Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Těžba ropy z mořského dna

Těžba ropy z mořského dnaKategorie: Technologie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Semestrální práce z předmětu Průmyslová technologie se ve své první části věnuje vzniku ropy a její těžbě z mořského dna. Druhá část, kde je ropa představena jako strategická surovina, se zabývá dopravou a zásobami ropy. Nakonec je provedena SWOT analýza těžby ropy z mořského dna.

Obsah

1.
Ropa
1.1.
Vznik ropy
1.1.1.
Anorganický původ ropy
1.1.2.
Organický původ ropy
1.2.
Vrtné plošiny a vrtání na moři
1.3.
Těžba z mořského dna
2.
Ropa – strategická surovina
2.1.
Doprava ropy a její nebezpečí
2.2.
Zásoby ropy a oblasti těžby
3.
SWOT analýza těžby ropy z mořského dna
4.
Závěr

Úryvek

"Ropa
(též surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry, nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. Je základní surovinou petrochemického průmyslu. Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Vyskytuje se společně se zemním plynem. Název ropa pochází z polštiny, v překladu znamená „hnis“, jde o původní staré označení tamních solných pramenů.

1.1 Vznik ropy
1.1.1 Anorganický původ ropy
Anorganický původ ropy předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů, které se používají v petrochemii, v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu. Ve prospěch této teorie svědčí jednak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků z karbidů uranu, lanthanu i ceru a také neustálý únik metanu ze zemského nitra v některých oblastech

1.1.2 Organický původ ropy
Organická teorie je uznávána většinou vědců, předpokládá, že ropa vznikla z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, podrobených rozkladu. Ty se vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty poté migrovaly podél nerostných vrstev, až byly zachyceny v porézních horninách, čímž vznikla jejich současná naleziště. Ve prospěch této teorie svědčí zjištění, že mladší ropa se velkou relativní molární hmotností, zvýšeným obsahem kyslíku, síry a dusíku a velkým obsahem asfaltu přibližuje původnímu organickému materiálu. Čím je ropa starší, tím je lehčí, obsahuje méně asfaltu a víc uhlovodíků.

1. odumírající plankton,
2. ropomatečné sedimenty,
3. kolektorské, ložiskové horniny
4. těsnící horniny,
5. ložisko ropy nebo plynu

V sedimentech se usazuje pouze nepatrná část organické hmoty vznikající rozkladem mikro-organizmů, rostlin a živočichů. Pouze malá část této organické hmoty uložené v sedimentech se nakonec přemění v ropu. Většina organických látek podléhá rozkladu za přítomnosti kyslíku (aerobní), při kterém se v konečném stádiu rozloží na CO2 a vodu.Hlavním geologickým prostředím pro vznik ropy jsou mělká šelfová moře. Po mnoho tisíc let se v zátokách dávných moří na Zemi usazovaly spolu s bahnem zbytky drobných živočichů a řas. V místech, kde na povrch moře vystupují hluboké mořské vody bohaté živinami, anebo ještě častěji při ústí velkých řek, které přinášejí dusičnany, fosforečnany, železo a další biogenní prvky z hornin, které zvětraly ve vnitrozemí, dochází k přemnožení planktonu. Většina drobných mořských organismů žije pár dní či týdnů a pak v podobě nikdy nekončícího „deště“ organických částic dopadá na mořské dno.

1.2 Vrtné plošiny a vrtání na moři
Vrtání na moři se rozvíjí zejména v posledních desetiletích. Na počátku se vrtalo na plošinách, které byly umístěny ve velmi mělkém pobřežním pásmu moře. Nejčastěji se pro vrtání využívají tzv. šelfové oblasti moře, což je část moře o hloubce přibližně mezi 200 – 400 metry pod mořskou hladinou. Vrtné plošiny jsou umístěny na 3 – 5 pilířích (ocelové, betonové), nad hladinou tak vysoko, aby odolaly i vysokým vlnám. Na vrtné plošině je vrtná věž, sklady s trubkami, vrtacími dláty, chemikáliemi pro výplach, pohonnými hmotami apod. dále je zde ubytování pro obsluhu, pro jejich stravování i zábavu, protože se pracuje obvykle ve 14-denních turnusech (několik měsíců – často 6-měsíční). Navíc vrtné plošiny bývají umístěny i několik desítek kilometrů od pobřeží. Součástí vrtné plošiny je i heliport pro přistávání vrtulníků."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, fotografie, mapa, graf a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50fd6f4d53951.zip (458 kB)
Nezabalený formát:
Tezba_ropy_z_morskeho_dna.doc (568 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse