Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starý zákon

Starý zákon

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá rozborem Starého zákona. V úvodu je Starý zákon celkově charakterizován, jsou popsány okolnosti vzniku díla a jednotlivé formy, které obsahuje. Dále se práce věnuje kanonickým a deuterokanonickým knihám, žalmům a knize přísloví. Autor se také zaobírá hlavními postavami díla, například Samsonem, Jobem nebo Šalamounem. Závěr pak pojednává o souvislostech Starého zákona a kabaly a vlivu Starého zákona na umění. Práce může posloužit jako pomůcka při přípravě k nové maturitě z českého jazyka.

Obsah

1.
Celková charakteristika
2.
Jednotlivé části
2.1
Zákon
2.2
Historie
2.3
Moudrost
2.4
Proroci
3.
Okolnosti vzniku díla
4.
Literární formy doložené ukázkami
4.1
Prozaické texty
4.2
Poezie
5.
Knihy kanonické a deuterokanonické
6.
Vztah mezi člověkem a Bohem v ukázkách z Genesis
7.
Postavy z Genesis
7.1
Jejich dnešní podoba
8.
Charakteristika žalmu
8.1
Žalm 139, ukázka a rozbor
9.
Vysvětlení ukázek z Knihy přísloví
9.1
Nechlub se dnem zítřejším, neboť nevíš, coť ten den přinese
9.2
Když se množí spravedliví, veselí se lid, ale když panuje bezbožník, vzdychá lid
10.
Význam Mojžíše
11.
Role Šalamouna
12.
Příběh Joba
13.
Příběh proroků
14.
Samsonův pád a triumf
15.
Zkratka JHVH
16.
Souvislost Starého zákona a Kabaly
17.
Vliv Starého zákona na umění
17.1
Výtvarné umění
17.2
Hudba
17.3
Literatura
17.4
Kinematografie

Úryvek

„Celková charakteristika, jednotlivé části.
Starý zákon je delší a starší část Bible. Jedná se původně o sbírku posvátných knih židovstva, které později přejali i křesťané. Tvoří ho prvních 39 knih Bible (+ knihy deuterokanonické).
Výraz Zákon vychází z židovského berit a řeckého diathéke a znamená pakt nebo smlouvu. Jednotlivé knihy SZ jsou členěny na kapitoly a ty dále na verše.
Prvotní apoštolská církev se přidržovala SZ, v němž nacházela zaslíbení o příchodu Mesiáše, kterého vyznávala v Ježíši Kristu. Proto se nevzdala židovského kánonu, ani když si pořídila svou vlastní sbírku. Jen ji odlišila označením Starý zákon od svého Nového Zákonu. Židé svou sbírku posvátných knih neoznačují jako Starý zákon, ale nazývají ji Tenak podle začátečních písmen jeho jednotlivých částí: Tórá-Nebí´ím-Ketúbím, česky Zákon-Proroci-Spisy.

Křesťané rozdělují SZ na čtyři části:
A. Zákon - tvoří ho pět knih Mojžíšových: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Jinak se nazývají Tóra a řecky Pentateuch. Zahrnují období od vzniku světa, dobu patriarchů (Abraham, Jákob, Josef, Mojžíš), pobyt v Egyptě, odchod z něho, putování Božího lidu pouští, přijetí Desatera a osidlování Kenaanu. Nejmladší složkou Pentateuchu je Kněžský kodex. Obsahuje hl. kultovní a rituální texty, které jsou psané formou krátkých poznámek - jedná se hlavně o knihu Leviticus.
B. Historie - sem patří: kniha Jozue: Jozue po Mojžíšově smrti vedl lid a pokračoval v záboru Kenaanu.
Soudců: zpracovává období soudců až po dobu královskou. Líčí potíže se sousedy a nejednotu mezi kmeny. Počet soudců je dán počtem 12 pokolení. Byli to např. Samson, Bárak nebo Gedeón.
Rút: líčí obrácení ve víře moábské ženy Rút – prababičky krále Davida.
1. a 2. Samuelova: vyloženo narození Samuela, který vybral Saula za prvního izraelského krále. Po něm nastupuje na trůn David. Kniha končí popisem posledních Davidových dnů.
1. a 2. Královská: po smrti Davida nastupuje na trůn jeho syn Šalamoun. Po jeho smrti se ale Izrael rozpadne na dvě království – Izrael a Judsko. Severní říše je zničena Asyřany a jižní dobyta Babylóňany.
1 .a 2. Paralipomenon (Letopisů): shrnují a doplňují všechny rodokmeny od Adama až k babylonskému zajetí. Druhá kniha hl. přináší dodatky ke knihám Královským.
Ezdráš: návrat z Babylonu do Judska díky vydání ediktu perského krále Kýra.
Nehemiáš: královský číšník, ale z Božího vedení opouští Persii a odjíždí do Jeruzaléma, kde vede budování městských hradeb.
Tobiáš: líčí návrat z asyrského zajetí, útrapy lidu, ale zároveň ujišťuje, že Bůh své vyvolené neopustí. Patří mezi knihy deuterokanonické.
Judit: příběh o slabé ženě, která důvěřovala Hospodinu a zachránila rodné město Bethulii od asyrského krále Holoferna. Kniha deuterokanonická.“

Poznámka

Práce obsahuje fotografie. Čistý text práce dosahuje cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18000
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse