Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní řízení - otázky ke SZZk

Správní řízení - otázky ke SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované otázky ke státním závěrečným zkouškám přinášejí výklad tři desítek okruhů problematiky správního řízení. Seznamují s podstatou a předpoklady správného řízení a popisují jeho průběh i náležitosti. Informují o podkladech pro rozhodnutí a podmínkách vykonatelnosti a nezapomínají ani na průběh odvolacího řízení či druhy opravných prostředků. Práce charakterizuje rovněž účastníky správního řízení a rozebírá jejich práva a povinnosti. Dále si všímá správního řádu a správních orgánů způsobilých provést rozhodnutí. Pro podrobný přehled témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Účastníci řízení, zastupování, vymáhání peněžitých a nepeněžitých plnění
1.1.
Účastníci řízení podle správního řádu
1.2.
Zastupování
1.2.1.
Druhy
1.3.
Vymáhání peněžitých a nepeněžitých plnění
2.
Vyloučení zaměstnanců nebo členů správního orgánu, funkční příslušnost správních orgánů
2.1.
Důvody vyloučení
2.2.
Funkční příslušnost správních orgánů
3.
Působnost správního řádu, obecná a speciální úprava řízení, podklady pro správní rozhodnutí
3.1.
Věcná působnost
3.2.
Časová, prostorová a osobní působnost
3.3.
Obecná a speciální úprava správního řízení
3.4.
Podklady pro správní rozhodnutí
4.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, místní příslušnost správních orgánů
4.1.
Právní moc a vykonatelnost
4.1.1.
Předpoklady nabytí právní moci
4.2.
Vykonatelnost
4.2.1.
Předpoklady
4.3.
Místní příslušnost správních orgánů
4.3.1.
Kritéria místní příslušnosti
5.
Doručování písemností, fáze obnovy řízení
5.1.
Formy doručování
5.1.1.
Do vlastních rukou
5.1.2.
Právnickým osobám
5.1.3.
Veřejnou vyhláškou
5.2.
Fáze obnovy řízení
6.
Náležitosti rozhodnutí, lhůta pro rozhodnutí, zajištění průběhu řízení
6.1.
Náležitosti rozhodnutí
6.1.1.
Vymezení rozhodnutí
6.1.2.
Obsahové náležitosti
6.1.3.
Formální náležitosti
6.2.
Lhůta pro rozhodnutí
6.2.1.
Lhůta
6.2.2.
Prominutí zmeškání
6.3.
Zajištění průběhu řízení
6.3.1.
Předvolání
6.3.2.
Předvedení
6.3.3.
Předběžné opatření
6.3.4.
Dožádání
6.3.5.
Pořádková opatření
6.3.6.
Vykázání
7.
Odvolací řízení, řízení o rozkladu, přerušení řízení
7.1.
Odvolací řízení
7.1.1.
Odvolání
7.1.2.
Podmínky podání odvolání
7.1.3.
První stádium
7.1.4.
Druhé stádium
7.2.
Řízení o rozkladu
7.2.1.
Znaky rozkladu
7.3.
Přerušení řízení
8.
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, opatření proti nečinnosti
8.1.
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
8.2.
Opatření proti nečinnosti
9.
Účastníci řízení, druhy opravných prostředků
9.1.
Vymezení účastníka řízení
10.
Druhy opravných prostředků
10.1.
Přezkoumání rozhodnutí
10.2.
Řádné opravné prostředky
10.3.
Mimořádné opravné prostředky
10.4.
Formy opravných prostředků
10.5.
Přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem
11.
Oznámení rozhodnutí, doručení do vlastních rukou, výkon rozhodnutí
11.1.
Oznámení rozhodnutí
11.2.
Doručení do vlastních rukou
11.2.1.
Forma doručování
11.2.2.
Odepření převzetí písemnosti
11.3.
Výkon rozhodnutí
11.3.1.
Dvě části
11.3.2.
Základní předpoklady
11.3.3.
Náležitosti návrhu
12.
Odkladný účinek odvolání, kdo může zrušit správní rozhodnutí
12.1.
Odkladný účinek dovolání
12.1.1.
Suspenzivní účinek
12.1.2.
Devolutivní účinek
12.2.
Kdo může zrušit správní rozhodnutí
12.2.1.
Právní úprava přezkoumání správního rozhodnutí
12.2.2.
Kasační princip
13.
Důvody obnovy řízení, příslušnost správních orgánů
13.1.
Důvody obnovy řízení
13.1.1.
Obnova řízení
13.1.2.
Limity obnovy
13.1.3.
Důvody obnovy
13.2.
Příslušnost správních orgánů
13.2.1.
Správní orgány
13.2.2.
Věcná příslušnost
13.2.3.
Funkční příslušnost
13.2.4.
Místní příslušnost
14.
Základní pravidla řízení, věcná příslušnost správních orgánů
14.1.
Základní pravidla řízení (zásady)
14.2.
Věcná příslušnost správních orgánů
14.2.1.
Věcná příslušnost
14.2.2.
Které orgány podle hmotněprávních přepisů rozhodují
15.
Zahájení správního řízení, přezkoumání rozhodnutí
15.1.
Zahájení řízení
15.1.1.
Formy podání
15.2.
Přezkoumání rozhodnutí
15.2.1.
Opravné prostředky a jejich formy
16.
Doručování, dokumentace správního řízení a nahlížení do spisu
16.1.
Doručování
16.1.1.
Formy
16.2.
Dokumentace správního řízení a nahlížení do spisu
16.2.1.
Kdo je oprávněn nahlížet
16.2.2.
Nahlížení do spisů
17.
Námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí, vyloučení zaměstnanců nebo členů správního orgánu
17.1.
Opravné prostředky
17.1.1.
Námitky
17.2.
Vyloučení zaměstnanců nebo členů správního orgánu
17.2.1.
Důvody vyloučení
18.
Přezkoumání rozhodnutí, pořádková opatření a předvedení
18.1.
Přezkoumání rozhodnutí
18.1.1.
Opravné prostředky a jejich formy
18.2.
Pořádková opatření a předvedení
19.
Důkazní prostředky, odkladný účinek odvolání a jeho odejmutí
19.1.
Důkazní prostředky
19.1.1.
Svědecká výpověď
19.1.2.
Znalci a znalecké posudky
19.1.3.
Listinné důkazy
19.1.4.
Ohledání
19.1.5.
Čestné prohlášení
19.2.
Odkladný účinek odvolání a jeho odejmutí
19.2.1.
Účinky odvolání
20.
Příslušnost správních orgánů a příslušnost soudů ve správním soudnictví, vymáhání nepeněžitých plnění
20.1.1.
Místní příslušnost správních orgánů
20.1.2.
Správní soudnictví
20.1.2.1.
Přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem
20.1.2.2.
Řízení o žalobách
20.1.3.
Vymáhání nepeněžitých plnění
20.1.3.1.
Prostředky pro výkon rozhodnutí
21.
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, opatření proti nečinnosti
21.1.
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
21.2.
Opatření proti nečinnosti
22.
Práva a povinnosti účastníků řízení, přerušení a zastavení řízení
22.1.
Procesní práva účastníků
22.2.
Procesní povinnosti účastníka
22.3.
Procesní způsobilost účastníka
22.4.
Přerušení řízení
22.5.
Zastavení řízení
23.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, základní pravidla řízení
23.1.
Právní moc a vykonatelnost
23.1.1.
Předpoklady nabytí právní moci
23.1.2.
Vykonatelnost
23.2.
Základní pravidla řízení (zásady)
24.
Zahájení řízení, příslušnost správních orgánů
24.1.
Zahájení řízení
24.1.1.
Řízení je zahájeno…
24.1.2.
Formy podání
24.2.
Příslušnost správních orgánů
24.2.1.
Správní orgány
24.2.2.
Věcná příslušnost
24.2.3.
Funkční příslušnost
24.2.4.
Místní příslušnost
25.
Zrušení rozhodnutí orgánem, který je vydal; hodnocení důkazů
25.1.
Autoremedura
25.2.
Hodnocení důkazů
25.2.1.
Fáze dokazování
26.
Náležitosti rozhodnutí, lhůta pro rozhodnutí, správní soudnictví
26.1.
Náležitosti rozhodnutí
26.1.1.
Rozhodnutí
26.1.2.
Obsahové náležitosti
26.1.3.
Formální náležitosti
26.2.
Lhůta pro rozhodnutí
26.2.1.
Lhůta
26.2.2.
Prominutí zmeškání
26.2.2.1.
Podmínky
26.3.
Správní soudnictví
26.3.1.
Přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem:
26.3.2.
Řízení o žalobách
27.
Působnost správního řádu, obecné a speciální úpravy správního řízení, oznámení správního rozhodnutí
27.1.
Působnost správního řádu
27.1.1.
Věcná působnost
27.1.2.
Časová, prostorové a osobní působnost
27.2.
Obecná a speciální úprava správního řízení
27.3.
Oznámení rozhodnutí
28.
Zastupování účastníka řízení, lhůty ve správním řízení a související opatření
28.1.
Účastníci řízení
28.2.
Zastupování
28.3.
Lhůta pro rozhodnutí
28.3.1.
Lhůta
28.3.2.
Prominutí zmeškání
29.
Lhůty pro uplatnění opravných prostředků, věcná příslušnost správních orgánů
29.1.
Lhůty pro uplatnění opravných prostředků
29.2.
Věcná příslušnost správních orgánů
29.2.1.
Věcná příslušnost
29.2.2.
Které orgány podle hmotněprávních přepisů rozhodují
30.
Oprávnění účastníka řízení, odvolací řízení a řízení o rozkladu
30.1.
Oprávnění a povinnosti účastníka řízení
30.1.1.
Procesní práva účastníka
30.1.2.
Procesní povinnosti účastníka
30.1.3.
Procesní způsobilost účastníka
30.2.
Odvolací řízení
30.2.1.
Odvolání
30.2.2.
Podmínky pro podání
30.2.3.
První stádium
30.2.4.
Druhé stádium
30.3.
Řízení o rozkladu
30.3.1.
Rozklad
31.
Oznámení rozhodnutí, doručení do vlastních rukou, místní příslušnost správních orgánů
31.1.
Oznámení rozhodnutí
31.2.
Doručení do vlastních rukou
31.2.1.
Forma doručování
31.2.2.
Odepření převzetí písemnosti
31.3.
Místní příslušnost správních orgánů
31.3.1.
Kritéria

Úryvek

"Účastníci řízení. Zastupování.
Vymáhání peněžitých a nepeněžitých plnění.

Účastníci řízení
Účastníkem řízení podle správního řádu je:
– ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení
– jednáno
– ten, jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
– ten, kdo tvrdí, že může být ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen (až do doby, kdy se prokáže opak)
– ten, komu zvláštní předpis takové postoupení přiznává.
Okamžikem zahájení řízení nabývá účastníci řízení procesních práv a povinností.
Okruh účastníků řízení lze rozšířit jedině zákonem.
O tom, zda osoba, která o sobě tvrdí, že je účastníkem řízení, je správní orgán povinen rozhodnout. Správní orgán rozhoduje: -- jste účastníci řízení (právo na odv. neexist.)
– není nám přiznáno postavení účast.řízení (právo na odv. Existuje)

Účastník řízení je:
– fyzická osoba: * občan, - podnikatel, který podniká na základě živnostenského oprávněn
– právnická osoba: * korporace soukromoprávní (obch.společnosti), veřejnoprávní (obce, kraje), nadace, jiné subjekty o kterých to stanoví zákon
– stát v případě, že nevykonává mocenské oprávnění

Zastupování
Druhy zastoupení
1/ zastoupení procesně nezpůsobilých osob
– nezletilost, zastupuje účastníka zákonný zástupce (rodič)
– zbavení či omezení způsobilosti, zastupuje účastníka opatrovník ustanovený soudem

2/ zastoupení procesně způsobilých osob
– jejich pobyt není znám, nebo se písemnost nepodařilo doručit na známou adresu v cizině a účastník nemá ustanoveného zástupce
– účastník je jinak procesně nezpůsobilý, např. nemůže se srozumitelně vyjádřit (zastupuje opatrovník)

Každý účastník řízení má dále právo se nechat v řízení zastoupit jim zvoleným zástupcem. Z takového zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Zvolený zástupce s výjimkou advokáta, musí jednat osobně, nemůže si zvolit dalšího zástupce. Každý takto zvolený zástupce musí správnímu orgánu prokázat, že je oprávněn k zastupování.
Zastoupení rozeznáváme:
– zákonné - je stanoveno zákonem, soudem nebo správním orgánem
– smluvní – na základě plné moci (zmocnitel, zmocněnec)

Vymáhání peněžitých a nepeněžitých plnění
Prostředky pro výkon rozhodnutí:
Výkon rozhodnutí lze provést pouze prostředky uvedenými v zákoně a při výběru těchto prostředků je nutno použít takové, které účastníka co nejméně postihují a ještě vedou k cíli.
Prostředky k výkonu rozhodnutí jsou stanoveny ve správním řádu taxativně. Lze je rozlišovat podle předmětu vymáhání plnění.

Peněžitá plnění lze vymáhat:
• srážky ze mzdy – provádí se z čisté mzdy nebo z příjmů, které povinnému nahrazují mzdu (mateřská, nemocenská)
• přikázání pohledávky – provede se buď přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného nebo přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu
O výkonu rozhodnutí ukládající peněžitá plnění jde tehdy, jestliže z podkladu pro výkon rozhodnutí vyplývá povinnost zaplatit určitou peněžitou částku.

Nepeněžitá plnění lze vymáhat:
• náhradní výkon rozhodnutí – uložené práce nebo úkony uložené vykonatelným rozhodnutím provede za povinného někdo jiný
• přímé vynucení uložené k povinnosti – zejména se provede vyklizení bytu, nebytového prostoru, nemovitosti nebo její části, odnětím věci nebo listiny nebo předvedením osoby
• ukládání peněžitých pokut – je to forma nepřímého donucování ke splnění uložené povinnosti, - úhrn pokut u FO max.500Kč u PO max. 20.000Kč
Nepeněžitá plnění nemají uloženou povinnost k peněžitému plnění."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny. Některé části otázek se v textu opakují (viz desetinný obsah).
V práci se objevují pravopisné chyby.
Okruhy jsou zpracované v rozsahu 1 až 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22420
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse