Strojárenská technológie

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky ze strojírenské technologie, které jsou vymezeny v obsahu. Jsou zde probírány otázky typu houževnatý lom, koroze materiálů, vlastnosti korozivzdorných ocelí nebo charakteristika plastů. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Húževnatý lom, charakteristika, mechanizmus porušenia.
2.
Korózia materiálov, druhy korózie, oxidačný a redukčný účinok prostredia, protikorózna ochrana materiálov.
3.
Medzikryštálová korózia, biologická korózia, vodíková korózia, vodíková korózia, korózne praskanie pod napätím, korózia blúdivými prúdmi
4.
Vlastnosti koróziivzdorných ocelí (chrómové feritické, chrómové martenzitické, austenitické Cr-Ni, dvojfázové a vytvrditeľné). Stabilizácia koróziivzdorných ocelí.
16.
Tečenie (creep) materiálov. Charakteristika žiaruvzdornosti, žiarupevnosti, krivka tečenia, popis štádií tečenia, kavity, trhliny, vhodné materiály z hladiska tečenia
17.
Relaxácia napatí (příklady výhodnosti a nevýhodnosti z hladiska praxe)
18.
Poškodenie vytrhnutím, radiačné poškodenie, tepelné poškodenie a opálenie
19.
Charakteristika plastov a degradácia plastov.
20.
Charakteristika kompozitov, keramických materiálov a degradácia kompozitov a keramických materiálov

Úryvek

"Používajú sa v menej náročných, ale aj náročných prostrediach. Majú dobrú húževnatosť až do kryogénnych teplôt, oxidačnú odolnosť, sú nemagnetické. Austenitické ocele môžu byť v niektorých prípadoch náchylné na:
• MKK - prejav vo zvaroch
• korózne praskanie pod napätím
• jamková a štrbinová korózia
• mikrobiologickú koróziu
Medzi teplotami 425 - 815 °C môžu precipitovať na hraniciach zŕn sekundárne vylúčené fázy
Dvojfázové ocele
Feriticko-austenitické ocele majú zmiešanú mikroštruktúru, ktorá sa skladá zo 40-80 % feritu a zvyšku austenitu. Môžu obsahovať 18-27 % Cr a 5 % Ni a môžu ďalej byť legované Mo. Sú mierne magnetické a nedajú sa spevňovať tepelným spracovaním. Sú menej vrubovo citlivé ako feritické typy. Ich maximálna prevádzková teplota je do 300 °C. Sú pevnejšie ako čisto feritické alebo austenitické ocele. Zvariteľnosť je blízka zvariteľnosti austenitických ocelí, líšia sa od nich zmenami v tepelne ovplyvnenej oblasti (TOO) a vo zvarovom kove. Pri teplotách nad 1050 °C zrná rastú a vylučuje sa ferit. Pri ochladzovaní nastávajú v TOO presne opačné zmeny vylučuje sa austenit. Tieto zmeny sú pre vlastnosti zvarov výhodné, pretože austenit dáva TOO dobrú húževnatosť, ale aj koróznu odolnosť.
Martenziticko-austenitické ocele obsahujú približne 0,04-0,08 % C, 13-16 % Cr, 4_6 % Ni, 1-2 % Mo. Kalia sa v oleji z teploty cca 1000 °C. Pri kalení vzniká martenzitická štruktúra s istým obsahom zvyškového austenitu. Pri popúšťaní, ktoré sa realizuje pri teplote okolo 600 °C, sa tento austenit stabilizuje do takej miery, že sa netransformuje na martenzit pri ochladzovaní na teplotu miestnosti. Konečná mikroštruktúra obsahuje 65-80 % vysokopopusteného martenzitu, zvyšok austenitu, ktorý dáva týmto oceliam vyššiu húževnatosť, ako majú martenzitické ocele.
Precipitačne spevnené ocele
Možno ich spevňovať ďalším jednoduchým tepelným spracovaním. Majú dobrú oxidačnú a koróznu odolnosť a pritom dostatočnú húževnatosť. K spevňujúcim mechanizmom počítame martenzitickú premenu a precipitačné spevnenie, ktoré sa získa ďalším legovaním ocele jedným prvkom alebo skupinou prvkov, ako sú Cu, Ti, Nb a Al. Tieto sa môžu viazať na iné obsiahnuté v oceli vo forme jemných precipitátov, ktoré zvyšujú tvrdosť a pevnosť matrice. Podľa mikroštruktúry po rozpúšťacom tepelnom spracovaní delíme tieto ocele na martenzitické, semimartenzitické a austenitické. Pri martenzitických sa ďalšie zvýšenie pevnosti dosiahne vylučovaním sa častíc počas starnutia martenzitu. Semiaustenitické majú po rozpúšťacom žíhaní čisto austenitickú štruktúru a istý podiel martenzitu sa získa iba po chladnutí z vhodnej žíhacej teploty. K ďalšiemu spevneniu prispieva aj starnutie ocele. Austenitické ocele si zachovávajú austenitickú mirkštruktúru a spevnenie nastáva precipitáciou v austenite.
Použitie precipitačne spevnených ocelí je do cca 320 °C. Krátkodobo ešte vykazujú
pevnosť do 500 °C a koróznu odolnosť do 820 °C.

STABILIZÁCIA KORÓZIIVDORNÝCH OCELÍ
Najdôležitejšie spôsoby zabránenia vzniku MKK sú založené na: znížení obsahu uhlíka v oceli, stabilizácii ocele titánom, resp. nióbom a tantalom, v tepelnom spracovaní, popr. v zvýšení obsahu feritu v štruktúre ocele.
Zníženie obsahu uhlíka
Vzhľadom k tomu, že náchylnosť k MKK súvisí s vylučovaním karbidov chrómu, najlogickejšou ochranou je znižovanie obsahu uhlíka v oceliach a zliatinách tak, aby sa dosiahla jeho medzná rozpustnosť medzi 400 až 800 °.
Pre dlhodobejšie ohrevy v kritickej oblasti teplôt je významné zníženie uhlíka pod 0,05 až 0,03 %. Avšak ani pri obsahu uhlíka menšom ako 0,01 % nie je zaručená úplná odolnosť proti MKK, ak sú podmienky značne nepriaznivé. Výroba nízkouhlíkových typov ocelí je dnes široko rozvinutá a obsah uhlíka možno znížiť až 0,02 %.
Stabilizácia uhlíka
Dosiaľ najrozšírenejším spôsobom obmedzenia výskytu MKK je legovanie nehrdzavejúcich ocelí zliatinovými prvkami s väčšou afinitou k uhlíku, ako má chróm (Ti, Nb, Ta, Zr, W, V). Najčastejšie sa používajú titán, niób a tantal, ktorými sa dnes prevádza tzv. stabilizácia nehrdzavejúcich ocelí. Tieto prvky tvoria s uhlíkom karbidy TiC a NbC a znižujú obsah uhlíka rozpusteného v tuhom roztoku, ktorý sa potom chová ako roztok s nízkym obsahom uhlíka a nie je náchylný na vyvolanie citlivosti na MKK.
Tepelné spracovanie
So zreteľom k stúpajúcej rozpustnosti uhlíka v nehrdzavejúcich oceliach s teplotou obmedzíme MKK austenitických ocelí a ich zvarových spojov rozpúšťacím žíhaním s následným rýchlym ochladením. Rozpúšťacie žíhanie pre dosiahnutie homogénnej austenitickej štruktúry sa obvykle robí pri teplote 1040 až 1080 °C. U ocelí legovaných titánom alebo nióbom, u tzv. stabilizovaných ocelí, sa rozpúšťacie žíhanie doplňuje podľa potreby ešte stabilizačným žíhaním (2 až 4 hodiny pri 850 až 900 °C).
Dvojfázová štruktúra
Ferit má priaznivý vplyv pri obsahu od 5 % a viac na odolnosť proti MKK. Mechanizmus pôsobenia feritu v austeniticko - feritických oceliach spočíva v:
• zväčšení povrchu hraníc medzi oboma fázami (pri obsahu 40 až 60 % feritu),
• zvýšenom obsahu chrómu vo ferite, čo pripúšťa jeho zníženie v okolí vylučujúcich sa karbidov bez významného zníženia schopnosti k pasivácii a tým aj koróznej odolnosti,
• vysoké rýchlosti difúzie chrómu vo ferite (100 krát vyššia ako v austenite), ktorá eliminuje vznikajúce ochudobnenie o chróm,
vylučovanie karbidov chrómu na hraniciach a uprostred feritických ostrovčekov, ktoré sleduje konfiguráciu feritu a nemôže vytvoriť významné spojité ochudobnenie na hraniciach austenitických zŕn."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29460
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse