Statistika

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je pomocí příkladů vysvětlena popisná statistika, dále analýza časových řad, indexová analýza nebo matematická statistika.

Obsah

1.
Popisná statistika
1.1
Z daných čísel určete rozsah, aritmetický průměr, variační obor , variační rozpětí, rozptyl, směrodatnou odchylku, variační koeficient, modus, medián.
1.2
Při výrobě plnilo 150 zaměstnanců danou normu (%) dle tabulky. Určete aritmetický průměr, modus, medián, rozptyl a koeficient asymetrie.
1.3
Vypočítejte aritmetický průměr, rozptyl, míru šikmosti a špičatosti z uvedené tabulky intervalových rozdělení četností výšky v cm.
2.
Analýza časových řad
2.1
Je určen stav skladových zásob v průběhu roku 1999, 2000. Vypočítejte chronologický průměr zásob.
2.2
Je určen stav neuhrazených pohledávek v průběhu roku 1999, 2000. Vypočítejte chronologický průměr pohledávek.
2.3
Porovnání dosaženého a plánovaného prodeje zboží v jednotlivých měsících roku 1999.
2.4
Kumulativní průměry dosaženého prodeje z příkladu 1.6. Porovnání těchto průměrů v jednotlivých měsících vzhledem k celkovému průměru za rok (viz údaj v posledním řádku tabulky ).
2.5
V tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční mzdy v ČR v letech 1981-1990. Vypočítejte absolutní přírůstky, průměrný absolutní přírůstek, koeficienty růstu, průměrný koeficient růstu, druhé diference, koeficienty přírůstku.
3.
Indexová analýza
3.1
Vypočítejte tři indexy cen pro údaje dané tabulkou pro rok 1980.
3.2
Vypočítejte index celkových nákladů dle údajů z tabulky.
3.3
Vytvořte bázické a řetězové indexy pro údaje z tabulky.
3.4
Porovnejte údaje dané tabulkou.
4.
Matematická statistika
4.1
Čas t potřebný na výrobu jedné součástky jedním dělníkem se liší. Údaje naměřené v období 1 roku jsou uvedeny. Vypočítejte střední hodnotu a směrodatnou odchylku času t.
4.2
Sledovaný rozměr výrobku má normální rozdělení se směrodatnou odchylkou = 0,2 mm. Sestrojte 99 % interval spolehlivosti pro střední hodnotu, byl-li na základě měření 25 náhodně vybraných výrobků vypočten průměr x = 150,10.
4.3
Známe hodnoty nákupu v Kč u náhodně vybraných zákazníku obchodu. Odhadněte celkovou tržbu, navštívilo.li obchod 2000 zákazníků. Stanovte směrodatnou chybu odhadu.
4.4
Náhodně bylo vybráno a změřeno 36 ks výrobků z celé dodávky. Byl stanoven x = 50,5 mm a s = 0,25 mm. Určete v jakých mezích lze s 95% spolehlivostí v dodávce očekávat: průměr, směrodatnou odchylku
4.5
Pomocí statistického souboru o rozsahu 20 a s rozptylem s2 = 1,0 testujte na hladině významnosti 0,05 hypotézu, že základní soubor má rozptyl 0,2.
4.6
Náhodným výběrem z dvourozměrného normálního rozdělení byl získán vzorek o obsahu n = 33 s koeficientem korelace r = 0,5563. Na hladině významnosti 0,01 testujte hypotézu, že náhodné veličiny souboru jsou nezávislé.
4.7
Na dvou vahách bylo provedeno vážení 10 vzorků s výsledky (xj ; yj) = (23;20), (24;19), (15;11), (32;27), (48;29), (29;16), (35;33), (42;29), (18;14), (18;13). Na hladině významnosti 1% zjistěte, zda rozdílné výsledky jsou statisticky nevýznamné, za předpokladu normálního rozdělení.
4.8
Před seřízením a po seřízení váhy byly pořízeny statistické soubory s charakteristikami n1 = 11, x = 29,8, s2(x) = 0,560, n2 = 16, y = 26,3, s2(y) = 0,215. Za předpokladu stejných rozptylů a normálního rozdělení sestrojte na hladině významnosti 0,05 hypotézu, že se střední hodnota nastavení váhy seřízením nezměnila.
4.9
Byly provedeny zkoušky pevnosti na 20 vzorcích dvou typů lan s výsledky : x = 4214,8, s2(x) = 1423,1, y = 4152,5, s2(y) = 4294,6. Za předpokladu různých rozptylů pevnosti testujte na hladině významnosti 0,05 hypotézu, že střední pevnosti obou typů lan jsou stejné.
4.10
Při určování tuku v sušině byly použity dvě různé metody. První při provedení 9 analýz dala rozptyl naměřených hodnot s2(x) = 0,057. Druhá při provedení 12 analýz dala rozptyl naměřených hodnot s2(y) = 0,0205. Testujte na hladině významnosti 0,05 hypotézu, že obě metody jsou vzhledem k rozptylu stejně přesné.
4.11
Cestovní kancelář organizuje zájezdy do různých zemí. V nové sezóně odhaduje 30% zájem o zemi X. Při průzkumu u náhodně vybraných 150 zákazníků má 38 za cíl právě zemi X. Testujte na hladině významnosti 0,05 hypotézu, zda odhad cestovní kanceláře je reálný.
4.12
V podniku bylo v rámci průzkumu dotazováno 160 náhodně vybraných žen a 90 mužů na názor na úroveň péče o zaměstnance na pracovišti. Z nich 40 žen a 18 mužů uvedlo, že péči shledávají dostatečnou. Na hladině významnosti 0,05 testujte shodnost podílů.
4.13
Při sledování závislosti veličiny y na veličině x byly získány hodnoty zaznamenané v tabulce. Určete regresní funkci y = beta1 + beta2x, bodový odhad y(2) a intervalové odhady beta1, beta2 se spolehlivostí 0,95.

Úryvek

„2. ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD

2.1 Stav skladových zásob v průběhu roku 1999, 2000 :
1.1. 100 522 1.8. 99 773
1.3. 105 831 1.12. 88 880
1.4. 106 114 1.1. 104 225
Vypočítejte chronologický průměr zásob.
( zdroj : Z. Karpíšek, M. Drdla - Statistické metody, modifikace příkladu )

y1 = 100 525 y4 = 99 773 d1 = 2 d4 = 4
y2 = 105 831 y5 = 88 880 d2 = 1 d5 = 1
y3 = 106 114 y6 = 104 225 d3 = 4


ychr = 100 522*2 + 105 831*(2+1) + 106 114*(1+4) + 99 773*(4+4) + 88 880*(4+1) + 104 225*(1) =
2 (2+1+4+4+1)

= 2 395 916 / 24 = 99 829,833


2.2 Stav neuhrazených pohledávek v průběhu roku 1999, 2000 :
1.1. 8 872 1.10. 7 996
1.4. 8 521 1.1. 10 524
1.7. 7 333
Vypočítejte chronologický průměr pohledávek.
( zdroj : Z. Karpíšek, M. Drdla - Statistické metody, modifikace příkladu )

y1 = 8 872 y4 = 7 996
y2 = 8 521 y5 = 10 524
y3 = 7 333


ychr = 0,5*8 872 + 8 521 + 7 333 + 7 996 + 0,5*10 524 = 8 387
4


2.3 Porovnání dosaženého a plánovaného prodeje zboží v jednotlivých měsících roku 1999.
( zdroj : Údaje čerpány ze skutečných výsledků obchodní společnosti )“

Poznámka

Práce je založená na výpočtech příkladů. Čistý text práce dosahuje cca 11 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2471
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse