Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Telefónica O2 Czech Republic - analýza výkonnosti podniku

Telefónica O2 Czech Republic - analýza výkonnosti podniku

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Tato studie je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Telefónica O2. Nejdříve je uvedena analýza makroekonomického okolí společnosti, poté jsou vypsány základní informace o společnosti i s její SWOT analýzou. Další velkou část studie zabírá finanční analýza podniku. Zde je analyzována nejen majetková a finanční struktura podniku a odvětví, ale je rovněž vyhotovena analýza výnosů a nákladů, analýza vývoje cash flow, a rovněž analýzy rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity, i spider analýza. Práce dále obsahuje výpočet nejvyužívanějšího ukazatele výkonnosti, ukazatele EVA, i určení generátorů hodnoty EVA.

Obsah

1.
Makroekonomické ukazatele
1.1.
Predikce vývoje makroekonomických ukazatelů
2.
Analýza vývoje telekomunikace
2.1.
Vývoj základních ukazatelů v odvětví
2.2.
Zaměstnanost a mzdy
3.
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s
3.1.
Základní informace
3.2.
Společnost Telefónica O2 Europe
3.3.
Pro akcionáře
3.4.
SWOT analýza
4.
Finanční analýza společnosti Telefonica O2 Czech Republic
4.1.
Analýza majetkové a finanční struktury podniku
4.1.1.
Analýza majetkové a finanční struktury odvětví
4.2.
Analýza výnosů a nákladů
4.2.1.
Analýza výnosů a nákladů v odvětví
4.3.
Analýza vývoje cash flow
4.4.
Analýza rentability
4.4.1.
Analýza rentability v odvětví
4.5.
Analýza likvidity
4.5.1.
Analýza likvidity odvětví
4.6.
Analýza zadluženosti
4.7.
Analýza aktivity
4.7.1.
Analýza aktivity v odvětví
4.8.
Spider analýza
4.9.
Klasické ukazatele výkonnosti
4.10.
Vývoj hospodářského výsledku
5.
Výpočet EVA
5.1.
Vymezení NOA
5.1.1.
Aktivace položek
5.1.2.
Vyčlenění neoperativních aktiv
5.1.3.
Neúročený cizí kapitál
5.2.
Vymezení NOPAT
5.3.
Stanovení nákladů na VK a CK
5.3.1.
Náklady na cizí kapitál
5.3.2.
Náklady na vlastní kapitál
5.4.
Stanovení vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC)
5.4.1.
Závěr k nákladům na kapitál
5.5.
Výpočet EVA
6.
Rozklad EVA
7.
Závěr

Úryvek

"4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC
4.1 Analýza majetkové a finanční struktury podniku
Z hlediska majetkové struktury v podniku nedochází k výrazným změnám. Poměr dlou-hodobého a oběžného majetku ve společnosti je relativně stálý, i když můžeme zaznamenat velice mírné zvyšování podílu oběžného majetku na úkor dlouhodobého majetku, který v posledních třech letech mírně klesá, což může být zapříčiněno postupným odepisováním a snižováním hodnoty majetku. Poměr dlouhodobého a oběžného majetku v roce 2007 byl 83:17 %. Podíl dlouhodobého majetku je vysoký, protože společnost ke své činnosti potřebuje vlastnit velké množství majetku jako jsou nákladné licence a telekomunikační zařízení.
Dlouhodobý nehmotný majetek během posledních tří let nezaznamenal výraznější změ-ny. U dlouhodobého finančního majetku můžeme pozorovat výrazný nárůst, který byl zapříči-něn zvýšením investic v dceřiných a přidružených společnostech. Tato změna však vzhledem v porovnání s velikostí objemu ostatních položek rozvahy nemá výrazný dopad na stav spo-lečnosti.
Oběžný majetek je tvořen zejména pohledávkami a peněžními prostředky. Největší podíl pohledávek je tvořen pohledávkami za tuzemskými zákazníky. Tyto pohledávky jsou ještě ve splatnosti, žádná pohledávka není více než 180 dní po splatnosti, což nasvědčuje o dobré poli-tice společnosti v oblasti řízení pohledávek. Položku peněžních prostředků tvoří zejména pe-něžní zůstatky na bankovních účtech a ve formě směnek a cash-pooling mezi spřízněnými osobami. Možnost cash-poolingu je prostředkem efektivního řízení financí a volných peněž-ních zdrojů.
U vývoje finanční struktury společnosti je zřejmé, že poměr mezi vlastním a cizím kapi-tálem byl během posledních tří let téměř konstantní a to 75:25. Základní kapitál i emisní ážio se během posledních let nezměnily. Velikost nerozděleného zisku v čase klesá, tento trend je zapříčiněn vyplácením dividend v letech 2006 a 2007. Jejich vyplácení předpokládá společnost i v následujících letech.
V průběhu let 2005, 2006 a 2007 došlo k přesunu závazků z formy dlouhodobé na krát-kodobou. V položce dlouhodobých závazků došlo k razantnímu snížení dlouhodobých fi-nančních závazků a k nárůstu krátkodobých úvěrů a krátkodobých finančních závazků.

4.1.1 Analýza majetkové a finanční struktury odvětví
Celková aktiva odvětví spojů se na aktivech OKEČ 60 – 64 podílela v posledním roce hodnoceného období 38%. Podíl stálých aktiv na celém majetku na spojích je od roku 2000 relativně stabilní a pohybuje se v intervale (74,5%; 81,7 %). Nejvýznamnější složkou dlouho-dobého hmotného majetku jsou ve všech letech budovy a stavby. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 17 stran. Práce obsahuje tabulky, grafiku, grafy a schémata.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno ze zdrojů: http://www.itpoint.cz/voip/konvergence-telekomunikacnich-a-informacnich-technologii.asp?voip=1; www.rmsystem.cz/doc/emakt/2008/0060193336_VZ07_konsol.pdf; http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/840049696B/$File/930307a07.pdf.; http://www.cz.o2.com/soho/cz/o_nas/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/cz-obdobi_2008_01-Spolecnost_Telefonica_vyznamne_snizuje_poplatky_za_datovy_roaming.html.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15659
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse