Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní právo - přednášky

Správní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podrobné vysvětlení všech pojmů správního práva. Přednášky zachycují témata jako právo veřejné-soukromé, správa - soukromá a veřejná, vztah správní právo - správní věda, prameny správního práva, správní akt, členění správních aktů, náležitosti a vady správních aktů, veřejnoprávní smlouvy, správní trestání. Dále pak jsou vysvětleny pojmy jako spr. trestání a spr. deliktu, druhy a charakteristika spr. deliktů, řízení o přestupcích, pojem a vymezení správního dozoru, ústavní základy organizace VS, územní samospráva, státní služba, vyvlastnění a jiná (územní) omezení vlastnického práva a kontrola VS, náhrada škody způsobená vadným rozhodnutím, kontrola VS, pojem a obecné předpoklady spr. soudnictví, spr. soudnictví v Československu a v ČR, správní řízení zvláštní a Evropské správní právo.

Obsah

Téma č. 1: Právo veřejné - soukromé, správa - soukromá a veřejná
a) Právo veřejné a soukromé
b) Správa - soukromá a veřejná
c) Materiální a formální pojetí veřejné správy
d) Rozdíl mezi VS – zákonodárstvím – soudnictvím - vládou
e) Členění VS podle organizačního uspořádání-právní formy-úkolů VS
g) Pojem-předmět-systém správního práva
h) Správní právo hmotné-procesní
Téma č. 2: Vztah správní právo - správní věda, prameny správního práva
a) Prameny SP, statutární a vnitřní předpisy ve VS
b) Publikace pr. předpisů
c) Statutární předpisy
d) Vnitřní předpisy
e) Platnost-účinnost-publikace právních předpisů
f) Subjekty-obsah-předmět správněprávních vztahů
g) Působnost-pravomoc ve správním právu
h) Podmínky výkonu pravomoci subjektů VS
Téma č 3: správní akt, členění správních aktů, náležitosti a vady správních katů
a) Veřejná práva a veřej. povinnosti
b) Pojem správního aktu, členění, náležitosti, vady a vlastnosti správních aktů; fikce a domněnka vydání správního aktu, řetězení a subsumpce správního aktu
c) Členění spr. aktů:
d) Náležitosti spr. aktů:
e) Vady spr. aktů
f) Vlastnosti spr. aktů –
g) Fikce a domněnka vydání spr. aktu
h) Řetězení a subsumpce spr. aktů
i) Spr. akty mimo sféru rozhodování o subjektivních právech
Téma č. 4: Veřejnoprávní smlouvy
a) Veřejnoprávní smlouvy
b) Faktické pokyny a donucovací úkony
c) Jiné úkony
Téma č. 5: Správní trestání
a) Pojmy spr. trestání a spr. deliktu, druhy a charakteristika spr. deliktů
b) Správní delikt
c) Druhy správních deliktů
d) Mez. požadavky na spr. trestání
e) Pojem přestupku, materiální a formální znaky, skutková podstata, prameny
Téma č. 6: Řízení o přestupcích
a) Sankce
b) Ochranná opatření
c) Přestupkové řízení
Téma č. 7: Pojem a vymezení správního dozoru
a) Správní dozor
b) Druhy správního dozoru:
c) Obsah pr. vztahů při výkonu dozoru
d) Nápravné prostředky dozoru a ukládání sankcí
e) Fáze spr. Dozoru:
f) Právní úprava:
g) Státní dozor nad veřejnými samosprávnými korporacemi
h) Dozorčí činnosti ve vnitřních vztazích VS
i) Subjekty (nositelé)
j) Vykonavatel
Téma č. 8: Chybí
Téma č. 9: Chybí
Téma č. 10: Ústavní základy organizace VS
Téma č. 11: Územní samospráva
a) Obce
b) Kraje
Téma č. 12: Státní služba
a) St. služba v ČR
Téma č. 13: Vyvlastnění a jiná (územní) omezení vlastnického práva a kontrola VS
a) Vyvlastnění
b) Územní omezení majetkových práv
c) Jiná omezení majetkových práv –
d) Kontrola VS
e) Kontrola parlamentní
f) Nejvyšší kontrolní úřad
g) Petice
h) Stížnost
i) Pr. úprava
j) Zásady SprŘ
Téma č. 14: Náhrada škody způsobená vadným rozhodnutím
a) Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
b) Odpovědnost za porušení povinnosti při ochraně os. údajů
c) Náhrada škody vyvolané zákonným postupem
d) Jiné náhrady škody
Téma č. 15: Kontrola VS
a) Ústavní soud
b) Ochrana před nezákonnými pr. předpisy
c) Ochrana před nezákonnou nečinností
d) Ochrana před zásahy úředních osob
e) Právo na přístup k informacím
f) Jiné vztahy mezi VS a soudy
Téma č.16: Pojem a obecné předpoklady spr. soudnictví, spr. soudnictví v Československu a v ČR
a) Spr. soudnictví v ČR
b) Žaloby proti pravomocným rozhodnutím
c) Opravné prostředky proti nepravomocným rozhodnutím
Téma č. 17: Správní řízení zvláštní
a) Řízení dle novelizovaného zákona o st. občanství
b) Řízení dle § 5 ObčZ
c) Řízení dle zákona o rodině (zvláštnosti)
Téma č. 18: Evropské správní právo:
a) Principy evropského správního práva:
b) Významná doporučení a rezoluce
c) Evropská charta místní samosprávy 1985
d) Informační právo

Úryvek

"Téma č. 4:
Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouvy (správní dohody) - dvou a vícestranné spr. úkony (zavazující), které zakládají, mění či ruší vztahy SprPr; alespoň 1 stranou musí být subjekt VS; jejich pomocí dochází k přesunům pravomoci či působnosti subjektů VS či zapojování jiných subjektů do plnění úkolů VS; u nás musí být možnost je uzavírat stanovena zákonem ad hoc; jejich režim je upraven normami SprPr a spory z nich se řeší ve spr. soudnictví;

1) koordinační - mezi subjekty VS; obce je uzavírají v samostatné působnosti;
a) dohoda o sloučení obcí - tak zaniká či vzniká osoba veřej. práva; musí to být projednáno s okresním úřadem či vládou; rozhoduje o tom obecní zastupitelstvo či místní referendum; v dohodě musí být název nově vzniklé obce, určení sídla jejích orgánů a určení obecně závazných vyhlášek, které po sloučení zůstanou v platnosti; lze je provést jen k počátku roku;
b) dohoda o změně hranic obcí - rozhoduje obec. zastupitelstvo;
c) smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - je PO; předmět činnosti svazku je taxativně vymezen ve smlouvě; svazek nemůže rozhodovat o pr. poměrech osob, vůči nimž směřuje výkon VS; občané se smí účastnit zasedání orgánu svazku a nahlížet do zápisů;
d) dohoda o vytvoření společného spádového obvodu zákl. školy - pokud nebude uzavřena, rozhodne o něm okresní úřad v dohodě se školským;
e) dohoda o správě školy v přírodě - uzavírá ji školský úřad a obec;
f) dohoda o zabezpečení výkonu přenesené působnosti - lze uzavřít s jinou obcí téhož okresu; pokud není uzavřena, určí okresní úřad sám pověřený obecní úřad;

2/ subordinační - mezi subjektem VS a FO či PO; lze je uzavřít místo vydání spr. aktu; v případě porušování povinností ze strany FO či PO lze smlouvu nahradit spr. aktem;
a) dohoda o zřízení účelného prac. místa pro uchazeče o zaměstnání, o vytvoření veřejně prospěšných prací - uzavírá je úřad práce a ZL;
b) o ochranných podmínkách - zřízení přírod. rezervací, památek a památných stromů dohodou mezi orgánem ochrany přírody a vlastníky dotčených pozemků (vzniká tak věcné břemeno);
c) o závazku veřej. služby - provozní, přepravní a tarifní závazky ve veřej. linkové dopravě provozované ve veřej. zájmu za účelem zajištění dopravní obslužnosti území, které je dopravce povinen přijmout a které by jinak ve svém obch. zájmanovení postupu a zákaz uzavřít smlouvu, jejímž obsahem by byl rozpočtově nekrytý závazek; žádná smluvní aktivita nesmí ohrozit plnění úkolů VS vyplývajících ze zákona.

Veřejnoprávní smluvní vztahy mezi osobami soukromého práva - možnost uzavřít je musí být uvedena v zákoně; obsahem bývá přenos veřejnoprávní povinnosti či součinnost při plnění veřejnoprávní povinnosti; u nás neupraveno."

Poznámka

Práce je přehledně zpracovaná ve formě poznámek, ale chybí témata č. 8 a 9.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9287
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse