Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Státní správa a samospráva - výpisky z přednášek

Státní správa a samospráva - výpisky z přednášek


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek se zabývají státní správou a samosprávou. Heslovitě popisují nejen vývoj veřejné správy v ČR od roku 1848 až do roku 1989, ale také její reformy. Obecně charakterizují správu, její podstatu a funkce, včetně organizačních principů. Představují ústřední orgány státní správy a okruh jejich působnosti. Detailně se věnují územní samosprávě v ČR. Závěr se věnuje modernizaci veřejné správy.

Obsah

1.
Vývoj veřejné správy v ČR
1.1.
1848 – 1989
1.2.
Vývoj veřejné správy 1918 – 1939
1.3.
Veřejná správa v období okupace 1939 – 1945
1.4.
Londýnské státní zřízení a vznik národních výborů
1.5.
Národní výbory v letech 1945 – 1947
1.6.
Státní správa v letech 1948 - 1989
2.
Reforma veřejné správy v České republice
2.1.
Východiska reformy v roce 1990
2.2.
Období federálního státu 1990 – 1992
2.3.
Období první koaliční vlády 1992 – 1996
2.4.
Období druhé koaliční vlády a přechodné vlády 1996 – 1998
2.5.
Pokračování reformy od 1998
2.6.
Druhá etapa decentralizace státní správy
2.7.
Druhá fáze reformy územní veřejné správy
3.
Správa, pojem a podstata
3.1.
Správa – pojem
3.2.
Soukromá a veřejná správa
3.3.
Veřejná správa (VS) – pojem
3.4.
Orgán VS, pravomoc a působnost
3.5.
Státní správa (SS)
3.6.
Samospráva
3.7.
Funkce SS a samosprávy
3.8.
Zasahování státu do záležitostí smsy
3.9.
Výkon SS samosprávnými orgány
4.
Organizační principy
5.
Státní správa v ČR
5.1.
Ústřední orgány státní správy
5.2.
Další ústřední orgány státní správy
5.3.
Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy
5.3.1.
Ministerstvo financí
5.3.2.
Ministerstvo zdravotnictví
5.3.3.
Ministerstvo zahraničních věcí
5.3.4.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5.3.5.
Ministerstvo kultury
5.3.6.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5.3.7.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5.3.8.
Ministerstvo vnitra
5.3.9.
Ministerstvo spravedlnosti
5.3.10.
Ministerstvo pro místní rozvoj
5.3.11.
Ministerstvo zemědělství
5.3.12.
Ministerstvo obrany
5.3.13.
Ministerstvo dopravy
5.3.14.
Ministerstvo životního prostředí
5.3.15.
Zásady činností ústředních orgánů státní správy
6.
Územní samospráva v České republice
6.1.
Ústavní zakotvení
6.2.
Obecní samospráva
6.3.
Podstata obce
6.4.
Obce, města a jejich postavení
6.4.1.
Další kritéria pro posuzování žádostí obcí o stanovení městem vládou
6.5.
Místní právní předpisy
6.6.
Legislativní proces
6.6.1.
Platnost a účinnost
6.6.2.
Občané obce
6.7.
Území obce a jeho změny
6.8.
Samostatná působnost obce
6.9.
Spolupráce mezi obcemi
6.10.
Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami
6.11.
Spolupráce s obcemi jiných států
6.12.
Hospodaření obce
6.13.
Přenesená působnost
6.14.
Veřejnoprávní smlouvy
6.15.
Orgány obce
6.15.1.
Zastupitelstvo obce
6.15.2.
Kraje
6.15.3.
Výlučné pravomoci zastupitelstva obce
6.15.4.
Výlučné pravomoci rady obce
6.15.5.
Pravomoci starosty
6.15.6.
Pravomoci obecního úřadu
6.15.7.
Pravomoci tajemníka
6.16.
Orgány zastupitelstva obce a rady obce
6.16.1.
Výbory
6.16.2.
Komise
6.17.
Úředníci územních samospráv
6.17.1.
Postavení a povinnosti úředníků
6.17.2.
Veřejná výzva a výběrové řízení
6.17.3.
Pracovní poměr
6.17.4.
Základní povinnosti úředníka
6.17.5.
Omezení vyplývající z pozice úředníka
6.17.6.
Vzdělávání úředníků
6.17.7.
Vstupní vzdělávání
6.17.8.
Průběžné vzdělávání
7.
Modernizace veřejné správy
7.1.
Principy dobré správy (dobrého vládnutí)
7.2.
Jednotlivé principy
7.3.
New Public Management
7.4.
Benchmarking
7.5.
Benchlearning

Úryvek

"Vývoj veřejné správy v ČR 1848 - 1989

- změny hl. na úrovni ústředních orgánů (monarchie)
- vznik resortních ministerstev (př. války, financí, zahraničních věcí) - monokratické rozhodování
- státní správa na úrovni zemí, krajů a okresů

- země - místodržitel (zástupce panovníka)
- kraje - poměrně rozlehlé administrativní jednotky - krajský představený (zastupován krajským komisařem); zánik 1868
- okresy - okresní hejtmanství - okresní hejtman (později okresní představený)

- 1848 - zrušeno poddanství; prosazování idey svobodné obce - vyřizovat určité věci nezávisle na státní moci, přijímat svoje členy, mít majetek a hospodařit s ním a volit si svoje zástupce
- „základem svobodného státu je svobodná obec“
- široké pojetí obce - rozlišovány obce místní a vyššího druhu (okresní, krajské)
- působnost obcí - přirozená (vlastní věci obce) a přenesená (státem svěřené záležitosti)

- místní obce = katastrální obce (josefínské reformy)
- okresní obce = místní obce příslušného politického okresu
- krajské obce = souhrn okresních obcí

- orgány okresních a krajských obcí - starostové, okresní výbor, resp. krajské zastupitelstvo
- orgány místních obcí - starosta, obecní představenstvo, obecní výbor

- 1859 - nové obecní zřízení - jen samospráva obcí v užším smyslu
- žádné vyšší samosprávné územní celky, žádná přirozená působnost, obecní orgány podřízeny dozoru politické správy

- přelom 40. a 50. let 19. století - vytvořeny samosprávné komory příslušníků svobodných povolání (advokátů, notárů, lékařů,…)

- 1860 - říjnový diplom - panovník rezignoval na neomezenou vládu
- 1861 - ústava - obnoven parlamentarismus; zemské zřízení

- 1868 - reforma správy - úroveň zemí a okresů, odstraněny poslední zbytky krajské správy
- v čele SS na úrovni zemí - zemští šéfové (v Čechách a na Moravě - místodržitelé, ve Slezsku - zemský prezident) - podléhali ministru vnitra a dalším ministrům

- okresy - základním stupněm SS; orgány okresní hejtmanství
- státní zaměstnanci - uzákoněna definitiva, služební postupy, penzijní pojištění atd. (1914 - automatický postup a zvyšování platů dle služebních let)"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2006/BK_VSSV_2/VSSV-komb.1_4_.ppt?fakulta=6410;obdobi=14;kod=BK_VSSV_2.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C5%
AFmyslu_a_obchodu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky; http://cs.wikipedia.org/.../Ministerstvo_zemědělství_České
_republiky; http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_
webtest.nsf/0/27A94F8B2D5170DAC12571B6006D26BE.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18705
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse