Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (právní úpravy s účinností od 1. ledna 2006) - bakalářská práce

Správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (právní úpravy s účinností od 1. ledna 2006) - bakalářská práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je popis nové právní úpravy správního řádu - 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který zásadním způsobem mění průběh správního řízení. První část práce vystihnuje správní řád účinný do roku 2005 - zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Hlavní pozornost se však zaměřuje na část druhou, která charakterizuje správní řízení podle nové právní úpravy tak, aby bylo zřejmé vše o působnosti správního řádu, zásadách správního řízení, subjektech ve správním řízení, průběhu celého řízení, přezkoumávání a výkonu rozhodnutí. Dále se zabývá instituty, kterými jsou vyjádření, osvědčení a sdělení, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy a stížnosti. Práce se věnuje také změně některých zákonů a předpisů v souvislosti s nabytím účinnosti nového správního řádu, vztahu nového správního řádu k zákonu o správě daní a poplatků, chystajícímu se novému stavebnímu zákonu. V závěru formuluje názor, jaké bude směřování nového správního řádu do budoucna.

Obsah

1.
Správní řízení do roku 2005
1.1.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
1.2.
Subsidiární postavení správního řádu
1.3.
Vymezení působnosti správního řádu
1.3.1.
Pozitivní vymezení působnosti
1.3.2.
Negativní vymezení působnosti
1.4.
Zásady správního řízení, subjekty správního řízení, postup správního řízení, přezkoumání a výkon rozhodnutí
1.5.
Zrušení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
2.
Správní řízení podle nové právní úpravy
2.1.
Pojem správního řízení a správního aktu
2.2.
Působnost nového správního řádu
2.2.1.
Věcný rozsah působnosti
2.2.2.
Institucionální vymezení působnosti
2.3.
Základní zásady činnosti správních orgánů
2.4.
Správní orgány
2.4.1.
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
2.4.2.
Vedení řízení a úkony správních orgánů
2.4.3.
Doručování
2.5.
Účastníci řízení a zastoupení
2.6.
Lhůty a počítání času
2.7.
Postup před zahájením řízení
2.8.
Zahájení a průběh řízení v prvním stupni
2.8.1.
Zahájení řízení
2.8.2.
Ústní jednání
2.8.3.
Podklady pro vydání rozhodnutí
2.8.4.
Zjištění účelu a průběhu řízení
2.8.5.
Přerušení řízení a zastavení řízení
2.8.6.
Rozhodnutí
2.8.7.
Náklady řízení
2.9.
Ochrana před nečinností správního orgánu
2.10.
Odvolací řízení
2.11.
Přezkumné řízení
2.12.
Obnova řízení a nové rozhodnutí
2.13.
Exekuce
2.14.
Vyjádření, osvědčení a sdělení
2.15.
Veřejnoprávní smlouvy
2.16.
Opatření obecné povahy
2.17.
Stížnosti
3.
Perspektivy dalšího vývoje
3.1.
Změny právních předpisů v souvislosti s nabytím účinnosti nového správního řádu
3.2.
Vztah nového správního řádu k zákonu o správě daní a poplatků
3.3.
Vztah nového správního řádu a návrhu nového stavebního zákona

Úryvek

"1 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ DO ROKU 2005

Správní řízení byl právními normami upravený postup správních úřadů a orgánů právnických osob veřejného práva, který směřoval k vydání správního aktu, dotýkajícího se práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků. Účastníkem mohla být jak fyzická, tak i právnická osoba. Dále postup směřující k nucenému výkonu povinností vyplývajících ze správních aktů, případně jiných forem správní činnosti. Fyzické a právnické osoby, o jejichž právních poměrech se rozhodovalo nebo jejichž právní poměry mohly být výsledkem správního řízení bezprostředně dotčeny, vystupovaly v řízení jako nositelé procesních práv a povinností. [2, str. 300]
První kodifikovaný právní předpis, který upravoval obecné řízení správní na území Československa, bylo vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Po druhé světové válce byly potom postupně přijaty kodifikované úpravy správního řízení. V roce 1955 to bylo vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád). Později, v roce 1960, bylo přijato vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení. Jejich úroveň byla ale sestupná. Zrychlující se rekodifikace správního řízení ukončil až správní řád, který upravil správní řízení poprvé formou zákona.
1.1 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1968 a jednalo se o první zákonnou úpravu správního řízení. V letech 2000 a 2002 byly provedeny čtyři malé technické novely, které vznikly kvůli širší rekodifikaci jiných odvětví. V roce 1989 začaly vznikat mezery a nedostatky. V roce 2000 byl správní řád novelizován dílčím způsobem, a to zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, čímž se upravilo částečné doručování. V téže roce byl znovu novelizován zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, čímž bylo umožněno podávání podání v elektronické podobě. V roce 2002 byl správní řád novelizován zákonem č. 226/2002 Sb., což byly pouze dílčí novelizace týkající se podání v elektronické podobě a bylo jím novelizováno více předpisů. V téže roce potom právním předpisem č. 309/2002 Sb., což se týkalo části opravných prostředků.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů byl rozdělen na šest částí: Úvodní ustanovení, Správní orgány a účastníci řízení, Průběh řízení, Přezkoumávání rozhodnutí, Výkon rozhodnutí, Ustanovení přechodná a závěrečná."

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Jedná se o bakalářskou práci na Fakultě ekonomicko správní Univerzity Pardubice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11671
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse