Stavební právní předpisy


Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 5 zpracovaných okruhů ke zkoušce seznamuje s obsahem vybraných stavebních právních předpisů. Probrán je vztah stavebního zákona a správního řádu, zákon o vyvlastnění a předpisy upravující dohled nad prováděním staveb, podmínky bezpečnosti práce a výkon povolání ve stavebnictví.

Obsah

1.
Stavební zákon a předpisy související – vztah stavebního zákona a správního řádu
1.1.
Podání
1.2.
Průběh řízení v prvním stupni
1.3.
Základní procesní lhůty a jejich počítání
1.4.
Rozhodnutí
1.5.
Usnesení
1.6.
Vyjádření, osvědčení a sdělení
1.7.
Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
1.8.
Odvolání
1.9.
Přezkumné řízení
1.10.
Obnova řízení
1.11.
Nicotnost rozhodnutí
1.12.
Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudcovství
1.13.
Stížnosti
1.14.
Kasační stížnost
2.
Stavební zákon a předpisy související – vztah stavebního zákona a vybraných částí správního řádu
2.1.
Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
2.2.
Opatření obecné povahy
2.3.
Veřejnoprávní smlouva
3.
Stavební zákon a předpisy související – zákon o vyvlastnění
3.1.
Zákon o vyvlastnění
3.2.
Oblasti úprav
3.3.
Důvody pro omezení vlastnických práv
3.4.
Účely vyvlastnění
3.5.
Vyvlastňovací řízení
3.6.
Rozhodnutí
3.7.
Náhrady za vyvlastnění
4.
Stavební zákon a předpisy související – dohled nad prováděním staveb a podmínky bezpečnosti práce
4.1.
Stavbyvedoucí
4.2.
Stavební dozor
4.3.
Technický dozor investora
4.4.
Autorský dozor
4.5.
Kontrolní prohlídka stavby
4.6.
Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
4.6.1.
Požadavky, předcházení ohrožení života a zdraví
4.6.2.
Odborná způsobilost
4.6.3.
Koordinátor BOZP
4.6.4.
Povinnosti koordinátora
4.6.4.1.
Příprava stavby
4.6.4.2.
Realizace stavby
5.
Výkon povolání (profesní předpisy a profesní dokumenty)
5.1.
Právní základ pro činnost autorizovaných osob v procesu územního plánování a stavění
5.2.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
5.2.1.
Úvodní ustanovení
5.2.2.
Autorizace
5.2.3.
Výkon činnosti autorizovaných osob
5.3.
Působnost profesní samosprávy
5.3.1.
Komory
5.3.2.
Působnost komor
5.3.3.
Orgány komory
5.3.4.
Podrobnosti o organizaci komory
5.4.
Působnost autorizovaných osob
5.4.1.
Autorizovaný architekt
5.4.2.
Autorizovaný inženýr
5.4.3.
Autorizovaný technik
5.4.4.
Oprávnění inspektora
5.4.5.
Stanovení honoráře
5.4.6.
Honorářové zóny pro stavby
5.4.7.
Výkonové fáze urbanismu a územního plánování
5.4.8.
Výpočet honoráře

Úryvek

"(1) Stavební zákon a předpisy souvisící / vztah stavebního zákona a správního řádu – základní právní souvislosti II.
správní proces: základní náležitosti (podání, průběh řízení, základní procesní lhůty a jejich počítání)
správní akty: rozhodnutí, usnesení a vyjádření, sdělení a stanoviska a jejich aplikace při rozhodování ve výstavbě
opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky (odvolání, přezkum a obnova řízení, nicotnost rozhodnutí)
správní žaloby soudní a kasační stížnosti

správní proces: základní náležitosti (podání, průběh řízení, základní procesní lhůty a jejich počítání)

Úkony prováděné v souvislosti se správním řízením:
podání
Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Průběh řízení v prvním stupni

1)zahájení řízení (na žádost, z moci úřední, oznámení zahájeného řízení, překážky řízení)
2)ústní jednání
3)podklady pro vydání rozhodnutí (dokazování listinou, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek, předběžná otázka)
4) zajištění účelu a průběhu řízení (předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu)
5)přerušení a zastavení řízení
6)rozhodnutí (obsah a forma, náležitosti rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznamování rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost, jiné právní účinky rozhodnutí, doložka první moci nebo vykonatelnosti, usnesení)
7)nicotnost rozhodnutí
8)náklady řízení

Základní procesní lhůty a jejich počítání

§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu
- Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.
- Lhůtu určenou správním orgánem může na žádost účastníka správní orgán za podmínek stanovených v odstavci 1 usnesením přiměřeně prodloužit.
§ 40 Počítání času
- Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu,
a) nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala,
b) končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce,
c) připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin,
d) je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
- V pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak.
§ 41 Navrácení v předešlý stav
- Navrácením v předešlý stav se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit.
- Požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.
- Správní orgán může požádání o prominutí zmeškání úkonu přiznat odkladný účinek, pokud podateli hrozí vážná újma a nevznikne-li přiznáním odkladného účinku újma způsobená dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu převyšující újmu hrozící podateli."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 3 až 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse