Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie a praxe managementu ve veřejné správě

Teorie a praxe managementu ve veřejné správě


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Okruhy ke zkoušce z teorie a praxe managementu se zaměřením na veřejnou správu pokrývají čtyři témata tohoto oboru. První okruh se soustředí na východiska uplatnění managementu ve veřejné správě a navazují na něj otázky věnující se strategickému a personálnímu a informačnímu managementu ve veřejné správě. Závěrečný okruh se zabývá kvalitou a efektivností ve veřejném sektoru.

Obsah

1.
Východiska k uplatnění managementu ve veřejné správě
1.1.
Integrační a desintegrační procesy ve veřejné správě
1.2.
Občanská společnost v období integračních a globalizačních procesů
1.3.
Korporativismus a pluralismus ve veřejné správě
1.3.1.
Korporatismus
1.3.2.
Pluralismus
1.4.
Obecné pojetí managementu a prameny managementu
1.4.1.
Obecné pojetí managementu
1.4.2.
Zdroje pojetí managementu ve veřejné správě
2.
Strategický management a operativa ve veřejné správě
2.1.
Strategické řízení ve veřejné správě: vybrané problémy
2.1.1.
Etapy strategického řízení
2.2.
Strategické řízení a operativa: vzájemné vazby a souvislosti
2.3.
Metodika Balanced Scorecard ve strategickém řízení veřejné správy
2.3.1.
Požadované výstupy a hybné síly
2.3.2.
Proces zavádění metodiky BSC do strategického řízení ve veřejné správě
2.4.
Procesní řízení
3.
Personální a informační management ve veřejné správě
3.1.
Personální management
3.1.1.
Státní služba
3.2.
Vybrané problémy řízení lidských zdrojů v organizaci z hlediska strategického řízení (perspektiva učení se a růstu)
3.2.1.
Přístupy k vytváření pracovních míst
3.3.
Informační management
3.3.1.
Starý systém a e-govenment
3.4.
Informační systémy pro veřejnou správu v ČR
4.
Kvalita a efektivnost ve veřejném sektoru
4.1.
Kvalita jako faktor dlouhodobé růstové udržitelnosti
4.2.
Kvalita a standardizace veřejných služeb
4.3.
Efektivnost ve veřejném sektoru
4.3.1.
Metody využívané v operativě s cílem optimalizovat efektivnost

Úryvek

"1.2. Občanská společnost v období integračních a globalizačních procesů
Občanská společnost (dále jen OS) vzniká samostrukturalizací (nadace, spolky apod.). Je to přirozené sdružování. Nevládní neziskové organizace jsou páteří občanské společnosti a je zázemím demokracie. Jsou důležitým partnerem vlád, nadnárodních korporací a mezinárodních institucí. Jejich činnost je založena na lidské aktivitě a svobodě.

Proč vzniká občanská společnost?
Je protiváhou ke klasickým prvkům demokracie, kterými jsou demokratické instituce (parlament, vláda, politické strany). Řeší selhání pramenící z globalizačních snah jakými jsou:
• Růst ekonomiky – ničení životního prostředí;
• Růst obyvatelstva – větší využívání zdrojů, růst chudoby;
• Hrozící nedostatek vody.

Jak funguje občanská společnost?
• Řeší svoje problémy;
• Výsledky aktivit se pozitivně promítají do politik;
• Více ovlivňují lokální úroveň.

OS po vstupu do EU
• Posilování OS
• Vliv mezinárodních organizací
• Pozitivní působení
Po vstupu ČR do EU se občanská společnost rozvíjí tím, že se urychluje proces posilování OS. Tzn., že občané se naučili vyjadřovat se k různým integračním a jiným otázkám. Hájí svoje zájmy. V ČR působí celá řada mezinárodních organizací nebo zde mají své pobočky a stávají se vzorem pro místní sdružení. Tomuto procesu napomáhají i krajane, kteří svými aktivitami poskytují vzory.

OS a byrokracie
OS má právo a v některých případech i pravomoci účinně ovlivňovat úřední rozhodovací procesy např. v oblasti ŽP. Od konce 90.let dochází však k jejich postupnému omezování a tím k likvidaci demokratických principů. Příkladem může být to, že nové zákony jsou složité, obsáhlé a neprůhledné. V některých zákonných úpravách se upouští od některých demokratických principů nebo se oslabují ((např. nový správní řád). Některé úřady nepovolují kopírování úředních listin a občané si je musí opisovat nebo dělat výpisky (např. MMR ČR).
Občanská společnost má možnost pouze akceptovat daný stav a smířit se s realitou, nebo se může angažovat a důsledně definovat zásadní otázka rozpory a spojit se v nepolitickou horizontální strukturu a prosadit systémové zásady.

1.3. Korporativismus a pluralismus ve veřejné správě
Politika je souhrnem interakcí, pomocí nichž jsou ve společnosti autoritativně rozmisťovány různé hodnoty materiální a nemateriální. V různých zemích se vytvořily odlišné typy reprezentace zájmů, které lze rozlišit na dva základní typy, a to (1) korporatismus a (2) pluralismus.

1.3.1 Korporatismus
V obecném pojetí je korporatismus chápán jako systémem zprostředkování, propojení a koordinace zájmů mezi vládou a omezeným počtem povinných, nekonkurenčních, hierarchicky seřazených a velmi dobře organizovaných institucí a sdružení. V podstatě se jedná o profesní zaměstnavatelské svazy uznané, licencované nebo vytvořené státem. Rodí se tedy postupně z rostoucí mocí některých zájmových skupin nebo je ustavována státem. V řadě zemí funguje jako kolektivistická reprezentace odvětvově ekonomických a socioprofesních zájmů (podnikatelské a odborové svazy, komory apod.).
Ve své rozvinuté podobě korporatismus v podstatě eliminuje funkci parlamentu tím, že:
• parlament přestává být místem, kde dochází ke klíčovým jednáním a nalézání kompromisů;
• stálou spoluúčastí při řešení každodenních konfliktů se inkorportují dovnitř státu;
• s tímto přístupem souhlasí i ti, co chtějí odstarnit konflikty a navázat na mírumilovné a konsensuální řešení.
Schéma 1-9 Korporatismus Schéma 1-10 Fáze vývoje korporatismu

Korporatismus procházel v západních demokraciích vývojovými fazemi. (i) Organický korporatismus (19.stol.) v době kritiky liberálního kapitalismu. Nelíbila se jim především sociální nerovnost ostré konflikty. Požadovali znovuobnovení „organického řádu“ založeného na harmonii mezi státem a společností. (ii) Organizovaný korporatismus (státní) se vyskytoval v meziválečném období především v Itálii, kdy bylo opuštěno od zastupitelského mandátu a bylo nahrazeno soustavou privilegovaných korporací. Tato komora korporací byla sice formálně volena, avšak šlo o schvalování jednotné kandidátky (kandidáty navrhovaly jednotlivé profesní komory), kterou vypracovala Velká fašistická rada. (iii) Sociální korporatismus měl pomoc řešit ekonomické a politické krize některých liberálně demokratických režimů po II. w.w. Obecně se má za to, že pomohl překonat obrovské poválečné obtíže, astartovat ekonomický růst a stabilizovat demokracii."

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 10 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505a44f81e7ee.zip (777 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_a_praxe_managementu.doc (1179 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse