Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní právo - výpisky z přednášek a cvičení

Správní právo - výpisky z přednášek a cvičení

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky a cvičení ze správního práva. Nejdříve jsou vysvětleny pojmy správní právo, jeho dělení na organizační, hmotné, procesní a trestně-právní. Poté jsou vyjmenovány prameny a normy správního práva a jejich působnost. Charakterizována veřejná správa, její organizace, vykonavatelé veřejné správy, včetně postavení obcí a krajů ve veřejné správě. Text dále popisuje subjekty správního práva, dělení správních aktů a kontrolu státní správy. Kompletně vysvětluje nejen správní řád a správní řízení, ale také správní rozhodnutí, jeho náležitosti, i přestupky a jejich řešení. Ve cvičení je podrobněji rozvedeno organizační, hmotné, procesní a trestní správní právo.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Správa
1.2.
Správní právo (SP) - základní znaky
1.3.
Členění SP
1.4.
Ústavní právo
1.5.
SP v souvislosti s dalším právem (provázanost právních systémů)
1.6.
Součástí správního práva hmotného je
2.
Obecná část správního práva - obecné principy, pojmy, pravidla
3.
Prameny a normy správního práva
3.1.
Zákony
3.2.
Prameny SP
3.3.
Normy
3.3.1.
Působnost norem správního práva
4.
Veřejná správa (VS)
4.1.
Vykonavatelé veřejné správy
4.1.1.
Ústřední orgány státní správy
4.1.2.
Územní státní správa s všeobecnou působností
4.1.3.
Územní státní správa s omezenou působností
4.2.
Nezávislé orgány státní správy
4.3.
Zákony
4.4.
Dekoncentrované orgány
4.4.1.
Finanční ředitelství a finanční úřady – výběry daní a jejich kontrola
4.5.
Postavení obcí a krajů ve VS
4.5.1.
Obec
4.5.2.
Kraj
4.5.3.
Zájmová samospráva
4.6.
Subjekty správního práva
4.6.1.
Fyzické osoby
4.6.2.
Právnické osoby:
4.7.
Činnost veřejné správy
4.7.1.
Právní moc správních aktů
4.7.2.
Opravné prostředky
4.7.3.
Pozbytí účinnosti správního aktu (rozhodnutí)
4.7.4.
Podmínka ve správním řízení
4.7.5.
Příkaz
4.7.6.
Vztahy správních aktů k dvoustranným právním jednáním
4.8.
Kontrola státní správy
5.
Správní řád
5.1.
Procesní část
5.1.1.
Proces jako takový
5.1.2.
Správní řízení
5.1.3.
Správní orgány
5.1.4.
Kontrola ve veřejné správě
5.2.
Správní řízení
5.2.1.
Způsobnost úkonů
5.2.2.
Práva účastníků
5.2.3.
Povinnosti účastníka
5.2.4.
Jak správní orgán působí před správním řízením
5.2.5.
Jednání z moci úřední
5.2.6.
Překážky řízení
5.2.7.
Projednání věci
5.3.
Správní rozhodnutí
5.3.1.
Formální náležitosti
5.3.2.
Opravné prostředky (přezkoumání)
6.
Správní právo trestní
6.1.
Správní delikt
6.2.
Skutková podstata
6.3.
Správní delikty
6.3.1.
Přestupky
6.3.2.
Jiné správní delikty
6.3.3.
Správně disciplinární delikty
6.3.4.
Pořádkové správní delikty
6.4.
Vnitřní správa – zabezpečení osobního stavu obyvatelstva
6.4.1.
Matrika
6.4.2.
Evidence obyvatel
6.4.3.
Úprava občanských průkazů
6.4.4.
Státní symboly
7.
Cvičení ze správního práva
7.1.
Správní právo organizační
7.1.1.
Ústřední orgány státní správy
7.1.2.
Orgány státní správy s celostátní působností
7.2.
Správní právo hmotné
7.3.
Správní právo procesní
7.4.
Správní právo trestní
7.5.
Veřejná správa
7.5.1.
Organizace veřejné správy
7.5.2.
Správní právo organizační a hmotné
7.5.3.
Správní právo procesní
7.5.4.
Základní zásady činnosti správních orgánů
7.5.5.
Správní řízení
7.5.6.
Náležitosti rozhodnutí
7.5.7.
Správní právo procesní – správní řízení
7.5.8.
Trestní správní právo – přestupky (výpis ze Zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích)

Úryvek

"PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
Funguje na úrovni řízení ex-offo (z úřední povinnosti). Pravomocné správní rozhodnutí je chybné, vadné, protizákonné. Podnět může dát nadřízený správní orgán k přezkumu. Orgán konstatuje, že toto rozhodnutí JE nebo NENÍ protizákonné..
Nesmí se týkat jakéhosi osobního statusu FO nebo PO. SO může rozhodnout i sám, ale musí vyhovět podanému podnětu.
Průběh:
- zrušit
- změnit
- zkrácené přezkumné řízení – pouze ze spisů

OBNOVA ŘÍZENÍ
Na žádost účastníka.
Důvody:
- nové důkazy a nepravdivost starých důkazů
- původní posouzení např. znalcem bylo zrušeno nebo změněno
Lhůta:
- subjektivní do 3 měsíců
- objektivní 3 roky

NOVÉ ROZHODNUTÍ BEZ OBNOVY ŘÍZENÍ
Původní SO z vážných důvodů posoudil věc nově a může vydat nové rozhodnutí.

Správní právo trestní
Je subsystémem správního práva. Obsahuje úpravu principu a následku správně-právní odpovědnosti za jednání, kterým subjekt správního práva (FO, PO) porušuje (neplní) povinnosti dané normami správního práva. Za to jsou subjekty správním právem trestaní, je to uloženo soudem.

Správní delikt
Není nikde definován. Jedná se o protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem a za které orgán veřejné správy ukládá zákonem stanovenou sankci trestní povahy.

Obecně právní delikty
Základní znaky:
1) vymezení skutkové podstaty
2) protiprávní jednání
3) odpovědná osoba
4) trestnost – nepoužívání imunity


skutková podstata
Tvoří ji soubor určených typových znaků:
1. objekt – určité společenské vztahy, hodnoty, normy, proti kterým delikt směřuje (např. majetek, občanské soužití …)
2. objektová stránka – způsob jednání, který jsme čin provedli. Současně musí být naplněna přímá souvislost mezi jednáním a následkem. Jednání nemusí být akcí, ale i nekonání něčeho nebo opomenutí (např. neposkytnutí pomoci oběti nehody)
3. subjekt – osoba, která za delikt odpovídá, která delikt uskutečnila a naplnila všechny zákonem stanovené znaky deliktu. Může se jednat i o PO. FO – odpovědná je osoba, která dosáhla v době spáchání deliktu stanovené hranice věku (15 let) a současně se musí jednat o osobu příčetnou (osoba, která rozpozná důsledky chování)
4. subjektová stránka – souvisí především s pojmem zavinění:
a) úmyslné zavinění:
- přímý úmysl – pachatel chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit společenský zájem chráněný zákonem
- nepřímý úmysl – pachatel věděl, že svým jednáním může ohrozit nebo porušit společenský zájem chráněný zákonem, a pro případ, že tak učiní, byl s tím srozuměn"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 59 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje plné znění některých částí Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Některé části výpisků se opakují ve cvičení.
Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17912
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse