Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Středověk - podrobné výpisy z přednášek

Středověk - podrobné výpisy z přednášek

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky z dvousemestrálního kurzu dějin heslovitě, ale velmi obsáhle mapují období od přelomu letopočtu do 17. století. Seznamují s českými i světovými dějinami. Zmiňují důležitá data a osobnosti. Místy je uvedena doporučená literatura k tématu.

Obsah

1.
Přednáška č. 1
1.1.
Středověk
1.2.
J. L. Goff
1.3.
Uspořádání společnosti
1.4.
Středověk evropský
1.5.
Středověk český – Země koruny české
1.5.1.
František Palacký
1.5.2.
Josef Šusta
1.5.3.
Josef Pekař
1.6.
Podstata seniorálně-vazalských vztahů
2.
Přednáška č. 2
2.1.
Prameny a literatura ke středověku
2.2.
Prameny narativní a diplomatické
2.3.
Prameny vzniklé úřední činností
2.4.
České syntézy českých dějin
2.5.
Syntézy marxistické
2.6.
Badatelská pracoviště starších českých dějin a periodika
3.
Přednáška č. 3
3.1.
Středověký člověk a jeho svět
3.1.1.
Svět
3.1.2.
Les
3.1.3.
Život mnichů
4.
Přednáška č. 4
4.1.Krize a rozpad římského impéria
4.1.1.
Projevy krize:
4.2.
Obraz apeninského poloostrova v letech 476-951
4.3.
Stěhování národů
4.3.1.
Germáni
5.
Přednáška č. 5
5.1.
Francká říše
5.1.1.
Expansivní politika
5.1.2.
Vnitřní politika
5.1.3.
Právní dějiny Francké říše
5.1.4.
Právo ve Francké říši
6.
Přednáška č. 6
6.1.
Formování raně křesťanského státu na ostrovech a ve Skandinávii
6.1.1.
Vytváření barbarského království na ostrovech až do normandské invaze
6.1.2.
Státotvorný proces ve Skandinávii a výpravy Vikingů
6.1.3.
Normandská invaze na ostrovy, pád kláštera v Lindisfarne
6.1.4.
Vytváření středověkých států ve Skandinávii
6.1.5.
Kultura Vikingů
6.2.
Arabská říše a iberský poloostrov v raném středověku
6.2.1.
Mohamed a vznik Islámu
6.2.2.
Arabská říše za vlády Umájjovců 661-752
6.2.3.
Arabská říše za vlády Abbásovců 750-1258
6.2.4.
Iberský poloostrov v raném středověku
6.2.5.
Arabská vzdělanost
7.
Přednáška č. 7
7.1.
Proces partikularizace v Evropě
7.1.1.
Vymezení pojmu partikularismus
7.1.2.
Roztříštěnost ve Francii
7.1.3.
Pokusy o překonání partikularismu
7.1.4.
Upevňování moci francouzských králů
7.1.5.
Jindřich II. Plantagenet
7.1.6.
Anglo-francouzské soupeření a Flandry
8.
Přednáška č. 8
8.1.
Východofrancká říše – Regnum Teutonicorum
8.2.
Křížové výprava
8.2.1.
Evropa a středomoří
8.2.2.
Idea svaté války
8.2.3.
Průběh křížových výprav
8.2.4.
Civilizační přínos křížových výprav
9.
Přednáška č. 10
9.1.
Raně středověké státy u Slovanů
9.1.1.
Bulharská říše
9.1.1.1.
Území Balkánu
9.1.1.2.
Od r. 861 do přijetí křesťanství
9.1.1.3.
Bogomilství
9.1.2.
Polsko
9.1.2.1.
Budování státu 875-1000
9.1.2.2.
Polský stát za Boleslava I. a jeho krize
9.1.3.
Kyjevská Rus
10.
Přednáška č. 11
10.1.
Počátky a vývoj Přemyslovského státu
10.1.1.
Prameny a literatura
10.1.1.1.
Legendy
10.1.1.2.
Anály
10.1.1.3.
Kroniky
10.1.1.4.
Literatura
10.1.2.
Počátky
10.2.
Demografické, sociální a hospodářské charakteristiky Českého státu
10.2.1.
Chronologie prvních Přemyslovců
10.2.1.1.
Zahraniční politika
10.3.
Přemyslovský stát ve 2. polovině 11. stol. a ve stol. 12
10.3.1.
Změny hospodářské struktury
10.3.2.
Politický vývoj
10.4.
Období 1172 – 1197 = třetí krize Přemyslovského státu
11.
Přednáška č. 12
11.1.
Středověká města
11.1.1.
Vznik středověkých měst
11.1.2.
Svět středověkého měšťana
12.
Přednáška č. 13
12.1.
Zrod evropského intelektuála a intelektuálská centra na universitách ve středověku
12.1.1.
Zrod intelektuála ve 12. století
12.1.2.
Vznik univerzit ve 13.století
12.1.3.
Univerzity ve 14.století
13.
Přednáška č. 14
13.1.
Století posledních Přemyslovců 1197-1306
13.1.1.
Poslední Přemyslovci 1197-1306
13.1.2.
Geneze Zlaté buly
13.1.3.
Přemysl Otakar II. 1253-1278
13.2.
Královský dvůr, od poloviny 13. století.
13.3.
Středověká města v Čechách a na Moravě
14.
Přednáška č. 15
14.1.
Krize středověku, její projevy v zemi západní a střední Evropy
14.1.1.
pojetí krize středověku a názory na historiografii
14.1.2.
Černý mor
14.1.3.
Francie jako centralistická monarchie od poč. 13. do 14. stol.
14.1.4.
Anglie 13. a 14.stol.
14.1.5.
100letá válka 1337-1453
14.1.6.
Revolty během 100leté války, Fr., a Anglie
15.
Přednáška č. 16
15.1.
Lucemburkové na českém trůně (J., K. IV., V., VI., Z.)
15.1.1.
Literatura
15.1.2.
Nástup Jana Lucemburského na český trůn
16.
Přednáška č. 17
16.1.
Husitská revoluce
16.1.1.
Prameny a literatura
16.1.2.
Periodizace husitství
16.1.3.
Krize předhusitských Čech
16.1.4.
Husitská ideologie
17.
Přednáška č. 18
17.1.
Doba poděbradská
17.2.
Jagellonské Čechy 1471 – 1526
18.
Přednáška č. 19
18.1.
Itálie - 14. – 16. století
18.1.1.
Základní aspekty vývoje roztříštěného apeninského poloostrova
18.1.2.
Renesance a humanismus ze sociologického pohledu
18.1.3.
Objevné plavby a zámořské objevy
19.
Přednáška č. 20
19.1.
Evropská reformace – německá selská válka – protireformace
19.1.1.
Evropská reformace
19.1.2.
Německá selská válka 1524-25/26
19.1.3.
Prohlubování reformace, od Speyeru k Augsburskému náboženskému míru
19.1.4.
Reformace ve Švýcarsku
20.
Přednáška č. 21
20.1.
Nástup Habsburků na český trůn
20.1.1.
Turecká nebezpečí
20.1.2.
Česko-moravský prostor a Turci
20.1.3.
Nástup Habsburků
21.
Přednáška č. 22
21.1.
Obraz Habsburků v předbělohorské době
21.1.1.
Česká historie
21.1.2.
Zahraniční historiografie
21.1.3.
Politický systém stavovské monarchie
21.1.4.
Náboženský dualismus
22.
Dějiny středověku a raného novověku
22.1.
Vymezení pojmu raný novověk
22.2.
Základní prameny a literatura
22.3.
Středověký člověk a jeho svět
22.3.1.
Člověk v rodině
22.3.2.
Člověk ve skupinách a korporacích
22.3.3.
Člověk v neformálních vztazích
22.4.
Evropská reformace a německá selská válka
22.4.1.
Německá reformace z počátku 16. století
22.4.2.
Základní myšlenkové proudy německé selské války
22.4.3.
Knížecí reformace
22.4.4.
Reformace ve Švýcarsku
22.4.5.
Protireformace, konfesionalizace
22.5.
Renesance, humanismus
22.5.1.
Batista Alberti: architekt, matematik
22.5.2.
Peter Burke
22.6.
Nástup Habsburků na český trůn 1526
22.7.
Habsburkové jako téma středoevropského dějepisectví
22.8.
Problematika absolutismu v 16. a 17. století
22.9.
Politický systém stavovské monarchie v království českém
22.10.
Obraz toho druhého
22.11.
Obraz Turka v myšlení raně novověkého člověka
22.12.
Stavovské konflikty předbělohorské doby (1526-1575)
22.13.
Doba Rudolfínská (1576 – 1611)
22.14.
Rudolf II.
22.15.
Evropa v druhé polovině 16. století, cesta ke třicetileté válce
22.16.
Na cestě k Bílé hoře

Úryvek

"Přednáška č. 3
Středověký člověk a jeho svět
a) co proniká do myšlení a představivosti středověkých lidí
b) prostor a čas (pocit strachu)
c) tajemno a imaginace
d) hříšné tělo
literatura: J. Le Goff, Středověký člověk a jeho svět
J. Delumeau, Strach na západě
A. Gurevič, Nebe, peklo, svět
F. Seibt, Lesk a bída středověku
Svět: 1) všechny myšlenkové pochody, procesy, představy a fantazie, které člověk prožívá, je
to, co z vnějšku proniká do myšlení jednice i pospolitosti
2) jak realita, která obklopuje středověkého člověka, vnímá člověka samotného,
nejrůznější vztahy mezi lidmi, příbuzenství, kmotrství, přátelství vytváří vnější svět
toho člověka
středověký člověk se pohyboval ve světě utkvělých představ, ty získával od malička, ty tvořily limity jeho poznání, představy ideologické, kulturní, fantazijní = imaginativní,, fantaskní představy nejsou reálné, nedějinné
- představy: neřesti – člověk se bojí hříchu a ďábla, ďábel je nositelem hříchu, ve 12. st. objeveno 7 základních hříchů = pýcha, lakomství, obžerství, smilstvo, hněv, závist a lenost, ďábel svádí k hříchu, kněží > svatokupectví, soudci > přetvářka, nedějiny – svět je iracionální, strach z toho co bude po smrti, záhrobí, člověk chce být spasen,neví jak to v nebi vypadá, má strach ze zajetí pekla – pro jejich hříchy, záhrobí = očistec (prostor mezi nebem a zemí): zázrak – člověk je obklopen iracionálnem, zdaleka všemu nerozumí, věří v zázrak boha proti řádu přírody, kult světce, úcta v ostatky
- většina obyvatelstva je negramotná (analfabetismus až do 18./19. st.), gramotnou vrstvou je
klérus
- obrovský význam má mluvené slovo, kněží vkládají svaté písmo, to co je staré je ceněné,
staří lidé mají úctu k předkům
- středověký člověk se pohybuje v lese symbolů, symbolika královských korunovaci, čísla
jsou pro obyčejné lidi magická, svatá trojice, čtveřice apoštolů, deset přikázání, barva –
být první, bílá – nevinnost, bílá – nebe, černá – věčné zatracení
- sny, snový život člověka byl intenzivnější než dějový, časem se naučil rozlišit dobré a
špatné sny, špatné jsou od ďábla
- společenská triáda: oratorés, pugnatorés a laboratorés
- prostor a čas, vnímání strachu, člověk má určitý prostor, je vymezen lesem kolem chatrče,
je to určitá hranice lesa, tento pojem je zapsán v 7. st.
- les: „prostor samoty, kde se divá zvěř množí“, je to prostor neproniknutelný, působí strach,
z počátku se člověk nesnaží tuto hranici posunout dál, později potká zvíře a zjistí, že se dá
zvěr chytit, ulovit a ochočit, zmenšuje se neznámý prostor, hranice strachu (lesa) se
přesouvá > nebe/peklo, člověk se přestává bát v 2. pol. 15. a poč. 16. st., zámky se vyma-
lovávají ve stylu houští, lesa, křoví, v 16. st. si lidé vysazují stromy v zahradě
- očistec: prostor, kde se člověk může očistit od svých hříchů, je třetím prostorem světa"

Poznámka

Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18951
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse