Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Státověda - vypracované otázky k zápočtu

Státověda - vypracované otázky k zápočtu

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky k zápočtu ze Státovědy. Rozsah jednotlivých otázek je v rozsahu od jednoho odstavce až po jednu stránku.

Obsah

1.
Důvodnost veřejné moci
2.
Pojetí státu
3.
Pojmové znaky státu
4.
Pojetí funkcí státu
5.
Vnitřní funkce státu
6.
Vnější funkce státu
7.
Obsah funkce „služeb veřejného zájmu“
8.
Obsah funkce „regulativní“
9.
Podstata federativního státu
10.
Podstata územní samosprávy (autonomie)
11.
Podstata vztahu „národ a stát“
12.
Co se míní „formou vládnutí“
13.
Co znamená parlamentní demokracie
14.
Vztahy politických stran a veřejné moci
15.
Typy volebních systémů
16.
Typy přímé demokracie (nezprostředkovaná demokracie)
17.
Typy samosprávy
18.
Co je forma vlády
19.
Smysl dělby moci ve státě
20.
Jaké typy formy vlády rozeznáváme
21.
Soutěžní demokracie
22.
Parlamentní forma vlády
23.
Prezidentská forma vlády
24.
Ústava a právní status(stav) veřejně moci
25.
Ústava a fyzická osoba
26.
Veřejná moc a fyzická osoba
27.
Obsah katalogu lidských práv
28.
Veřejná moc a ochrana lidských práv
29.
Klasifikace práv a svobod
30.
Podstata odpovědnosti veřejné moci
31.
Pojetí právního státu
32.
Veřejná funkce spravedlnosti
33.
Co je to státní orgán
34.
Co je to státní zařízení
35.
Co je to státní mechanizmus
36.
Jaké jsou druhy státních orgánů
37.
Pravomoc a působnost státního orgánu
38.
Co je příslušnost státního orgánu
39.
Podstata státní služby
40.
Normotvorná funkce státu jako proces
41.
Výkonná funkce státu jako proces
42.
Obsah veřejné funkce výkonu spravedlnosti
43.
Co je to „spravedlivý proces“
44.
Principy organizace soudní moci
45.
Podmínky soudcovské nezávislosti

Úryvek

“39. Podstata státní služby
Každý státní orgán je nutno chápat jako specializovaný odborný systém, jeho výslednou činnosti je kvalifikované rozhodnutí nebo opatření či postup vůči ostatním subjektům.
Státní orgán je třeba chápat i jako odbornou instituci.
Do čela je postaven vedoucí, který je ustavován volbou nebo jmenováním.
Stání orgán je dále tvořen státními úředníky přijatých na základe pracovních či jiných odborných smluv.
Státní správa je soustava odborných státních orgánů plnících v jedno či více stupňové soustavě určité funkce státu, nebo alespoň jejich část směřující k realizaci zákonů či jiných právních předpisů.
Státní správa je řízena vládou nebo prezidentem (vrcholným orgánem státní moci)
Uplatňuje se rezortní způsob- určitá část státní správy podléhá resortu v jehož čele stojí ministr.

40. Normotvorná funkce státu jako proces
jedním z prostředku, které stát využívá k uskutečňování svých funkci je vydávání obecných norem jako svojí normotvornou pravomoc.
Orgány zmocněné na základě výsledku voleb vytvářet a přijímat obecné a obecně-závazné normy prvotního charakteru jsou orgány zákonodárné a územní orgány samosprávy a také ministerstva.
etapy postupu při přijímání obecných právních norem:
1) zjištění potřeby úpravy
2) formulace návrhu normy
3) připomínkové řízení
4) hlasování nebo schvalovací procedura
5) umožnění přezkoumání normy z hlediska nadřazenosti a podřazenosti


41. výkonná funkce státu jako proces
Tři typy výkonných orgánů
• prezident republiky
• vláda
• státní zastupitelství

prezident republiky
Ústava ČR označuje prezidenta republiky ve čl. 54. jako hlavu státu.
Pojem „hlava státu“ lze chápat především jako vyjádření reprezentativnosti této funkce v jednání a rozhodování navenek státu a tím i ztělesňování svrchovanosti státu jako subjektu navenek.
Z výkonu své funkce není prezident odpovědný, což znamená, že při své rozhodovací i jednací činnosti naplňující Ústavu nemůže nést důsledky, za nimiž by následovala případná sankce. Prezident však nesmí jednat tak, aby se dalo usoudit, že se dopustil velezrady. V tomto smyslu by mohl být Senátem žalován u Ústavního soudu.
Prezident republiky je ustavován v nepřímých volbách, a to komorami parlamentu na jejich společné schůzi. Je volen na 5 let, max. na 2 volební období.
Pravomoci prezidenta
• jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi
• pověřuje vládu, jejíž demisi přijal, nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně
• jmenuje soudce Ústavního soudu (se souhlasem Senátu) / 15 soudců, na 10 let/, jeho předsedu a místopředsedu
• jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu
• jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)
• jmenuje členy Bankovní rady ČNB
• svolává zasedání Poslanecké sněmovny
• rozpouští Poslaneckou sněmovnu v souladu s Ústavou
• odpouští a zmírňuje testy uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení
• může vrátit zákon Poslanecké sněmovně, s výjimkou zákona ústavního
• podepisuje zákony
• zastupuje stát navenek
• sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy
• přijímá vedoucí zastupitelských misí
• pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí
• je vrchním velitelem ozbrojených sil
• jmenuje a povyšuje generály
• vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a Senátu
• propůjčuje a uděluje státní vyznamenání
• jmenuje soudce obecných soudů
• má právo udělovat amnestii

vláda
Ústava definuje vládu ve čl. 67. odst. 1. jako vrcholný orgán výkonné moci.
Vláda je kolektivní orgán odpovědna Poslanecké sněmovně a odpovídá za část rozhodnutí vykonávaných v pravomoci prezidenta republiky
Ústava neurčuje věcnou působnost vlády.
Vláda má pravomoc vydávat nařízení jako druhotný právní předpis.
Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev neboj jiných úřadů. Vláda je povinna předstoupit do 30 dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.
Předseda vlády – premiér.
• navrhuje prezidentovi členy vlády a může taktéž prezidentovi navrhnout odvolání ministra
• podává demisi do rukou prezidenta
• organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem, vykonává další činnosti, které jsou mu svěřený Ústavou nebo jinými zákony

státní zastupitelství
Přes zařazení v systému moci výkonné je Ústavou v čl. 80 státní zastupitelství výslovně chápáno pouze jako orgán zastupující veřejnou žalobu v trestním zařízení.
Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení nebo vstoupit do již zahájeného občanského soudního řízení.
Ministr spravedlnosti je taktéž služebně nadřízen nejvyššímu státnímu zástupci a nad Nejvyšším státním zastupitelstvím vykonává dohled. Obsahem dohledu je zejména dodržování právních předpisů. Procesně je podstatné, že státní zástupce je jedním z účastníků řízení a o jeho návrzích nakonec rozhoduje nezávislý soud."

Poznámka

Zápočtové otázky zkoušející doc. Klíma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse