Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Spokojenost jako motivační faktor pracovníků v příspěvkové organizaci

Spokojenost jako motivační faktor pracovníků v příspěvkové organizaci

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje bakalářskou práci na téma pracovní spokojenost zaměstnanců příspěvkové organizace. Tato práce je složena ze dvou částí, z části teoretické a z části průzkumné.
Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První se věnuje teoriím motivace a vnitřním a vnějším motivačním faktorům. Druhá kapitola zmiňuje některé demotivující faktory.
Třetí kapitola charakterizuje zvolenou organizaci, popisuje jednotlivé pracovní pozice a věnuje se motivačním faktorům užívaným v dané organizaci.
Cílem průzkumné části bylo zjištění celkové pracovní spokojenosti ve zvolené příspěvkové organizaci v jednotlivých pracovních kategoriích (fyzioterapeutky, všeobecné sestry, sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách na úsecích přímé péče a úseku volnočasových aktivit).
Dílčími cíli pak bylo zjistit pracovní spokojenost s jednotlivými aspekty práce, spokojenost s materiálně- technickým vybavením a zmapovat, nakolik zatěžující je pro pracovníky výkon jejich profese a porovnat vnímání zátěže pracovníků na jednotlivých pozicích.

Obsah

ÚVOD 10
I. TEORETICKÁ ČÁST 11
1
DOSAVADNÍ ZJIŠTĚNÍ 2
2
MOTIVACE 13
2.1
Teorie motivace 13
2.1.1
Teorie instrumentality 13
2.1.2
Teorie zaměřené na obsah 14
2.1.3
Teorie zaměřené na proces 15
2.1.4
Humanistická teorie 15
2.2
Motivační faktory 15
2.2.1
Vnitřní motivační faktory 16
2.2.2
Vnější motivační faktory 19
3
DEMOTIVUJÍCÍ FAKTORY 24
3.1
Frustrace 24
3.2
Stres 24
4
CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 26
4.1
Pracovníci Domova Čujkovova 26
4.1.1
Zdravotničtí pracovníci 27
4.1.2
Pracovníci v sociálních službách na úsecích přímé péče 28
4.1.3
Pracovníci v sociálních službách na úseku volnočasových aktivit 28
4.1.4
Sociální pracovnice 29
4.2
Příjímání a zaškolování zaměstnanců 29
4.3
Hodnocení 30
4.4
Systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců 30
4.5
Vzdělávání 31
4.6
Zaměstnanecké výhody 31
II. PRŮZKUMNÁ ČÁST 33
1
PŘEDMĚT A CÍLE PRŮZKUMU 33
2
POPIS PRŮZKUMU 34
2.1
Metoda 34
2.2
Sběr dat 36
3
VÝSLEDKY PRŮZKUMU 7
3.1
Charakteristika výběrového souboru 37
3.2
Interpretace výsledků 39
DISKUSE 55
ZÁVĚR 62
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 63
INTERNETOVÉ A DALŠÍ ZDROJE 65
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 67
SEZNAM OBRÁZKŮ 68
SEZNAM TABULEK 69
SEZNAM GRAFŮ 70
SEZNAM PŘÍLOH 71

Úryvek

"3.2 Interpretace výsledků
Cíl č. 1. Zjistit celkovou spokojenost pracovníků v jednotlivých pracovních kategoriích (fyzioterapeutky, všeobecné sestry, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a na úseku volnočasových aktivit).
V I. oddíle,v otázkách 1-12 a v II. oddíle, v otázkách 1-4, byly respondentky dotazovány na spokojenost s dílčími aspekty práce. U všech 16 otázek se jednalo o odpovědi, představující stupně spokojenosti: nespokojena, spíše nespokojena, spíše spokojena a spokojena.
Graf č. 5 souhrnně informuje o celkové spokojenosti se všemi zjišťovanými aspekty práce dle jednotlivých pracovních kategorií.
Graf č. 5 Celková pracovní spokojenost

33 všeobecných sester bylo s jednotlivými aspekty pracovní spokojenosti
ve 157 odpovědích spokojeno, ve 233 odpovědích spíše spokojeno, ve112 odpovědích spíše nespokojeno. Ve 26 odpovědích vyjádřily svou nespokojenost.
Pracovnice v sociálních službách na úsecích přímé péče byly s 97 aspekty pracovní spokojenosti nespokojeny, se 337 aspekty spíše nespokojeno.
Podrobnější informace a procentuální vyjádření poskytuje tabulka č. 3.
Tabulka č. 3 Celková pracovní spokojenost
Celková spokojenost Kritérium 1. nespokojena 2. spíše nespokojena 3. spíše spokojena 4. spokojena Celkem Aritmetický průměr
fyzioterapeutky N 1 17 30 16 64 2,9
% 1,56 26,56 46,87 25 100
všeobecné sestry N 26 112 233 157 528 3,0
% 4,92 21,21 44,13 29,74 100
sociální pracovnice N 6 23 49 34 112 3,0
% 5,36 20,53 43,75 30,36 100
PVSS- přímá péče N 97 337 519 247 1200 2,8
% 8,08 28,09 43,25 20,58 100
PVSS- úsek VČA N 17 58 60 25 160 2,6
% 10,63 36,25 37,5 15,62 100
Celkem N 147 547 891 479 2064 2,9
% 7,12 26,5 43,17 23,21 100

Řádky označené „N“ přinášejí absolutní četnosti, tedy počty respondentek, volících jednu variantu škálované odpovědi, které jsou uvedeny v jednotlivých sloupcích. Řádky označené „%“ udávají procentuální podíl příslušných odpovědí.
Průměrná hodnota je 2,9. Respondentky tedy jsou pracovně celkem „spíše spokojeny“. Nejnižší průměrná hodnota je 2,6 (pracovnice v sociálních službách na úseku volnočasových aktivit).
Cíl č. 2. Zjistit spokojenost pracovníků s dílčími aspekty práce: s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami, se systémem odměňování, se vztahy mezi pracovníky,
se současným platem, s předáváním informací, se schopností přímého nadřízeného vést, řídit a kontrolovat, se vztahy v pracovním týmu, s rozvržením pracovní doby,
se systémem dalšího vzdělávání, s kvalitou spolupráce mezi jednotlivými úseky,
se způsobem hodnocení a předávání zpětné vazby, s jasností stanovení kompetencí
a odpovědností při výkonu práce.
V oddíle č. I, v otázkách 1-12, byly respondentky přímo dotazovány na spokojenost s jednotlivými aspekty. U všech otázek se jednalo o odpovědi představující stupně spokojenosti: nespokojena, spíše nespokojena, spíše spokojena a spokojena.
Graf č. 6 ukazuje spokojenost s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami.
Graf č. 6 Spokojenost se zaměstnavatelskými výhodami

S poskytovanými zaměstnaneckými výhodami je spokojeno pouze 5 respondentek. Spíše spokojených je 45 z celkového počtu 129 respondentek. Spíše nespokojených a nespokojených je celkem 79 dotazovaných."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky, jež zabírají cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28245
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse