Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie a metodika výchovy - vypracované otázky

Teorie a metodika výchovy - vypracované otázky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o dvacet jedna vypracovaných otázek z předmětu Teorie a metodika výchovy. Text velmi stručně popisuje nejen pojetí předmětu, hodnotové orientace dětí, situační pojetí výchovy, socializaci a interakční učení, ale také mravní výchovu dětí, výchovné činnosti třídního učitele, autoritu, i kázeň a ukázněnost. Věnuje se dramatické výchově, poruchám chování, agresi, šikaně, i kráse a umění jako prostředkům výchovy. Zabývá se utvářením klimatu ve školní třídě, edukačním významem hry a rodinou jako výchovným činitelem. Závěrečné otázky zmiňují alternativní školství a projekt Zdravá škola. Nechybí ani nástin školy jako sociálního prostředí a koncepce výchovy pro 21. století.

Obsah

1.
Teorie a metodika výchovy – pojetí předmětu. Výchovné působení školy.
2.
Výchova k hodnotám a hodnotová orientace dětí a mládeže.
3.
Situační pojetí výchovy – model fází utváření lidské povahy.
4.
Adaptace na sociální prostředí. Socializace a interakční učení
5.
Mravní výchova dětí školního věku.
6.
Výchovné činnosti třídního učitele a sebereflexe učitelova výchovného působení.
7.
Autorita v edukačních souvislostech.
8.
Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy.
9.
Dramatická výchova ve školní a mimoškolní činnosti a deduktivní význam hry a zážitku.
10.
Poruchy chování a jejich náprava.
11.
Agrese a šikana jako výchovné problémy.
12.
Krása a umění jako prostředky výchovy.
13.
Tělesná kultura a tělesná výchova – součásti výchovy ke zdravému životnímu stylu.
14.
Utváření klimatu ve školní třídě a výchovné skupině.
15.
Profesně pracovní způsobilost člověka a její edukační význam hry a zážitku.
16.
Rodina jako výchovný činitel.
17.
Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. Kooperace v edukačních vztazích mezi učitelem a rodiči žáků.
18.
Výchovné otázky v alternativním školství.
19.
Projekt Zdravá škola. Škola podporující zdraví.
20.
Dítě ve sféře vlivů společenského prostředí. Škola jako součást sociálního prostředí.
21.
Koncepce enviromentální výchovy. Výchova pro století.

Úryvek

"1. Teorie a metodika výchovy – pojetí předmětu. Výchovné působení školy.
Výchovné působení výuky = vztah (vnitřní vazba), mezi osvojováním vědomostí, dovedností a utvářením žákovy osobnosti, rozvoj schopností, vlastností a postojů.
Koncepce TMV – v rovině filozoficko-axiologické-vést edukátory k pochopení podstaty symbolických hodnot (pravda, dobro, krása, láska) a k promýšlení způsobu.jak je edukantům zprostředkovat, osobnostně-procesuální=transformační rovina-ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (charakter, přesvědčení, motivy, city – pravdomluvnost, spravedlnost, tolerance, statečnost). V rovině realizační-pilíře-axiologické zákl.výchovy, kázeň a svoboda, krása a umění jako prostředky výchovy, tělesná kultura a péče o zdraví, profesní uplatnění apod.svorníkydůvěra učitele k žákovi, vztah žáka k vyučovacímu předmětu, k učiteli, ke škole, klima ve škole, vztahy-škola-rodina-společnost
Humanizující tendence pronikají do všech sfér života a vztahuje se na každodenní praxi – idea lidské svobody, potřeba sociální spravedlnosti, demokracie, solidarita, globálnost centrálních problémů, potřeba zachování zdravého životního prostředí, zachování kulturní rozmanitosti, lidská důstojnost (participace, empatie), konstruktivní jednání, kritické myšlení, odpovědnost, tvořivost, iniciativa.
Kurikulární reformy – směřují k nové kultuře výuky v celém vzdělávacím systému.Základem jsou kurikulární dokumenty. „Učení je skryté bohatství“- pilíře budoucího vzdělávání-učit se poznávat, učit se jednat, učit se být, učit se žít společně–učit se žít ostatními
Rámcový vzdělávací program = nová strategie vzdělávání (výchovné působení výuky), otevřený dokument, směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka. Důraz na uplatnitelnost získaných vědomostí a dovedností v praxi. Cíle RVP- umožnit žákům osvojit si strategii učení (celoživotní), tvořivé myšlení, logické uvažování, všestrannou komunikaci, spolupráci, respekt k práci své i ostatních, projevovat pozitivní city, chránit své zdraví, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti a vědomosti a uplatňovat je při životní a profesní orientaci
Školní vzdělávací program = je základem RVP= vytváří si ho každá škola
Kompetence žáka = souhrn dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní a sociální rozvoj žáka.
Klíčové kompetence: - k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.
Role učitele -vzdělavatel, vychovatel, veřejný činitel. Vytváří podmínky pro organický a přirozený proces učení a usnadňuje jej, podněcuje a podporuje optimální rozvoj žáka, ctí rodiče v roli prvních vychovatelů, učitelé a rodiče jsou modely zvídavosti žáka.
Kompetence učitele = způsobilost, deklarované oprávnění k výkonu učitelské profese na základě vědomostí a dovedností – odborně předmětové, osobnostní, pedagogicko-psychologické (komunikativní, řídící, poradenské, sebereflexivní, informační).
Dimenze učitelova vychovatelství -
a) způsobilost k výchovnímu působení ve vyučování – kompetence:
- osobnostní, psychopedagogické, komunikativní
b) být dobrým třídním učitelem – specifické kompetence: řídící, poradenské, konzultativní"

Poznámka

Práce je psána v bodech. Každá z otázek dosahuje cca 3/4 strany. Text je barevně členěn.
Vypracované otázky z předmětu Teorie a metodika výchovy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18082
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse