Stavební právo

Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 6 okruhů ze stavebního práva se věnuje legislativnímu zakotvení vybraných oblastí výstavby. První otázka probírá právní předpisy vztahující se k technické infrastruktuře, druhá se věnuje technické normalizaci a metrologii a následující probírá aspekty občanského a obchodního práva relevantní pro výstavbu. Další okruhy se zaměřují na formy podnikání ve stavebnictví, práva k duševnímu vlastnictví ve výstavbě a poslední otázka je věnována zadávání veřejných zakázek.

Obsah

1.
Výstavba a infrastruktura technická (sítě technického vybavení)
1.1.
Vodohospodářství
1.1.1.
Zákon o vodovodech a kanalizacích
1.1.2.
Výkon státní správy
1.2.
Energetika
1.2.1.
Právní rámec, výkon státní správy
1.2.2.
Energetický zákon
1.2.2.1.
Elektroenergetika
1.2.2.2.
Plynárenství
1.2.2.3.
Teplárenství
1.2.3.
Zákon o hospodaření energií, atomový zákon
1.3.
Spoje
1.3.1.
Výkon státní správy
1.3.2.
Zákon o elektronických komunikacích
1.4.
Odpady a ukládání nebezpečných látek
1.4.1.
Výkon státní správy
1.4.2.
Zákon o odpadech
1.4.3.
Zákon o chemických látkách a přípravcích
1.4.4.
Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
1.4.5.
Atomový zákon
1.4.6.
Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
1.5.
Ochrana území a ovzduší před imisemi, emisemi, hlukem, vibracemi
1.5.1.
Zákon o ochraně veřejného zdraví
1.5.2.
Zákon o ochraně ovzduší
1.5.3.
Zákon o ochraně ozónové vrstvy země
1.6.
Požární ochrana
1.6.1.
Zákon o požární ochraně
1.6.2.
Výkon státní správy
1.7.
Bezpečnost práce
1.7.1.
Právní rámec
1.7.2.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
1.7.3.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích
2.
Výstavba a technická normalizace, metrologie a (státní) zkušebnictví
2.1.
Právní rámec
2.2.
Zákon o technických požadavcích na výrobky
2.3.
Technické předpisy a normy
2.4.
Technické požadavky na výrobky
2.5.
Metrologie, zkušebnictví
2.5.1.
Právní rámec
2.5.2.
Zákon o metrologii
2.5.3.
Smysl a účel certifikací a atestů ve výstavbě
3.
Výstavba a občanské a obchodní právo
3.1.
Občanské a obchodní právo; svobodné povolání a živnostenské podnikání
3.1.1.
Právní rámec
3.1.2.
Občanský zákoník
3.1.3.
Obchodní zákoník
3.1.4.
Živnostenský zákon
3.1.4.1.
Vymezení živnosti
3.1.4.2.
Předmět zákona
3.1.5.
Občanský soudní řád
3.1.6.
Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů
3.2.
Základní typy smluv a specifická smluvní ujednání
3.2.1.
Typy smluv
3.2.2.
Smlouva o sdružení
3.3.
Mandátní/příkazní pověření k obstarávání záležitostí klienta
3.3.1.
Základní smluvní standardy
3.3.2.
Smlouva o dílo
3.3.2.1.
Parametry
3.3.2.2.
Předmět plnění
3.3.2.3.
Termíny plnění
3.3.2.4.
Sankce
3.3.2.5.
Odpovědnost za škodu
3.3.2.6.
Pojištění profesní odpovědnosti za škodu
3.3.2.7.
Ukončení smlouvy
3.3.2.8.
Základní smluvní osmova
4.
Výstavba a formy podnikání
4.1.
Formy podnikání
4.2.
Druhy zakázek
4.2.1.
Klasický/tradiční model (schéma)
4.2.2.
Klasický/tradiční model s manažerem stavby
4.2.3.
Model „vyprojektuj a postav“
4.2.4.
Model na klíč
4.3.
Specifické formy zakázek
4.4.
Právní vztahy mezi subjekty výstavby a odpovědnost jednotlivých účastníků
4.5.
Všeobecné smluvní podmínky pro zhotovení staveb
4.6.
Hlavní účastníci stavebního řízení a jejich odpovědnost
4.7.
Další subjekty výstavby
5.
Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví
5.1.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
5.1.1.
Právní rámec
5.1.2.
Autorská práva
5.1.2.1.
Autorský zákon
5.1.3.
Průmyslové vlastnictví
5.1.3.1.
Právní rámec
5.1.3.2.
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
5.1.3.3.
Podmínky ochrany průmyslového vzoru
5.1.4.
Ochranné známky a chráněné vzory
5.1.4.1.
Úřad průmyslového vlastnictví
5.1.4.2.
Zákon o ochranných známkách
5.1.4.3.
Zákon o užitných vzorech
5.1.4.4.
Chráněné vzory
6.
Výstavba a zadávání veřejných zakázek
6.1.
Zadávání dle zákona o zadávání veřejných zakázek
6.1.1.
Zákon o veřejných zakázkách
6.1.1.1.
Zadavatel, veřejná zakázka
6.1.1.2.
Druhy zadávacích řízení
6.1.1.3.
Soutěž o návrh
6.1.1.4.
Kvalifikace dodavatelů
6.1.1.5.
Jistota
6.1.2.
Přílohy zákona, prováděcí vyhlášky
6.2.
Zadávání veřejných zakázek architektonickou nebo urbanistickou soutěží
6.2.1.
Způsoby zadávání
6.2.2.
Typy soutěží
6.2.3.
Soutěžní podmínky, porota
6.2.4.
Povinnosti vyhlašovatele

Úryvek

" (1) Výstavba a infrastruktura technická (sítě technického vybavení)

 technická infrastruktura - vodohospodářství, energetika (elektrárenství, plynárenství, teplárenství), spoje ( telekomunikace,
radiokomunikace), odpady a ukládání nebezpečných látek/ochrana území a ovzduší před imisemi/hlukem a vibracemi
 požární ochrana
 bezpečnost práce a technických zařízení
 příklady správních řízení vedených podle předpisů zahrnutých do této skupiny

Vodohospodářství

Vodní zákon - viz. otázka 27

Zákon o vodovodech a kanalizacích (+ prováděcí vyhláška)
vymezuje:
• podmínky provozování vodovodů a kanalizací
• obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací
- požadavky na jakost vody, pitné vody, podmínky míry znečištění odpadních vod
- kanalizace musí být vždy položena hlouběji než vodovodní řad (> jakost pitné vody)
• požadavky na dodávky, měření a ceny
• podmínky pro případy krizových situací
• podmínky ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok – ochranná pásma a podmínky pro přeložky
- ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od líce stěny potrubí (na každou stranu):
1,5 m... potrubí do průměru 500 mm včetně
2,5 m... potrubí a stok nad průměr 500 mm
- vodoprávní úřad může povolit výjimku

v ochranných pásmech lze pouze se souhlasem vlastníka/ provozovatele sítě nebo povolení od vodoprávní úřadu:
- provádět práce, stavby, činnosti, které by omezovaly přístup k vedení nebo by mohly ohrozit jejich provoz
- vysazovat trvalé porosty
- provádět skládky odpadu
- provádět terénní úpravy

> tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace s denní průměrnou produkcí menší než 10 m3 nebo je-li počet osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší než 50 (pokud nestanoví vodoprávní úřad jinak)
- vztahuje se na vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (zřizují ve veřejném zájmu)
- pozn.: dle zákona je přípojka je samostatná stavba (není součástí vnějšího ani vnitřního vodovodu)

výkon státní správy
- vodoprávní úřady: obecní úřady
úřady obcí s rozšířenou působností
krajské úřady - zpracování a schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací
Ministerstvo životního prostředí
- doss: Ministerstvo životního prostředí
Česká inspekce ŽP
krajské úřady (Magistrát hl. m. Prahy)
úřady obcí s rozšířenou působností

Pro autorizované osoby jsou podstatné zejména:

a) prováděcí vyhlášky stanovující technické požadavky na vodní díla - základní požadavky, zakládání vodních děl, technické požadavky na stavební konstrukce (např. přehrady a hráze, vodní nádrže, jezy, stavby, kterými se zřizují, upravují nebo mění koryta vodních toků, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, kanalizační stoky a stavby pro ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, stavby k plavebním účelům, stavby k využití vodní energie, studny a další)
b) vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
c) prováděcí vyhláška zákona o vodovodech a kanalizacích, týkající se mimo mnohé jiné například obsahu plánů rozvoje, požadavků na evidenci, plány kontrol, obsahu výkresové dokumentace vodovodu nebo kanalizace, ověřování jakosti vody a podobně"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 2 stran.
Důležité informace jsou tučně značeny. Text na některých místech odkazuje na materiály, které nejsou součástí práce.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 4 až 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24440
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse