Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Světová ekonomika - přednášky slovensky

Světová ekonomika - přednášky slovensky

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek z předmětu Světové ekonomiky u Prof. Kuzmišina dle uvedeného seznamu témat.

Obsah

1.
Svetová ekonomika ako sociálno-ekonomický systém a vedná disciplína
1.1
Medzinárodná deľba práce – MDP
1.2
Hlavné podmienky zapojenia do MDP
1.3
SE ako systém
1.4
Vlastnosti systému SE
1.5
Stav a štruktúra systému
1.6
Konštitutívne atribúty SE
1.7
Svetová ekonomika
1.8
Svetová ekonomika – ako predmet výučby
1.9
SE – zhrnutie – postavenie a úlohy
1.10
Poznatky a závery SE sú určené pre
2.
Základy teórie a vývoj svetovej ekonomiky
2.1
Teórie SE
2.2
Základy teórie SE
2.3
Vplyv V-T rozvoja na dynamiku SE
2.4
Ukazovateľ kvality zapojenia do MDP
2.5
Funkcie zahraničného obchodu (ZO)
3.
Vecné problémy SE
3.1
Etapy
3.2
Vývoj po 2. sv. vojne (20. st., cca. 1940 – 1985)
3.3
2 fázy povojnového vývoja SE
3.4
SE v 80. – 90. rokoch 20.st.
3.5
SE v 90. rokoch 20. st.
3.6
Prechod k jednotnej trhovej ekonomike – koniec 20. st.
3.7
Nová etapa vývoja JSRE
3.8
Konkurencieschopnosť vo SE
3.9
Globalizácia (Theodore Levitt – 1985)
4.
Medzinárodné menové vzťahy
4.1
Medzinárodný menový systém (MMS)
4.2
Vznik a podstata EMÚ
4.3
MMS v súčasnosti (v rámci SE)
5.
Formy a subjekty medzinárodných ekonomických vzťahov (MEV)
5.1
Obchodní partneri SR
5.2
Subjekty MEV
5.3
Vývoz a dovoz vedecko-technických znalostí
6.
Podnikové formy medzinárodnej spolupráce
6.1
Dôvody a príčiny medzinárodnej podnikovej spolupráce (MPS)
6.2
Členenie foriem MPS
6.3
Definície pojmov
6.4
Členenie MPS
6.5
Formy spolupráce podľa kapitálovej účasti
6.6
Transnacionálne korporácie
7.
Centrá svetovej ekonomiky
7.1
Centrá SE – vybrané súhrnné charakteristiky
7.2
Osobitosti európskeho centra
7.3
Ekonomika USA
7.4
Ekonomika USA na začiatku 21. storočia
7.5
USA – aktuálne
8.
Európske centrum vo SE
8.1
Marshallov plán
8.2
Organizácia pre Európskou hospodárskou spoluprácu (OEEC)
8.3
Organizávia pre hospodárskou spoluprácu a rozvoj – OECD
8.4
OECD sa zameriava na plnenie 3 hlavných cieľov
8.5
Rada Európy
8.6
Severoatlantická aliancia – NATO
8.7
Severoatlantická rada pro spoluprácu - NACC
8.8
Partnerstvo za mier
8.9
Západoeurópská únia – ZEÚ
8.10
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OBSE
8.11
Eurozbor
9.
Formy internacionalizácie vo SE
9.1
Klasifikácia MEI
9.2
Piliere EÚ
9.3
Orgány, procedúry a strategické dokumenty EÚ
10.
Japonsko – svetové ekonomické centrum
10.1
Nezamestnanosť
10.2
Ďalšie ekon. ukazovatele
10.3
Priemysel
10.4
Poľnohospodárstvo
10.5
Služby
10.6
Ostatné odvetvia
10.7
Finančný sektor
10.8
Zahraničný obchod
10.9
Priame zahraničné investície (PZI)
11.
Rozvojové krajiny
11.1
Rozvojové krajiny (RK)
11.2
K podstate pojmu RK
11.3
Klasifikácia RK
11.4
Diferenciácia RK
11.5
Vývoj diferenciácie RK
11.6
Kritériá klasifikácie RK
11.7
Súhrnné charakteristiky RK
11.8
Vývojové tendencie RK
11.9
Priority Summitu OSN 2000
11.10
RK – aktuálne
12.
Novoindustrializované krajiny
12.1
ANIC – ázijské novoindustrializované krajiny
12.2
ANIC
12.3
Zmeny v ekonomike: ANIC 60.-90. roky 20. stor.
12.4
Vplyv zmien vo SE v 80. rokoch na ANIC
12.5
ANIC – príčiny finančnej krízy v 2. pol. 90. rokov 20. stor.
12.6
Čína

Úryvek

"Vznik a podstata EMÚ:
MMS – má určité štruktúrne prvky = subsystémy:
1. medzinárodný finančný systém
- systém vo vzťahu k mikrosfére (burzy, komerčné banky, fondy, sporiteľne, trhy,...)
2. MMS v užšom slova zmysle
- zameraný makroekonomicky
- na udržanie platobnej bilancie a stability meny
- subjekty: vlády, CB, medzinárodné inštitúcie: MMS, Svetová banka
- kľúčové nástroje: menové kurzy a úrokové sadzby

Vznik EMÚ:
12/1991 – Maastrichstská zmluva (vznik EÚ)
1992 – vznik jednotného európskeho trhu
1993 – z EMS vystupuje talianska líra
1994 – vznik Európskeho menového inštitútu (Frankfurt nad Mohanom)
− základ Európskej centrálnej banke
1996 – rozšírenie EÚ (Fínsko, Švédsko, Rakúsko)
1997 – oživenie ekonomík krajín EÚ
02/1998 – hodnotenie plnenia konvergenčných kritérií
− odporúčaný vstup 11 krajín (od 1.1.1999)
1.1.1999 – vznik EMÚ

Plán zavedenia eura (www.nbs.sk):
1992 – podpísanie maastrichstskej dohody o založení menovej únie (MÚ)
1993 – výber 11 členských krajín a založenie ECB
1999 – začiatok MÚ
− euro sa môže požívať v bezhotovostnom platobnom styku
2001 – Grécko – 12. členská krajina
2002 – zavedenie hotovostných peňazí
− euro = jediné zákonné platidlo v členských krajinách EMÚ

Maastrichstské kritériá pre zavedenie eura:
• štátny dlh nesmie prekročiť 60% HDP danej krajiny
• verejný rozpočtový deficit nesmie prekročiť 3% HDP
• miera inflácie nesmie presahovať priemer 1,5% troch štátov EÚ s najnižšou mierou inflácie
• úroková miera nesmie presiahnuť o viac ako 2% mieru dosahovanú v najúspešnejších krajinách EÚ
• členská krajina, ktorá sa uchádza, musí byť členom kurzového mechanizmu EMS počas 2 rokov bez toho, aby iniciovala devalvovanie meny (mena musí byť stabilná)

Úloha eura vo svetovom hospodárstve:
- euro má potenciál popri doláru v strednodobom a dlhodobom horizonte stať sa svetovou menou
- euro je v súčasnosti menou pre 290 mil. ľudí (USA – 270 mil. obyvateľov)
- EÚ po USA je 2. najväčší kapitálový trh
- v ZO sa môže euro stať dôležitou menou pri transakciách, lebo obrat ZO krajín EÚ je v súčasnosti vyšší ako obrat USA
- euro ako rezervná mena (doteraz viac ako ½ devízových rezerv bola tvorená americkým dolárom)

Výhody MÚ:
- zlepšenie exportných možností prostredníctvom otvorených trhov a presne stanovených menových vzťahov (transparentnosť)
- zaistenie a zabezpečenie pracovných miest prostredníctvom zlepšenia hospodárskych rámcových podmienok a odpadnutí menových rizík
- zosilenie konkurencieschopnosti oproti USA a Japonska
- zlepšenie podmienok na investovanie v krajinách eurozóny
- odpadnutie nákladov na konverziu mien
- zaistenie stability prostredníctvom prísnych štatútov ECB
- zníženie závislosti od zmien kurzov, zlepšenie obranyschopnosti proti špekulantom
- prehĺbenie spolupráce medzi členmi eurozóny
- zaistenie budúcnosti pre členské štáty EMÚ

Nevýhody MÚ:
- jednorazové náklady na výmenu meny za euro
- po zavedení rovnakej meny – zvýšenie konkurenčného tlaku na podniky vstupujúce do ZO
- riziko: strata trhov

MMS v súčasnosti (v rámci SE):
- USD - zostal rozhodujúcou menou, delí sa o opozíciu s ďalšími menami
- národné meny sú doplnené nadnárodnými menami
- všetky významné národné meny a EURO môžu plniť úlohu medzinárodnej obchodnej meny a byť súčasťou devízových rezerv
- všetky uvedené sú vymeniteľné navzájom medzi sebou
- žiadna mena nie je od roku 1971 vymeniteľná za zlato
- štáty si samé volia typ menového kurzu
- zlato zostalo menovou rezervou, jeho použitie pri medzinárodných platbách je však výnimočné

5. téma: Formy a subjekty medzinárodných ekonomických vzťahov (MEV)

Formy MEV:
• vývoz a dovoz tovaru
• vývoz a dovoz služieb
• vývoz a dovoz kapitálu
• vývoz a dovoz vedecko-technických vedomostí
• migrácia pracovných síl"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse