Správní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vymezení pojmů - veřejná správa, soukromá správa (funkční pojetí veřejné správy, organizační pojetí veřejné správy, členění veřejné správy - funkce veřejné správy, rozhodovací mechanismus veřejné správy, vztah státní správy a samosprávy, vztah samosprávy a demokracie, samospráva a stát, jiné subjekty vykonávající veřejnou správu). Administrativně - právní vztahy a jejich specifika - pvky administrativně - právních vztahů (subjekty administrativně právních vztahů, obsah administrativně právních vztahů, objekt (předmět) administrativně právních vztahů). Prameny práva - ústavní zákony, zákony a nařízení, mezinárodní smlouvy, zásady a principy práva. Formy činnosti veřejné správy - klasifikace činností veřejné správy, základní formy činnosti (správní předpisy, správní akty, faktické pokyny a donucovací úkony, veřejnoprávní smlouvy, neregulativní úkony, smíšené úkony). Správní akty - členění správních aktů (podle obsahu správního aktu, podle povahy právního účinku, podle okruhu osob, které daný správní akt zavazuje, fodle toho, zda se uplatňuje správní uvážení či ne, podle procesního režimu, na jehož základě byly vydány, podle terminologie (snaha o sjednocení), podle toho, zda se správní akt dotýká subjektivních práv jednotlivých adresátů, či je mimo sféru rozhodnutí o subjektivních právech), náležitosti správních aktů, vady správních aktů, nulita - nicotnost (neplatnost) správních aktů), vlastnosti správních aktů (právní moc, řetězení a subsumpce správních aktů). Správní trestání - správní trestání x soudní trestání, pojem správního deliktu, pojmové znaky správního deliktu, druhy správních deliktů. Přestupkové právo - správní delikty, přestupky (jednání vylučující protiprávnost, čím jsou charakterizovány jednotlivé skutkové podstaty přestupků, sankce, souběh přestupků), přestupkové řízení (příslušnost - kdo přestupky projednává (§ 52 an.), součinnost v řízení o přestupcích (§ 56), zahájení řízení (§ 67 an., přestupky projednávané na návrh (§ 68), účastníci řízení (§ 72), ústní jednání (§ 74), zastavení řízení (§ 76), výrok rozhodnutí (§ 77), doručování (§ 80)), odvolání (§ 81 an.), výkon rozhodnutí (správní exekuce), blokové řízení (§ 84 an.), příkazní řízení (§ 87)). Smíšené správní delikty - subjekt deliktu, subjektivní stránka deliktu (kdy nevznikne odpovědnost, zánik trestnosti (uplynutí doby), sankce, souběh deliktů (otázka reformace in peius (změny k horšímu)). Správní řízení - pojem správní řízení, obecná úprava správního řízení, zvláštní předpisy, oblasti bez správní úpravy, rozsah působnosti správního řádu, základní zásady správního řízení. Správní řád - působnost Správního řádu, subjekty správního řízení (hlavní subjekty (příslušnost správního orgánu, účastníci řízení), správní řízení (průběh řízení - část 3, obecná ustanovení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, zajištění průběhu a účelu řízení, rozhodnutí, opravné prostředky)).

Obsah

1.
Vymezení pojmů
Veřejná správa
Soukromá správa
1.1.
Funkční pojetí veřejné správy
1.2.
Organizační pojetí veřejné správy
1.3.
Členění veřejné správy
1.3.1.
Funkce veřejné správy
1.3.2.
Rozhodovací mechanismus veřejné správy
1.3.3.
Vztah státní správy a samosprávy
1.3.4.
Vztah samosprávy a demokracie
1.3.5.
Samospráva a stát
1.3.6.
Jiné subjekty vykonávající veřejnou správu
2.
Administrativně - právní vztahy a jejich specifika
2.1.
Prvky administrativně - právních vztahů
2.1.1.
Subjekty administrativně právních vztahů
2.1.2.
Obsah administrativně právních vztahů
2.1.3.
Objekt (předmět) administrativně právních vztahů
3.
Prameny práva
3.1.
Ústavní zákony, zákony a nařízení
3.2.
Mezinárodní smlouvy
3.3.
Zásady a principy práva
4.
Formy činnosti veřejné správy
4.1.
Klasifikace činností veřejné správy
4.2.
Základní formy činnosti
4.2.1.
Správní předpisy
4.2.2.
Správní akty
4.2.3.
Faktické pokyny a donucovací úkony
4.2.4.
Veřejnoprávní smlouvy
4.2.5.
Jiné - neregulativní úkony
4.2.6.
Smíšené úkony
3.
Správní akty
3.1.
Členění správních aktů
3.1.1.
Podle obsahu správního aktu
3.1.2.
Podle povahy právního účinku
3.1.3.
Podle okruhu osob, které daný správní akt zavazuje
3.1.4.
Podle toho, zda se uplatňuje správní uvážení či ne
3.1.5.
Podle procesního režimu, na jehož základě byly vydány
3.1.6.
Podle terminologie (snaha o sjednocení)
3.1.7.
Podle toho, zda se správní akt dotýká subjektivních práv jednotlivých adresátů, či je mimo sféru rozhodnutí o subjektivních právech
3.2.
Náležitosti správních aktů
3.2.1.
Vady správních aktů
3.2.2.
Nulita - nicotnost (neplatnost) správních aktů
3.3.
Vlastnosti správních aktů
3.3.1.
Právní moc
3.3.2.
Řetězení a subsumpce správních aktů
4.
Správní trestání
4.1.
Správní trestání x soudní trestání
4.2.
Pojem správního deliktu
4.3.
Pojmové znaky správního deliktu
4.4.
Druhy správních deliktů
5.
Přestupkové právo
5.1.
Správní delikty
5.2.
Přestupky
5.2.1.
Jednání vylučující protiprávnost
5.2.2.
Čím jsou charakterizovány jednotlivé skutkové podstaty přestupků?
5.2.3.
Sankce
5.2.4.
Souběh přestupků
5.3.
Přestupkové řízení
5.3.1.
Příslušnost - kdo přestupky projednává (§ 52 an.)
5.3.2.
Součinnost v řízení o přestupcích (§ 56)
5.3.3.
Zahájení řízení (§ 67 an.)
5.3.4.
Odvolání (§ 81 an.)
5.3.5.
Výkon rozhodnutí (správní exekuce)
5.3.6.
Blokové řízení (§ 84 an.)
5.3.6.1.
Příkazní řízení (§ 87)
6.
Smíšené správní delikty
6.1.
Subjekt deliktu
6.2.
Subjektivní stránka deliktu
6.2.1.
Kdy nevznikne odpovědnost
6.2.2.
Zánik trestnosti
6.3.
Sankce
6.4.
Souběh deliktů
6.4.1.
Otázka reformace in peius (změny k horšímu)
7.
Správní řízení
7.1.
Pojem správní řízení
7.2.
Obecná úprava správního řízení
7.3.
Zvláštní předpisy
7.4.
Oblasti bez správní úpravy
7.5.
Rozsah působnosti správního řádu
7.6.
Základní zásady správního řízení
8.
Správní řád
8.1.
Působnost Správního řádu
8.2.
Subjekty správního řízení
8.2.1.
Hlavní subjekty
8.3.
Správní řízení
8.3.1.
Průběh řízení - část 3

Úryvek

"1.1. Funkční pojetí veřejné správy
V tomto pojetí do veřejné správy patří všechny subjekty, které vykonávají veřejnou správu bez ohledu na to, zda je to jejich hlavní činnost nebo ne.
Funkci veřejné správy vykonávají orgány veřejné správy. Aby byl subjekt orgánem veřejného práva, musí splňovat některé podmínky:
• existence pravomoci
• existence působnosti
• existence organizační samostatnosti
• v povaze jeho činnosti musí jít o veřejnou správu
Např. okresní úřad je orgánem veř. správy, ale referát okr. úřadu jím není.
1.2. Organizační pojetí veřejné správy
V organizačním pojetí náleží do veř. spr. pouze subjekty, které vykonávají veřejnou správu jako svoji hlavní a pravidelnou činnost (např. orgány územní samosprávy). Základním druhem veřejné moci je státní moc vykonávaná na územním základě.
1.3. Členění veřejné správy
Veřejnou správu můžeme rozdělit na:
• státní správu
• samosprávu
1.3.1. Funkce veřejné správy
Funkce státní správy:
• aplikace (někdy i tvorba) práva
• realizace státní politiky v nejširším slova smyslu

Funkce samosprávy:
• vedení záležitostí určitého společenství, vyjadřování zájmů a reprezentace
• v omezeném rozsahu aplikace práva
• sleduje často odlišné cíle od státní politiky -> vyjadřování zájmu určitého společenství"

Poznámka

Přednášky. Ke každému tématu je napsáno, kdo je přednášel.

Velmi přehledné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4520
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse