Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Strojárenská technológie 2

Strojárenská technológie 2

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje strojírenskou technologii. Ve druhé části jsou rozebírány otázky typu elastická a plastická deformace kovových materiálů, změna mechanických vlastností plastickou deformací za studena, další způsoby zpevnění kovových materiálů, lomová mechanika, druhy opotřebení materiálů nebo tepelná a tepelno-mechanická únava materiálu. První část naleznete zde.

Obsah

1.
Medzný stav materiálu, vonkajšie a vnútorné faktory vplývajúce k dosiahnutiu medzného stavu (charakteristika mechanických zaťažení, teploty, prostredia, energetických polí. Konštrukčné, technologické a metalurgické charakteristiky súčiastky).
2.
Elastická a plastická deformácia kovových materiálov. Kryštálová stavba kovov, sklzové roviny a smery v kryštáloch, mechanizmy plastickej deformácie, vplyv rýchlosti deformácie a teploty na mechanizmus plastickej deformácie. Využitie elastickej a plastickej deformácie kovov v praxi.
3.
Zmena mechanických vlastností plastickou deformáciou za studena, hustota dislokácií, vplyv hraníc zŕn, textúra, rekryštalizačné žíhanie. Ludersova-Černovova deformácia.
4.
Základné mechanické vlastnosti kovov získané zo skúšky ťahom. Škodlivé a prísadové prvky v oceli.
5.
Ďalšie spôsoby spevnenia kovových materiálov (legovanie, tepelné spracovanie, chemicko-tepelné spracovanie, tepelno-mechnické spracovanie, precipitačné vytvrdzovanie neželezných kovov).
6.
Lomová mechanika, lineárna lomová mechanika, elasticko-plastická lomová mechanika, súčiniteľ intenzity napätia KI, lomová húževnatosť KIC
7.
Druhy opotrebenia materiálov (adhézne, abrazívne, erozívne, kavitačné, vibračné, kontaktná únava)
8.
Možnosti riešení z hľadiska zníženia opotrebenia materiálov v praxi
9.
Mechanická únava materiálov. Súmerný a nesúmerný zaťažovací cyklus, amplitúda napätia, stredné napätie cyklu, Wohlerova krivka, nizkocyklová a vysokocyklová únava, bezpečné namáhanie, medza únavy σc, striacie, šírenie únavových trhlín, vplyv ďalších faktorov na medzu únavy. Predikcia z hľadiska únavového porušovania.
10.
Tepelná a tepelno-mechnická únava materiálov
11.
Základné druhy porušení. Krehký lom, mechanizmus porušenia, znaky ktorými sa vyznačuje krehké porušenie, transkryštalické, interkryštalické štiepenie, prechodová teplota. Predikcia proti krehkému lomu.

Úryvek

"Kritický súčiniteľ intenzity napätia
Odolnosť proti rastu trhlín z porúch sa podľa lineárnej elastickej mechaniky hodnotí súčiniteľom intenzity napätia K. V prípade nekonečne širokej platne zaťažovanej spôsobom I napätím σ v smere kolmom na rovinu šírenia trhliny s dĺžkou 2c platí:
KI=
Ak koeficient intenzity napätia dosiahne kritickú hodnotu nastane lom. K tomu dôjde len vtedy, ak aplikované napätie prekročí kritickú hodnotu alebo trhlina dosiahne kritický rozmer. Kritická hodnota súčiniteľa KIC sa označuje ako lomová húževnatosť. Potom musí platiť, že: KI=KIC
Lomová húževnatosť KIC je materiálová vlastnosť, ktorá závisí od chemického zloženia a mikroštruktúry kovu (čistota, stav povrchu, spôsob spracovania), od teploty (pri vyšších teplotách klesá medza klzu a vzrastá veľkosť plastickej zóny a deformácie) a hrúbky materiálu (čím je väčšia hrúbka, tým je väčšie napätie v smere hrúbky). Čím má materiál vyššiu hodnotu KIC, tým ho pri danej veľkosti trhliny možno použiť pre väčšie zaťaženia a konštrukcia má pri rovnakom zaťažení menší prierez a nižšiu hmotnosť.
Lomová húževnatosť KIC sa hodnotí skúškou na skúšobnom telese s vrubom, ktorý je zakončený únavovou trhlinkou.
Elasticko-plastická lomová mechanika
Popis nestabilného rastu trhliny v materiáli a odolnosť proti vzniku krehkého porušenia sa v elasticko-plastickej lomovej mechanike hodnotí teóriou kritického rozovretia trhliny δIC alebo využitím JIC integrálu.
Kritické rozovretie trhliny δIC
Princíp tejto teórie vychádza z podmienky, že trhlinka sa začne nestabilne šíriť v okamihu, keď plastická deformácie v jej koreni dosiahne kritickú hodnotu. V prípade, že máme teleso bez zaťaženia so začiatočnou ostrou trhlinou, je rozovretie trhliny δ0=0. Pri zaťažení silou F1 sa koreň trhliny pružne deformuje na hodnotu δ1. Pri väčšej sile F2 prekročí napätie v koreni trhliny medzu klzu Re a oblasť koreňa sa plasticky deformuje. Hodnota rozovretia δ2 bude potom predstavovať súčet pružnej a plastickej deformácie v koreni. Ak pôsobíme na teleso kritickou silou Fc, dosiahne celková deformácia v koreni kritickú hodnotu. Rozovretie trhliny nadobudne kritickú hodnotu δc a vtom okamihu sa začne trhlina šíriť. Je to charakteristika závislá od rozmerov skúšobného telesa a na rozdiel od KIC nie je materiálovou konštantou. δc sa experimentálne určuje z meraného rozovretia okraja vrubu Vc podľa vzťahu :
δc závisí od teploty, podobne ako hodnota K
Kritériu J-integrálu
- je založené na zisťovaní lomovej húževnatosti telesa obsahujúceho trhlinu podľa energetického princípu. Podstatou je zisťovanie zmeny potenciálnej energie v okolí trhliny, ktorá je pri nestabilite analogická so zmenou uvoľnenej energie deformácie. Pre dané teleso sa hodnota J-intergrálu zisťuje buď výpočtom alebo experimentálne.7. Druhy opotrebenia materiálov (adhézne, abrazívne, erozívne, kavitačné, vibračné, kontaktná únava)
Opotrebenie je definované ako trvalá nežiaduca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov, alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva.
Prejavuje sa mechanickým odstraňovaním alebo premiestňovaním častíc z opotrebovaného povrchu, prípadne za spolupôsobenia iných vplyvov (chemických, elektrochemických a pod.)
Faktory ovplyvňujúce opotrebenie:
- špecifické zaťaženie, pri nezabehnutých povrchoch špecifické zaťaženie vplýva na nelineárne opotrebenie,
- pevnostné charakteristiky materiálu,
- trecie vlastnosti dvojice materiálov
- drsnosť a zvlnenie povrchov,
- molekulárne pôsobenie v mieste kontaktu, napr. mazanie
- teplota.
Druhy opotrebovania podľa normy STN 5050 sú:
1. adhézne
2. abrazívne
3. erozívne
4. kavitačné
5. vibračné
6. únavové (kontaktná únava)

ADHÉZNE OPOTREBENIE
- kontaktné plochy reálnych súčiastok nie sú ideálne hladké – k styku dvoch povrchov nedochádza na celej obrysovej ploche, ale iba vo veľkom počte dotykových miest (vrcholov nerovností)
- pri prenose normálového napätia sú tieto miesta od lokálneho zvýšeného tlaku plasticky deformované
- atómy obidvoch povrchov sa takto dostávajú do bezprostredného dotyku, vznikajú studené mikrospoje, ktoré sa pri vzájomnom relatívnom pohybe porušujú.
- Plastická deformácia vrcholov nerovností vyvoláva ich spevnenie, v dôsledku čoho sa spoje neporušujú v mieste pôvodných kontaktujúcich sa plôch, ale na rozhraní spevnený – nespevnený materiál
Oddelené častice sa môžu správať tromi spôsobmi:
- priľnú späť k pôvodnému povrchu,
- zostávajú priľnuté k povrchu druhého telesa
- vystupujú ako voľné častice medzi funkčnými povrchmi."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29461
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse