Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Společné jmění manželů (SJM) - 5/33

Společné jmění manželů (SJM) - 5/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá zákonným vymezením pojmu společné jmění manželů (a to i vůči předchozímu bezpodílovému spoluvlastnictví manželů) a jeho funkcí. Definuje, co je, a co není, předmětem této zákonné úpravy a podrobněji se věnuje procesní problematice odpovědnosti manžela za závazky druhého manžela. Dále vyjmenovává jaká práva a povinnosti jsou obsahem SJM a věnuje se SJM a podnikání. Charakterizuje také předmanželskou smlouvu a způsoby, jakými lze SJM modifikovat. Poslední část popisuje události, za kterých SJM zaniká, včetně způsobů, jak SJM vypořádat. Předchozí část naleznete zde Podílové spoluvlastnictví - 4/33, následující Věcná břemena - 6/33.

Obsah

1.
Pojem a funkce
1.1
Rozdíly mezi společným jměním manželů (SJM) a bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů (BSM)
2.
Vznik
3.
Předmět
3.1
Majetek
3.1.1
Věci (movité a nemovité)
3.1.2
Pohledávky
3.1.3
Jiná práva (např. Průmyslová)
3.2
Závazky
3.3
Jiné hodnoty ocenitelné penězi
3.4
Obchodní podíl v s. r. o.
3.5
Nabývání nemovitostí
3.6
Družstvo
3.7
Kupovaná věc
3.8
Dary mezi manželi
3.9
Vyloučení osobnostních práv
3.10
Závazky (pasiva)
3.11
Z předmětu společného jmění jsou vyloučeny
3.11.1
Závazky týkající se majetku
3.11.2
Závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů
4.
Procesní problematika odpovědnosti manžela za závazky druhého manžela
4.1
§ 255 odst. 2 OSŘ
4.2
§ 262a odst. 1 OSŘ
4.3
§ 42 z. č. 120/2001 Sb.
4.4
Výlučný majetek
4.4.1
Majetek nabytý za trvání manželství z titulu dědictví či darování
4.4.2
Věci, kt. podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů
4.4.3
Majetek vydaný na základě předpisu o restituci majetku jednomu z manželů
4.4.4
Majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela
5.
Obsah
5.1
Mezi manžely navzájem
5.2
Právní vztah manželů ke třetím osobám
5.3
Správa majetku
6.
Společné jmění a podnikání
7.
Modifikace SJM
7.1
Smluvní modifikace
7.1.1
Změny v rozsahu SJM
7.1.2
Změna doby vzniku SJM
7.1.3
Změna správy SJM
7.2
Modifikace soudním rozhodnutím
8.
Předmanželská (rodinná) smlouva
9.
Zánik a vypořádání
9.1
Rozvodem, smrtí jedno z manželů či jeho prohlášením za mrtvého
9.2
Zánik SJM za trvání manželství
9.2.1
Prohlášením konkurzu na majetek jednoho z manželů
9.2.2
Soudním výrokem o propadnutí majetku některého z manželů (§ 52 TZ)
9.3
Vypořádání
9.4
Zásady k přístupu k majetku obou manželů
9.5
K vypořádání SJM může dojít těmito způsoby
9.5.1
Dohodou bývalých manželů
9.5.2
Vypořádání soudním rozhodnutím
9.5.3
Uplatnění zákonné domněnky
10.
Vypořádání SJM při konkurzu a vyrovnání

Úryvek

“ A: Pojem a funkce
- SJM je s účinností od 1.8. 1998 (z. č. 91/1998 Sb.) základním institutem manželského majetkového práva
- nahradilo předchozí právní úpravu BSM platnou od 1. 4. 1964
- majetkové vztahy mezi manžely a třetími osobami jsou modifikovány zvláštní právní úpravou, jejímž cílem je podřídit tyto vztahy společným zájmům manželů
- SJM je příkladem právní formy majetkového společenství mezi manžely x opakem je systém odděleného majetku manželů
- majetkové vztahy manželů jsou upravovány buď právem rodinným, zakotveným přímo v rámci OZ (právní úprava německá, švýcarská, francouzská i připravovaná česká) a nebo v samostatném zákoně o rodině (právní úprava polská, ruská)

Rozdíly mezi SJM a BSM
- předmětem SJM se staly nejen věci (jak tomu bylo u BSM), ale i majetková práva a závazky.
V pozitivním vyjádření tvoří předmět SJM zejména příjmy a úspory z práce a podnikání, ze sociálního zabezpečení, ale také nároky na ně, věci, s nimiž se hospodaří při vedení společné domácnosti (dům, byt, rekreační chata, auto), pohledávky (z úvěru a půjček apod.), obchodní podíl nebo podíl v družstvu.
- zákon neoznačuje SJM jako další druh spoluvlastnictví (vedle spoluvlastnictví podílového) → u podílového spoluvlastnictví mohou být předmětem vlastnického práva jen věci, nikoli však práva, pohledávky
- shodně pro SJM a BSM platí zásady rovnoprávnosti manželů, společné a stejné účasti na nabývání práv

- SJM vyjadřuje právní jednotu a nedělitelnost manželů, kt. společně věci užívají pro potřebu svou a své rodiny, aniž by byl vyjádřen jejich podíl na společném majetku
- manželům patří toto právo společně a nerozdílně
- každý z manželů je samostatně oprávněn k podání žaloby na vydání neoprávněně zadržované věci ze SJM, toto právo má také každý z manželů i v době, kdy toto právo zaniklo, avšak nebylo vypořádáno
- SJM může vzniknout jen mezi manžely (nikoli mezi druhem a družkou)
- SJM je jedinou možnou právní formou uspořádání vzájemných majetkových vztahů manželů
- předmět SJM je specificky vymezen zákone (§ 143)
- SJM představuje pevnější, organizovanější a hlavně stabilnější uspořádání majetkových vztahů než spoluvlastnictví podílové – neumožňuje, aby kterýkoliv z manželů bezdůvodně vyvolal řízení před soudem o jeho zrušení a byl se svým návrhem úspěšný

B: Vznik
- SJM je úzce vázáno na existenci manželství, proto mezi jinými osobami než manžely SJM nevzniká
- SJM vznikne ze zákona (ex lege) zásadně vznikem manželství; vzniká i v manželství neplatném
- lze formou notářského zápisu odložit vznik SJM až ke dni zániku manželství, a to kromě věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti
- obdobným způsobem mohou upravit své majetkové vztahy muž a žena, kt. chtějí uzavřít manželství. Poté manželé nabývají vlastnictví každý pro sebe; jestliže nebývají vlastnictví společně, vzniká k takto nabytým věcem podílové spoluvlastnictví
- zákon o konkurzu a vyrovnání v § 26 stanoví, že vznik nového SJM úpadce a jeho manžela po dobu trvání účinků prohlášení konkurzu není přípustný; uzavře-li úpadce po dobu trvání účinků prohlášení konkurzu nové manželství, odkládá se vznik SJM ke dni zániku účinků prohlášení konkurzu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11529
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse