Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie výchovy - charakteristika pojmů

Teorie výchovy - charakteristika pojmů


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje charakteristiku vybraných pojmů z oblasti teorie výchovy. Definuje Bílou knihu, zákony, rámcové a školní vzdělávací programy. Informuje o reformě školského systému, individuálních a speciálních vzdělávacích programech a multikulturní výchově. Charakterizuje školní třídu jako sociální skupinu. Dále zmiňuje metody morální výchovy, sociálně patologické jevy, specifické poruchy učení a trendy v rodinné a sexuální výchově.

Obsah

1.
Bílá kniha
2.
Školský zákon
3.
Rámcové vzdělávací programy (RVP)
4.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
5.
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
6.
Rámcový vzdělávací program pro středoškolské odborné vzdělávání
7.
Školní vzdělávací program
8.
Klíčové kompetence RVP
9.
Vzdělávací oblasti RVP
10.
Průřezová témata RVP
11.
Podstata reformy školského systému
12.
Kritika „staré“ školy.
13.
Hlavní principy demokratického vzdělávání
14.
Vnitřní diferenciace ve vzdělávání
15.
Autonomizace školství
16.
Koncept celoživotního vzdělávání
17.
Pedagogický přístup zaměřený na dítě
18.
Žákovské portfolio
19.
Individualizace ve vzdělávání
20.
Participace žáků na úrovni třídy a školy
21.
Individuální vzdělávací program
22.
Integrovaná tematická výuka
24.Teorie mnohačetných (rozmanitých) inteligencí
24.1.
Inkluze (inkluzivní vzdělávání)
24.2.
Integrace ve vzdělávání
25.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
26.
Osobní asistent
27.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
28.
Typy zdravotního postižení
29.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
30.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
31.
Multikulturní výchova
32.
Xenofobie
33.
Rasismus, antisemitismus, holokaust
34.
Majorita, minorita – formy soužití
35.
Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
36.
Sociokulturní handicap
37.
Pozitivní diskriminace
38.
Charakteristika školní třídy jako sociální skupiny
39.
Formální a neformální struktura školní třídy
40.
Dynamika a fáze vývoje školní třídy
41.
Diagnostika a utváření vztahů ve školní třídě
42.
Hodnoty a hodnotová orientace, druhy hodnot
43.
Učitel, škola a „vyjasňování hodnot“
44.
Morální vývoj dle J.Piageta (etapy)
45.
Morální vývoj dle L.Kohlberga (úrovně a stádia)
46.
Mravní složky osobnosti žáka
47.
Metody mravní výchovy - direktivní
48.
Metody mravní výchovy - indirektivní
49.
Školní a třídní projekty výchovy charakteru
50.
Výchova k demokracii
51.
Úmluva o právech dítěte
52.
Kázeň ve škole
53.
Nerušivé nespolupracující chování a jeho řešení
54.
Rušivé nespolupracující chování a jeho řešení
55.
Školní řády
56.
Prevence (primární specifická a nespecifická; prevence sekundární a terciární)
57.
Sociálně patologické jevy
58.
Závislosti a jejich druhy (fyzická, psychická, sociální)
59.
Specifika alkoholové toxikomanie
60.
Nealkoholová toxikomanie
61.
Problematika konzumace legálních a nelegálních drog
62.
Agrese a šikana (její znaky)
63.
Fáze procesu šikanování
64.Typologie agresorů
65.Typologie obětí
66.
Diagnostika šikany a náprava jejich důsledků 67. Záškoláctví
68.
Patologické hráčství
69.
Školní preventivní programy
70.
Výchovný poradce
71.
Metodik školní prevence
72.
Specifické poruchy učení (SPU) a jejich diagnostika
73.
Dysgrafie
74.
Dyskalkulie
75.
Dyslexie
76.
Dysortografie
77.
Přístupy k žákům se SPU
78.
Hodnocení (klasifikace) žáků se SPU
79.
Trendy v rodinné výchově
80.
Formy spolupráce školy a rodiny
81.
Rada školy
82.
Rodinná a sexuální výchova
83.
Metody rodinné a sexuální výchovy
84.
Dramatická výchova
85.
Globální výchova
86.
Mediální výchova

Úryvek

"15. Pedagogický přístup zaměřený na dítě
Classemanova typologie podle zaměřenosti: 1. Logotrop – učitel zaměřený na učební předmět, na odbornost, podceňuje vztah k žákům, jejich osobnost
2. Paidotrop – učitel zaměřen především na žákovu osobnost, na pedagogicko-psychologickou stránku vyučovacího procesu

Pygmalion efekt – formování osobnosti dítěte vlivem učitelova očekávání; žák se stává takovým, za jakého jej učitel pokládá
– učitel očekává od žáka lepší a lepší výkony, a tím ho motivuje k aktivitě
Golem efekt – učitel vypěstuje v žákovi pocit „naučení bezmoci“, opak Pygmalion efektu, viz atribuční procesy:
Atribuční procesy – procesy zaměřené na vysvětlení (ne)úspěšnosti určitého výkonu
Aktivizační atribuce – učitel přičítá žákův úspěch dispozičním příčinám (žák má talent, píli...)
Dezaktivizační atribuce – učitel řadí chybu žáka do proměnlivých příčin (smůla, náhoda...) – pozitivní dopad na žáka

16. Žákovské portfolio
- složka, v níž jsou uloženy nejrůznější žákovy práce i další podklady (písemky, výkresy, výrobky, záznamy o jeho pozorování učitelem...)
- tato složka může obsahovat také komentáře jiných lidí k žákově práci či chování
- souborem aktivit a produktů činností žáka
- významným prostředkem pro žákovu sebereflexi a sebehodnocení
- hodnocení portfolií umožňuje učiteli vidět v žácích komplexní osobnost

17. Individualizace ve vzdělání (individualizovaný x individuální přístup)
Individualizovaná výuka
- respektuje individuální odlišnosti jednotlivých žáků, jejich různé dispozice, zájmy, jejich aktuální duševní a fyzický stav..
- respektuje diference mezi žáky, a to i mezi žáky téhož věku
- požaduje aktivitu – nejcennější a nejtrvalejší jsou poznatky, které žák získá vlastní prací
- individualizaci důsledně akceptuje např. daltonský plán (Parkhurstová)
- žák má svobodu v tom, jak na úkolu pracuje
Individuální výuka
- žáci jsou v jedné místnosti, jsou různého věku, různé úrovně vědomostí
- jeden učitel řídí činnost jednotlivých žáků, každý pracuje individuálně, nespolupracují, učivo je pro každého dáno zvlášť
- doba vyučování je volná"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.spstrutnov.cz/o-skole/povinne-informace/predpisy/nejdulezitejsi-pouzivane-predpisy; ttp://www.sos-ub.cz/dokument/sk_manag/2_11.doc.; http://www.rvp.cz/clanek/18/182; http://www.oxygy.com/BilaKniha-pdf-msmt-files/46; http://www.studuj-jinak.cz/referaty/nahled/sikana-3; http://www.sos-ub.cz/prevence/12_2_2.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17186
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse