Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Stát a právo - přednášky

Stát a právo - přednášky


Kategorie: Politologie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se velmi podrobně zabývají legislativním zakotvením státu, Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Závěr je věnován legislativním úpravám notářství a advokacie.

Obsah

1.
Stát
1.1
Charakteristika právního státu
2.
Forma státu
3.
Typy státu
4.
Funkce státu
5.
Demokratické a nedemokratické systémy
6.
Klasifikace státních orgánů
6.1
Podle druhu pravomoci
6.2
Podle způsobu zřizování orgánů
6.3
Podle vzájemných vztahů
6.4
Podle druhu kompetencí (působnosti, rozsahu oprávnění a povinností)
6.5
Podle osobního rozsahu státního orgánu
7.
Ostatní pojmy státu a práva
8.
Ústava - charakteristika
9.
Vývoj ústavy
10.
Preambule
11.
Hlava první – Základní ustanovení
12.
Hlava druhá – Moc zákonodárná
12.1
Parlament ČR
12.2
Související pojmy
12.3
Legislativní proces parlamentu
12.4
Průběh voleb
13.
Hlava třetí – Moc výkonná
13.1
Prezident republiky
13.2
Volba prezidenta republiky
13.3
Pravomoci prezidenta republiky
13.4
Související pojmy
13.5
Vláda
13.6
Ústřední orgány státní správy
13.7
Jednotlivé resorty ministerstev
13.8
Státní zastupitelství
13.9
Pravomoci státního zástupce
14.
Hlava čtvrtá – Moc soudní
14.1
Soustava soudů
14.2
Soudy mající zvláštní postavení
14.3
Soudce
14.4
Související pojmy
14.5
Chování v soudní síni
15.
Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad
16.
Hlava šestá – Česká národní banka
17.
Hlava sedmá – Územní samospráva
18.
Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení
19.
Listina základních práv a svobod
19.1
Vývoj Listiny základních práv a svobod
20.
Neoznačená preambule
21.
Hlava první – Obecná ustanovení
22.
Hlava druhá – Lidská práva a základní svobody
22.1
Oddíl první - Základní lidská práva a svobody
22.2
Oddíl druhý – Politická práva
23.
Hlava třetí – Práva národnostních a etnických menšin
24.
Hlava čtvrtá – Hospodářská, sociální a kulturní práva
25.
Hlava pátá – Právo na soudní a jinou právní ochranu
26.
Hlava šestá – Ustanovení společná
27.
Veřejný ochránce práv (ombudsman)
28.
Notářství
28.1
Základní pojmy
28.2
Podmínky notáře
28.3
Činnost notáře
28.4
Organizace notářství
28.5
Povinnosti a nároky notáře
29.
Advokacie
29.1
Základní pojmy
29.2
Podmínky advokáta
29.3
Činnost advokáta
29.4
Organizace advokacie
29.5
Povinnosti a nároky advokáta

Úryvek

“POVINNOSTI A NÁROKY ADVOKÁTA

 advokát je ve své činnosti a při poskytování právní pomoci vázán ústavou, zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy zastoupeného

 při výkonu své činnosti se advokát musí řídit určitými zásadami a principy, jež jsou přímo vtěleny do zákona nebo vyplývají z ducha příslušných právních předpisů (princip prevence, princip poučovací a poradenský, princip etiky)
 svoji agendu nemusí vykonávat na určitém místě, většinou ale existují advokátní kanceláře místo bytů

 advokát nemůže vykonávat jinou než advokátní činnost, výjimkou je pedagogická, vědecká, umělecká nebo publicistická činnost

 pokud se advokát dopustí kárného přestupku, může mu být uloženo kárné opatření (písemné napomenutí jemu, písemné napomenutí jemu a jeho okolí, pokuta sto násobku minimální mzdy, vyškrtnutí z registru na 3 roky, definitivní vyškrtnutí)

 advokáti mohou vykonávat činnost samostatně nebo společně (vzájemné vztahy si upraví písemnou smlouvou)

 je povinen chránit práva a oprávněné zájmy klienta, musí přitom postupovat čestně, svědomitě a důsledně využívat všech zákonných prostředků a uplatnit vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta považuje za prospěšné (ovšem nesmí při obraně práv klienta vybočit z mezí práva)

 výše a způsob určení odměny, náhrady hotových výdajů určuje vyhláška ministerstva spravedlnosti, sazebník i dohoda

 advokát má také nárok na úhradu hotových výdajů, účelně vynaložených v souvislosti s prováděným úkonem (cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky) a za promeškaný čas

 advokát není povinen právní pomoc poskytnout, výjimku tvoří případy, kdy byl soudem ustaven nebo byl-li určen komorou (každý, komu bylo poskytnutí právní pomoci odmítnuto má právo se obrátit na komoru a ta je povinna mu advokáta určit)

 advokát může odmítnout právní pomoc poskytnout:

a) pokud v téže věci již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu s tím, o co klient žádá (např. druhému z manželů v řízení o rozvod)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4711d4df37900.zip (346 kB)
Nezabalený formát:
Stat_a_pravo.doc (588 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse