Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systém řízení jakosti - výpisky z přednášek

Systém řízení jakosti - výpisky z přednášek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje komplet přednášek z předmětu Řízení a ekonomika podniku na téma řízení jakosti. Nejdříve definuje základní pojmy, a vyjmenovává normy. Poté se zabývá vývojem přístupů, principy a nástroji v oblasti jakosti. Popisuje nejen statistickou analýzu výrobního procesu a statistickou regulaci procesů, ale také statistickou přejímku i spolehlivost. V závěru se věnuje ekonomice jakosti, zejména dělení nákladů na jakost.

Obsah

1.
Základní pojmy, problematika jakosti
1.1.
Systémy managementu jakosti - normy
1.2.
Audit – kontrola, revize (kontrolní proces)
1.3.
Zásady managementu jakosti
2.
Vývoj přístupů, principů a nástrojů v oblasti jakosti
2.1.
Význam managementu jakosti - ukazatelé
2.2.
7 základních nástrojů řízení jakosti
2.2.1.
Seznam údajů, formuláře pro údaje, jednoduché grafy
2.2.2.
Stratifikace, statistické třídění, histogram
2.2.3.
Bodový diagram, korelační pole, regresní a korelační analýza
2.2.4.
Ishikawův diagram příčin a následků – Rybí kost (Fish bone)
2.2.5.
Statistická regulace procesů – SPC
2.2.6.
Paretova analýza s Lorenzovou křivkou
2.2.7.
Vývojový diagram
3.
Statistická analýza výrobního procesu (cp, cpk, k čemu slouží)
4.
Statistická regulace procesů
4.1.
Charakteristika, jak se tvoří regulační funkce
4.2.
Regulační meze
4.3.
Regulační diagram
5.
Statistická přejímka
5.1.
Objektivnost statistické přejímky
5.2.
Statistické přejímky dělíme
5.3.
Rovnice AOQ
6.
Spolehlivost
6.1.
Základní pojmy
6.2.
Pravděpodobnostní charakteristiky bezporuchovosti neopravovaných objektů
6.2.1.
f(t)
6.2.2.
F(t)
6.2.3.
R(t)
6.2.4.
Lambda (t)
7.
Ekonomika jakosti
7.1.
Dělení nákladů na jakost

Úryvek

"Ekonomika jakosti

Podnik dnes může prodávat pouze výrobky uspokojující zákazníka po stránce užitných hodnot, po stránce jakosti a v rámci přiměřené ceny. Dnes se u podniku předpokládá, že má nejenom jakostní výrobky, ale i jakostní služby, jakostní práce, jakostní výrobní proces, jakostní návrh a jakostní servis. Týká se to tedy jak oblastí předvýrobních, tak oblastí (etap) výrobních a oblastí povýrobních. Dosáhnout potřebné úrovně jakosti výrobků a služeb vyžaduje progresivní systém řízení jakosti, který je charakterizován technickou úrovní, technickoekonomickými parametry a vlastní ekonomikou.

Členění nákladů: kalkulační, druhové, vymyslet svoje (pokud jsme schopni je rozklíčovat).

Struktura nákladů na jakost (případně nejakost) je základem analýzy a následných nápravných opatření ke zlepšení jakosti. K tomu pak slouží vhodný informační systém Managementu jakosti pravidelné analýzy nákladů na jakost, slouží k rozhodování a budoucím cílům jakosti.

Náklady na jakost dělíme:
A) Přímé (jsou přiřaditelné)
B) Nepřímé (režie)

Přímé náklady zahrnují náklady související s tím, že vedení organizace se snaží zabránit potenciálním chybám svých pracovníků, dále zahrnují náklady do měřícího přejímacího, zkušebního a dalšího zařízení, které jsou vyvolány nízkou jakostí.

Přímé náklady dělíme na :
1) Řiditelné
2) Vyvolané
3) Vyvolané investiční

Řiditelné náklady dělíme dále na prevenci nejakosti a na odhalování nejakosti (včetně měření a hodnocení jakosti)

Ad 1a) Náklady na prevenci nejakosti jsou náklady vynaložené k tomu, aby se předešlo chybám a vadám v rámci zajišťování jakosti. (náklady na plánování jakosti, zkoušení při navrhování,…., přesnosti měřidel, auditu, …., školení, …..zdokonalování,…., náklady na IS, certifikaci, poradenskou činnost,….).

Ad 1b) Náklady na odhalování nejakosti – jsou náklady vynaložené na zjišťování, zda daná činnost se provádí pokaždé správně. (všechny operace byli vykonány správně) (náklady na zkoušky vývojových výrobků a procesů, náklady na vstupní kontrolu, na mezioperační kontrolu,…..,přejímací zkoušky, měřící prostředky, kontrolní a zkušební dokumentaci, ukládání dokumentů,…, náklady na destruktivní zkoušky, na skladování, )

Ad 2) Vyvolané náklady na nejakost – obsahují náklady, které podniku způsobují chyby, jež se vyskytly. Vyvolané jsou z toho důvodu, že vyplývají z určitých rozhodnutí v oblasti řiditelných nákladů. Vyvolané náklady na nejakost dělíme dále na interní a externí.

Interní jsou takové náklady, které musí podnik vynaložit dříve, než výrobek předá zákazníkovi, tj. proto, že někdo neprovedl svou práci pokaždé bezchybně. (Náklady na dodatečný vývoj, náklady na neopravitelné zmetky, náklady na vícepráce, ….., na nápravná opatření, náklady ze snížené hodnoty, náklady z prostojů, na znehodnocení materiálu, na likvidaci zmetků,…,).

Externí – jsou to náklady, které podniku vzniknou proto, že se nedokázali zjistit všechny vady dříve než byl výrobek nebo služba předána zákazníkovy v expedici (náklady na záruky, na záruční opravy včetně náhradních dílů, …, náklady na slevy, náklady na stahování vadných výrobků,…,)

Ad 3) Vyvolané nejakosti investiční – jsou investice do měřícího, kontrolního a zkušebního zařízení, sloužícího pro řízení tvorby výrobku, pro servis, případně pro bezpečnost, ochranu životního prostředí a podobně.

Ad B) nepřímé náklady na jakost nelze zjistit přímo v podnikovém účetnictví, ale které vznikají jako součást životního cyklu výrobku. Do nepřímých nákladů patří:

A) Nepřímé náklady vznikající u zákazníka nebo uživatele
B) Nepřímé náklady vznikající v důsledku nespokojenosti zákazníka
C) Nepřímé náklady vznikající V důsledku ztráty dobrého jména

Ad A) problémy s užitím výrobků
Ad B) soudní a mimosoudní spory, narušení činnosti podniku v důsledku odstraňování opakujících se problémů, vleklá jednání, medializace problému.
Ad C) ztráta důvěry zákazníků, ztráta zákazníků, ztráta postavení na trhu, nevýhodné trhy, odbytové potíže, ztráta pověsti firemní značky a podobně.

Náklady na prevenci chyb činí 10% až 15% celkových nákladů na jakost. Náklady na kontrolu a zkoušení (odhalování nejakosti) cca 35 až 40% celkových nákladů na jakost. Náklady na chybnou práci činí 45 až 55% celkových nákladů na jakost.

Životnost je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do mezního stavu, který lze charakterizovat ukončením užitného života, nevhodností z důvodů ekonomických, technických nebo jinými závažnými faktory (ekologické, bezpečnostní, hygienické zákony).

LCC = Life Cycle Costs (náklad životního cyklu výrobku) – patří všechno kromě odpisů nebo investic."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 20 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.
Přednášky z ČVUT Praha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14929
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse