnost – vykonavatel je odpovědny před zákonem

Živnost (užší pojem než podnikání)
- stejná def. jako podnikání, je to podnikatelská činnost provozovaná za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání (samostatně, na vl. odpovědnost,pod vl. jménem, za účelem zisku)
- provozovatel = fyzická nebo právnická osoba, pokud splní všeobecné a zvláštní podmínky provozovaní živnosti

a) všeobecné podmínky
1) dosažení věku 18 let
2) způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost
4) neexistence daňových nedostatků

b) zvláštní podmínky
- rozdělení živností - odborová způsobilost (výuční list,maturitní vysvědčení apod.)
- jiná způsobilost – např. osvědčení o spolehlivosti se zřetelem na ochranu zdraví, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Rozdělení živností

a) koncesované – mohou být provozovány na základě koncese = oprávnění k provozování ode de vydání koncesní listiny
- nutnost prokázat způsobilost (výr. zbraní,zdravotnictví)

b) ohlašovací
- mohou být provozovány od okamžiku ohlášení na živnostenském úřadě, lze podnikat ještě před doručením živnostenského listu
dělí se na: a) řemeslné – nutná odborná způsobilost a praxe v oboru (hodinářství.zámečník)
b) vázané – odborná způsobilost nabytá dle živnost.zákona (autoškoly, poradenství)
c) volné – bez odborné způsobilosti (stánkový prodej, chov zvířat)

Obchodní společnosti = právnické osoby založené za účelem podnikání

- vznik, činnost a druhy o.s. vymezuje obchodní zákoník
- vzniká dnem zapsaní do obchodního rejstříku = veřejný seznam vedený rejstříkovými soudy ( údaje: obchod. jméno a sídlo o.s. ,předmět podnikání,jména a údaje osob oprávněných jednat jménem o.s.)
- o.s. prokazuje svou existenci výpisem z obch. rejstříku
- zaniká vymazáním z obchod. rejstříku"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Rozsah jednotlivých otázek je cca 5 stran. V textu je tabulka. Čistý text dosahuje cca 29 stran. Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20089
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse